Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3690. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije, stran 11241.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3; Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08 – ZLV-H) in 17. člena Statuta Občine Piran (UPB; Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07) je Občinski svet Občine Piran na 7. redni seji dne 4. 10. 2011 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Občinski svet Občine Piran imenuje Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
1. Selma Bobera Stanovnik, univ. dipl. prav., Kosmačeva 20, Portorož – predsednica,
2. Franc Bergant, univ. dipl. prav., XXX. Divizije 8, Portorož – namestnik predsednice,
3. Vittorio Lusa, Vojkova ulica 4, Portorož – član,
4. Dragica Mekiš, Senčna pot 5, Portorož – namestnica člana,
5. Marijan Grižon, Sv. Peter 98, Sečovlje – član,
6. Dušan Zafred, Letoviška 20, Portorož – namestnik člana,
7. Anton Kariž, Letoviška pot 33, Portorož – član in
8. Iztok Peroša, Senčna pot 40, Portorož – namestnik člana.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-6/2011
Piran, dne 4. oktobra 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
In virtù degli articoli 35 e 38 della Legge sulle elezioni amministrative (ZLV-testo unico2; Gazzetta ufficiale della RS n° 94/07 e 45/08 – ZLV-H) e dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n° 46/07), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nell'ambito della sua 7a seduta ordinaria del 4. 10. 2011, ha approvato la seguente
D E LI B E R A Z I O N E
1.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano nomina la Commissione elettorale comunale nella seguente composizione:
1. Selma Bobera Stanovnik, laur. univ. in legge, Via Kosmač 20, Portorose – presidente,
2. Franc Bergant, laur. univ. in legge, Via XXX. Divisione 8, Portorose – sostituto del presidente,
3. Vittorio Lusa, Via Vojko 4, Portorose – membro,
4. Dragica Mekiš, Via Ombrata 5, Portorose – sostituto del membro,
5. Marijan Grižon, Sv. Peter 98, Siciole – membro,
6. Dušan Zafred, Strada di Villeggiatura 20, Portorose – sostituto del membro,
7. Anton Kariž, Strada di Villeggiatura 33, Portorose – membro e
8. Iztok Peroša, Via Ombrata 40, Portorose – sostituto del membro.
2.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 014-6/2011
Pirano, 4. ottobre 2011
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost