Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3664. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice, stran 11192.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 109/09), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08 in 99/08) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 10. redni seji dne 17. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
1. člen
Drugi odstavek 1. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09 in 54/10) se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obvezno občinsko gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo zagotavlja Občina Brežice preko javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.«
2. člen
Tretji, četrti, peti in šesti odstavek 5. člena se črtajo.
Dosedanji sedmi odstavek 5. člena postane tretji odstavek.
3. člen
Črta se tretji odstavek 24. člena.
Dosedanji četrti odstavek 24. člena postane tretji odstavek.
4. člen
50. do vključno 88. člen se črtajo.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2012.
Št. 355-46/2007
Brežice, dne 17. oktobra 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost