Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3697. Odlok o spremembah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu R7/4 in S7 Ribnica, stran 11250.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 7. redni seji dne 13. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu R7/4 in S7 Ribnica (Uradni list RS, št. 45/11)
1. člen
Točka 5.1 v 20. členu odloka se pravilno glasi:
»5.1. Tlorisni gabariti
Dopustni maksimalni tlorisni gabarit stavbe tipa 1 je 12x19 m. Tloris stavbe mora biti podolgovat in v razmerju 1:1.2 do 1:2.0, pri čemer mora biti daljša stranica stavbe vzporedna z obstoječo lokalno cesto LC-1. Gradbene linije objektov morajo biti medsebojno usklajene in umaknjene izven varovalnega pasu javne poti, lokalne ceste in koridorja GJI.«
2. člen
Točki 5.1 in 5.2 v 21. členu odloka se pravilno glasita:
»5.1. Tlorisni gabariti
Dopustni maksimalni tlorisni gabariti morajo biti skladni z določenim tipom stavbe. Za stavbe tipa 2 je predpisani maksimalni tlorisni gabarit 11x14 m, za stavbe tipa 3 pa 9x11 m. Tloris stavbe mora biti podolgovat in v razmerju 1:1.2 do 1:2.0, pri čemer mora biti daljša stranica stavbe približno pravokotna glede na obstoječo javno pot JP-2. Gradbene linije objektov morajo biti medsebojno usklajene in umaknjene izven varovalnega pasu javne poti in koridorja GJI. Gradbena linija objektov vzdolž javne poti je v dolžini 7.5 m od javne poti, pri čemer predstavlja izhodišče za postavitev stavbe v gradbeno linijo tisti vogal objekta, ki omogoča postavitev celotne stavbe izven prepisane gradbene linije. Za ostale objekte predstavlja gradbeno linijo črta, ki je od dovoznega priključka odmaknjena za 6.0 m. Objekti so medsebojno usklajeni, ko so ti v prostor umeščeni v določenem ritmu, pri čemer morajo biti daljše stranice objektov med seboj vzporedne.
5.2. Etažnost in višinski gabariti
Na obravnavanem območju je dopustna gradnja stavb z naslednjimi gabariti: K+P+M, P+M, K+P+IP, P+IP s prilagoditvijo višine novih objektov gabaritom sosednjih objektov. Višinski gabariti posameznih objektov ne smejo presegati maksimalnega višinskega gabarita, ki je znotraj območja OPPN 10 m.«
3. člen
Točka 4. v 49. členu odloka se pravilno glasi:
»(4) Spreminjanje maksimalnih predpisanih gabaritov objektov je dopustno v smislu spreminjanja dolžine stranic stavbe, če se s spreminjanjem dolžine stranic ne spremeni predpisana maksimalna površina kot jo ima predpisani maksimalni tlorisni gabarit objekta. V primeru izvedbe načrtovanih stavb v manjšem obsegu naj se ohranjajo razmerja med pozidanimi in zelenimi površinami.«
4. člen
V grafičnem delu odloka na risbah 3-1, 3-2, 3-4 in 3-6 se vriše meja med parcelama 266/12 in 266/13 k.o. Ribnica, ki je bila pri pripravi kart pomotoma zbrisana.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-003/2010
Ribnica, dne 13. oktobra 2011
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost