Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 430-1482/2011/3 Ob-5136/11 , Stran 2499
Št. 430-1482/2011/3 Ob-5136/11
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v letih 2012/2013, št. 430-1482/2011
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Podatki o predmetu javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji. Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki namestitve v varni prostor v primeru, ko se žrtev odloči za sodelovanje v kazenskem postopku trgovine z ljudmi, ki vsebuje: – ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo, – psihološko pomoč, – 24-urno dosegljivost po telefonu za žrtve, – pomoč pri urejanju statusa v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 – ZTuj-2), – pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, – prevajalske storitve in tolmačenje, če je potrebno, – pomoč, ki zagotavlja, da so pravice in interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani in obravnavani v celotnem kazenskem postopku proti storilcem, – pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore mladoletnim žrtvam trgovine z ljudmi v celotnem kazenskem postopku, – svetovanje in nudenje informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, – ostale ukrepe v smislu socializacije in revitalizacije, – varovanje varnega prostora v času varne namestitve, – osveščanje ciljnih populacij, ki so lahko potencialne žrtve trgovine z ljudmi – izdelava in distribucija informativnega gradiva v slovenskem, angleškem in ruskem jeziku (50.000 kom). Podrobnejši opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisani dokumentaciji. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje: 1. prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz vloge na javni razpis; 2. varen prostor se mora nahajati v Republiki Sloveniji in se ne sme uporabljati za druge namene; 3. projekt se mora izvajati po načelu nepridobitnosti; 4. so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva ali imajo opravljanje dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro oddelka 87 (Socialno varstvo z nastanitvijo) ali 88 (Socialno varstvo brez nastanitve) po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02, 111/05 odl. US: U-I-212-03-14, 69/07), (dokazilo za društva, ki niso registrirana za dejavnosti iz oddelka 87 ali 88: priložen s strani upravne enote overjen statut društva, iz katerega je razvidno opravljanje dejavnosti); 5. imajo zagotovljene prostorske možnosti za namestitev v varnem prostoru, (dokazilo – predložen opis in velikost objekta, kjer se bo izvajala varna namestitev); 6. projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 7. zagotavljajo uporabnicam ali uporabnikom projekta (t.i. žrtvam trgovine z ljudmi) 24 urno dosegljivost po telefonu (dokazilo – izpolnjeni obrazci in podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 8. proti prijavitelju projekta ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek prisilnega prenehanja, oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 9. v projektu se zagotavljajo sredstva v višini enega zaposlenega delavca. Zaposlitev mora biti obvezno zaposlitev strokovnega delavca po Zakonu o socialnem varstvu z višjo ali visoko izobrazbo, smeri socialni delavec/socialna delavka ali psiholog/psihologinja, z najmanj 4 leti delovnih izkušenj (prvi strokovni delavec). Prvi strokovni delavec mora biti državljan Republike Slovenije. V primeru povečanega obsega dela, je dolžan izvajalec na zahtevo naročnika zagotoviti tudi drugega delavca (drugi strokovni delavec), ki pa bo plačan glede na dejansko število opravljenih ur na projektu, po bruto urni postavki iz finančne konstrukcije projekta. Drugi strokovni delavec je lahko vključen preko podjemne pogodbe. Zanj je zahtevana izobrazba višja ali visoka šola ene od smeri izobrazbe, ki so naštete v 69. členu Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/20 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.). 10. strokovna delavca iz prejšnje točke nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da nista bila obsojena na nepogojno zaporno kazen več kot 6 mesecev (dokazilo – podpisani izjavi v razpisni dokumentaciji); 11. zoper strokovna delavca iz 10. točke tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo – podpisani izjavi v razpisni dokumentaciji); 12. sodelujejo z organi odkrivanja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih in kazenskih postopkih ter z drugimi pristojnimi državnimi organi pri urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi – tujih državljanov (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 13. sodelujejo z drugimi nevladnimi organizacijami pri izvajanju predmetnega naročila (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 14. zagotavljajo strokovno usposabljanje izvajalca oskrbe z ostalimi sodelujočimi subjekti v procesu pomoči žrtvam in pregona storilcev (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji). V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Obvezna vsebina vloge – Izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce za pripravo vloge: Obrazec za pripravo vloge (Priloga št. IV/1); Splošno izjavo prijavitelja projekta (priloga št. IV/2); Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (priloga št. IV/3). – Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije): Prijavitelj mora parafirati vse strani vzorca pogodbe ter podpisati in žigosati zadnjo stran vzorca pogodbe. – Drugo: s strani upravne enote overjen statut (priloži samo društvo, ki ni registrirano za opravljanje dejavnosti iz oddelka 87 ali 88); dokazila o: – državljanstvu Republike Slovenije za prvega strokovnega delavca v projektu; – izobrazbi za prvega strokovnega delavca v projektu; – izobrazbi za drugega strokovnega delavca v projektu; – dodatni strokovni usposobljenosti skladno s točko 13 Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge za prvega strokovnega delavca v projektu; – dodatni strokovni usposobljenosti skladno s točko 13 Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge za drugega strokovnega delavca v projektu; fotokopija delovne knjižice ali izpis o obdobjih zavarovanja za prvega strokovnega delavca v projektu; fotokopija delovne knjižice izpis o obdobjih zavarovanja za drugega strokovnega delavca v projektu; – V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno vlogo, mora ta skupina prijaviteljev v vlogi predložiti: Izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi projekta Zahtevana dokazila v skladu s točko 9. Obvezna vsebina vloge razpisne dokumentacije – Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo poleg ostalih zahtevanih dokazil predložiti tudi: Dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden oziroma prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja. Dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Navedeno dokazilo se mora, kolikor gre za pravno osebo, nanašati na pravno osebo (prijavitelja) in na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad prijaviteljem. Dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Registracija podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ki mora izkazovati zadnje stanje, ter kopija morata biti enaka originalu. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo njegova vloga formalno nepopolna, ga bo komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga, katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena. 5. Izdelava in predložitev vloge Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te. Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpiše in žigosa. Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen obrazec prijave iz razpisne dokumentacije. V primeru, da vloga ni označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje vloge ali za založitev vloge. 6. Merila za izbor projekta Ministrstvo za notranje zadeve bo vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in odločilo o izbiri izvajalca. 1. Delovne izkušnje: Ocenjuje se število let delovnih izkušenj oziroma delovne dobe. Ocenjuje se drugi strokovni delavec, in sicer v primeru, da ima drugi strokovni delavec 3 leta ali več delovnih izkušenj prejme vloga 1 točko, v primeru, da ima manj kot 3 leta delovnih izkušenj pa prejme 0 točk, pri čemer drugi strokovni delavec ne sme imeti statusa pripravnika. 2. Usposobljenost kadra: Ocenjujejo se druga znanja ali specializacije, s področja psiho-socialnega svetovanja. Prvi in drugi strokovni delavec se ocenjujeta posebej, pri čemer lahko vloga za prvega strokovnega delavca prejme maksimalno 4 točke, za drugega strokovnega delavca pa lahko prejme maksimalno 2 točki. Za prvega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur pa prejme vloga 1 dodatno točko, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 2 točki. Za drugega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur pa prejme vloga 0,5 dodatne točke, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 1 točko. Za prvega strokovnega delavca v primeru univerzitetne ali visokošolske specializacije s področja psiho-socialnega svetovanja ali kontinuiranega izobraževanja s področja psiho-socialnega svetovanja v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 2 točki, ter za drugega strokovnega delavca prejme vloga 1 točko. Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno število ur izobraževanja. 3. Višina odhodkov za stroške dela za prvega strokovnega delavca: Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se enoletna višina odhodkov za stroške dela za prvega strokovnega delavca, ki jih prijavitelj navede v vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi odhodki za stroške dela 4 točke, ostale vloge pa v odstotnem deležu manjše število točk glede na odstopanje od najnižjih odhodkov za stroške dela, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Prijavitelj naj v ponudbi navede izhodiščni razred za prvega strokovnega delavca. 4. Cena oskrbnega dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru: Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se cena oskrbnega dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru, ki jo prijavitelj navede v svoji vlogi. Cena oskrbnega dne naj zajema stroške neposredno povezane z oskrbo žrtev trgovine z ljudmi, navedene v predmetu razpisa. Vloga z najnižjo ceno oskrbnega dne v varnem prostoru prejme 4 točke, ostale vloge pa v odstotnem deležu manjše število točk glede na odstopanje od najnižje cene oskrbnega dne v varnem prostoru, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Maksimalna vrednost cene oskrbnega dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru je 35 EUR. 5. Cena izdelave in distribucije informativnega gradiva: Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se skupna cena izdelave in distribucije informativnega gradiva, ki jo vlagatelj navede v svoji vlogi. Vloga z najnižjo ceno prejme 4 točke, ostale vloge pa v odstotnem deležu manjše število točk glede na odstopanje od najnižje cene izdelave in distribucije informativnega gradiva, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Informativno gradivo je namenjeno tujcem – imetnikom in prejemnikom delovnih dovoljenj za rizične poklice (plesalke, poklici v gradbeništvu, zaposlitve v gostinstvu, …) ter tujcem, ki: zaprosijo za izdajo dovoljenj za prebivanje ali vizumov oziroma se jim izdajajo dovoljenja za prebivanje ali vizumi, prestopajo mejo ali prijavljajo prebivališča. Informativno gradivo bo na voljo na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, mejnih prehodih, upravnih enotah, centrih za socialno delo in v azilnem domu. V ta namen bo izvajalec projekta zadolžen za produkcijo in distribucijo ustreznih gradiv, namenjenih osveščanju teh ciljnih populacij. Kolikor je izbrani izvajalec zavezan ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju in bo za izdelavo informativnega gradiva izbral zunanjega izvajalca, mora izvesti javno naročilo v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja. Maksimalna vrednost izdelave in distribucije informativnega gradiva je 5.000 EUR Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla enako število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu št. 3 (višina odhodkov za stroške dela prvega strokovnega delavca) dosegel višje število točk. 7. Izločitev vloge Prijavitelj projekta bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih: – kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, za katerega daje vlogo; – kolikor je zoper prijavitelja uveden oziroma je prijavitelj v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja; – kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh davkov, prispevkov in drugih dajatev, določenih z zakonom; – kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 89/08, 5/09): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; – kolikor je prijavitelj za namen izvajanja projekta, za katerega se prijavlja, že prejel pomoč kateregakoli drugega organa oziroma institucije Republike Slovenije oziroma Evropske unije ter pri izvedbi projekta prihaja do dvojnega financiranja; – kolikor se ugotovi, da pri izvedbi projekta prihaja do pridobitne dejavnosti; – kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji projekta; – kolikor je prijavitelj interesno povezan z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba, ki je pri njem zaposlena interesno povezana s predsednikom ali članom izbirne komisije pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali izvenzakonski skupnosti; – kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke. Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa o izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Vloga bo v postopku analize izločena tudi v primeru, da le-ta ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. 8. Način financiranja Naročnik bo financiral naslednje stroške: 1. Stroški dela V projektu je zagotovljeno financiranje stroškov dela za enega zaposlenega (prvi strokovni delavec) v višini celotne plače (do višine letne bruto plače navedene v razpisni dokumentaciji in vključno z vsemi dodatki in drugimi izplačili (npr. regresom, dodatkom za stalno dosegljivost, prehrano na delu, potnimi stroški), za drugega delavca (drugi strokovni delavec) pa samo za dejansko opravljene ure na projektu po bruto urni postavki navedeni v razpisni dokumentaciji. Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo v skladu s kolektivno pogodbo. Prvi strokovni delavec v projektu, za katerega se sredstva zagotavljajo s tem razpisom, ne sme biti zaposlen v drugih programih ali pri drugem delodajalcu. 2. Stroški oskrbnega dne v primeru oskrbe v varnem prostoru Namestitve v varnem prostoru bodo financirane le v obsegu realiziranih namestitev po ceni oskrbnega dne, ki bo navedena v razpisni dokumentaciji. Izvajalec projekta mora v primeru zahteve Ministrstva za notranje zadeve omogočiti ogled prostorov osebi, pooblaščeni s strani ministra za notranje zadeve. Cena oskrbnega dne zajema naslednje stroške: namestitev, prehrano, prevajalske storitve in tolmačenje, če je potrebno, pomoč pri urejanju statusa, svetovanje in informiranje, zlasti v zvezi z njihovimi zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore v celotnem kazenskem postopku in psihosocialna pomoč, varovanje varnega prostora v času izvajanja varne namestitve. 3. Izdelava in distribucija informativnega gradiva Naročnik bo izvajalcu financiral dejanske stroške, povezane z izdelavo in distribucijo informativnega gradiva, ki pa ne smejo presegati vrednosti, navedene v izvajalčevi vlogi na javni razpis. 4. Materialni stroški Po predhodnem dogovoru in odobritvi naročnika bodo financirani morebitni dodatni materialni stroški, povezani z oskrbo žrtev trgovine z ljudmi. Izplačilo sredstev: Izvajalcu bodo sredstva izplačana v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS oziroma 30. dan od datuma uradnega prejema vsakokratnega potrjenega mesečnega zahtevka. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena Izvajanje projekta se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2013, sredstva pa morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije. 9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis je 80.000 EUR. Projekt mora trajati od podpisa pogodbe do 31. 12. 2013, sredstva pa morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Zgoraj navedeni znesek predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo projekta. 10. Predložitev vloge Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 28. 11. 2011, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in jih neodprte vrnila prijaviteljem. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji projekta obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izboru oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog. Naročnik bo izdal sklep o izboru izvajalca. Podatki o imenu izvajalca, nazivu projekta ter višini odobrenih javnih sredstev bodo javno objavljeni. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 18. 11. 2011. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo projekta oskrba žrtev trgovine z ljudmi v letih 2012/2013, št. 430-1482/2011«. Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost