Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011, stran 11199.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US) 72/93, in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis št. 252/99 in 351/08) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 7. redni seji dne 12. oktobra 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |                     |    V EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |Proračun 2011|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  7.688.752|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  6.292.219|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  5.623.355|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  5.064.045|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   383.910|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |   175.400|
|    |IN STORITVE               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   668.864|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |   167.785|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA         |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |    3.800|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 DENARNE KAZNI            |    79.400|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA      |   127.219|
|    |IN STORITEV               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   290.660|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   119.790|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   119.790|
|    |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)        |    1.760|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |    1.760|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)        |  1.274.983|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |  1.274.983|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  8.132.862|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  2.407.714|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   279.630|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV        |    37.458|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |  1.932.705|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |    73.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 REZERVE               |    84.921|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  1.994.324|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 SUBVENCIJE              |    58.042|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM        |  1.434.390|
|    |IN GOSPODINJSTVOM            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM |   189.305|
|    |IN USTANOVAM               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   312.587|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  3.431.773|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  3.431.773|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |   299.051|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |   246.896|
|    |FIZIČ. OSEBAM              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |    52.155|
|    |UPORABNIKOM               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. |   –444.110|
|    |- II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ   |       |
|    |ODHODKI)                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |   202.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   –646.610|
|    |RAČUNIH(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –202.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)      |   444.110|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   646.610|
|    |OB KONCU PRETEKLEGA LETA         |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
                                  «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2011
Dobrova, dne 12. oktobra 2011
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost