Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 6100-100/2011 Ob-5134/11 , Stran 2560
Št. 6100-100/2011 Ob-5134/11
Na podlagi 79. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10 in 20/11) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni poziv
o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za leto 2011 za delno sofinanciranje stroškov povezanih z zagotavljanjem prostorskih pogojev delovanja organizacij v javnem interesu na področju kulture
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je delno sofinanciranje stroškov povezanih z zagotavljanjem prostorskih pogojev organizacijam, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture v Mestni občini Novo mesto, katerih ustanovitelj ni občina ali država. Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja. 2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti in zagotoviti nemoteno delo zasebnim zavodom, ki trajneje zadovoljuje kulturne potrebe na področju glasbene, likovne, intermedijske, založniške, literarne in uprizoritvene umetnosti in katerih delovanje je v javnem interesu, pa jim lokalna skupnost ne zagotavlja javno kulturno infrastrukturo ali kakšen drugi prostor v lasti lokalne skupnosti za izvajanje njihove dejavnosti. Zato občina razpisuje sredstva za delno pokrivanje neprogramskih stroškov za nemoteno izvajanje dejavnosti organizacij v javnem interesu na področju kulture (stroški najemnine prostorov, elektrike, komunalnih storitev). 3. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpis se lahko prijavijo: – zasebni zavodi, ki imajo odločbo Ministrstva za kulturo, da delujejo v javnem interesu (odločba je obvezna priloga), – kulturna društva v javnem interesu na področju kulture, ki delujejo v najetih prostorih, ki niso v lasti Mestne občine Novo mesto, – program izvajajo v Mestni občini Novo mesto, – izjava ali odločba o dotaciji, pridobljeni na državnem ali mednarodnem razpisu iz leta 2010 ali 2011 (obvezna priloga). Organizacije, ki bodo sofinancirani izvajajo svojo dejavnost na področjih glasbene, likovne, uprizoritvene, intermedijske, literarne umetnosti ter založniške produkcije. Organizacije, ki izvajajo program kulturne dediščine ter programi javnih zavodov niso predmet tega razpisa. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. Prijavitelji, ki niso oddali popolnih vlog, bodo pozvani k dopolnitvam. Mestna občina Novo mesto lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že po izdani dokončni odločbi, spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2011 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 5. Splošni razpisni kriteriji – reference izvajalca, katerih dosedanje delovanje je opredeljeno po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in odmevno, – odmevnost realiziranih projektov, – izkazovanje vsebin in ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti, – programi in projekti promovirajo Mestno občino Novo mesto kot kulturno središče v slovenskem prostoru, – aktivna udeležba v nacionalnih in mednarodnih projektih, – izvajanje programov v mestnem jedru, – prijavitelji so kot pogodbene stranke občine izpolnili vse obveznosti do Mestne občine Novo mesto. 6. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani programi oziroma projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije za razpisna področja. Prednostni razpisni kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja. 7. Uporaba kriterijev Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev poziva ocenila višino neprogramskih stroškov organizacije (najemnine prostorov, elektrika, komunalne storitve, vzdrževanje, varovanje prireditev, administrativni stroški), višino pridobljenih sredstev za neprogramske in programske stroške iz razpisov lokalne skupnosti, državnih in mednarodnih razpisov ter višino lastnih sredstev. Strokovna komisija bo upoštevala tudi kvaliteto programov prijavitelja. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Višina odobrenih sredstev bo odvisna od višine prejetih točk na pozivu. 8. Višina razpisanih sredstev: višina razpoložljivih sredstev, namenjenih sofinanciranju neprogramskih stroškov organizacijam v javnem interesu na področju kulture (stroški najemnine prostorov, elektrike, komunalnih storitev) znaša 30.000,00 EUR. 9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011. 10. Razpisni rok: razpisni rok se prične 28. 10. 2011 in traja do 28. 11. 2011. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazci od št. 1 do 5. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti v celoti izpolnjene prijavne obrazce, podpisane in ožigosane z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 24, 8000 Novo mesto. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine, www.novomesto.si. Mestna občina Novo mesto je dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 28. 11. 2011 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni poziv na področju kulture 2011 – Neprogramski stroški«. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 28. 11. 2011 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 12. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse razpisne pogoje in kriterije ter vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije. 13. Izločitev vlog Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepopolne vloge predlagateljev. Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih vlog jih dopolnijo v roku 5 dni. Kolikor vlagatelj vlogo ne dopolni, bo vloga zavržena kot nepopolna. Ostale vloge, ki jih župan zavrže so tiste: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno izpisana ovojnica, v kateri se nahaja prijava na razpis). Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 14. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil po telefonu in elektronskih medijih je Sandra Boršić (tel. 07/393-92-53 ali sandra.borsic@novomesto.si). 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Komisija za odpiranje vlog bo odpirala vloge 30. 11. 2011. Občina bo predlagatelje z odločbami obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v dvajsetih dneh od zaključka razpisa.
Mestna občina Novo mesto

AAA Zlata odličnost