Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 0236/2011 Ob-5143/11 , Stran 2538
Št. 0236/2011 Ob-5143/11
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 34/11), na podlagi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2011) in 88. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2011) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ki jo zastopa župan Franc Čebulj. 2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je 100% lastništvo stanovanja št. 3, na naslovu ulica Ivana Hribarja 1, 4207 Cerklje na Gorenjskem, v površini 70,46 m2, h kateremu pripadajo tudi pomožnimi prostori (klet 1,2 m2, drvarnica 1,69 m2, balkon 2,24 m2 in terasa 9,76 m2) in skupni prostori (predprostor 7,43 m2 in stopnišče 2,95 m2), ki leži na zemljišču parc. št. 463, k. o. Cerklje. 3. Navedbo, da je treba ponudbi predložiti potrdilo o vplačani varščini: ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo), v višini 4.500 €, to je v višini 10% izhodiščne vrednosti, ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 01212-0100006686, odprt pri Banki Slovenije, sklic 05 75116-11-201-000, ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Izhodiščna prodajna vrednost navedene nepremičnine je 45.000,00 €. Izhodiščna vrednost ne vključuje 2% davek na promet nepremičnin. Rok za plačilo varščine je do vključno 18. 11. 2011 do 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. 4. Pogoji prodaje Ponudniki morajo oddati zavezujoče ponudbe, ki morajo vsebovati: – Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – Dokazilo o plačani varščini; – Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«; – Izbrani ponudnik je dolžan plačati stroške sestave pogodbe, pripadajoči davek na promet nepremičnine, stroške notarja za overitev pogodbe ter stroške vpisa v zemljiško knjigo; – Navedbo predmeta ponudbe. 5. Obliko in pogoje, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo, oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje, in morebitno navedbo, da se bodo po prejemu ponudb s ponudniki izvedla dodatna pogajanja: – Podatki o ponudniku: – Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpiskom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. Pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, zakonitega zastopnika; – Fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list); – Telefonsko številko, številko telefaksa in kontaktno osebo. 6. Morebitne omejitve upravljalca v zvezi s postopkom prodaje: objekt je priključen na vodovodno in električno omrežje. Objekt ima telefonski in KTV priključek. Objekt nima urejene etažne lastnine. 7. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik mora plačati kupnino v roku 30 dni od izdaje računa. 8. Navedba, da je plačilo kupnine v roku, ki je določen, bistvena sestavina pravnega posla: plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 9. Rok za oddajo ponudbe Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, z oznako »Ne odpiraj – stanovanje na Hribarjevi ulici«. Na ovojnici mora biti tudi viden in čitljiv polni naslov ponudnika. Ponudbe se bodo štele za pravočasne kolikor bodo prispele na prej navedeni naslov do ponedeljka, 21. 11. 2011 do 9. ure. Odpiranje ponudb bo dne 21. 11. 2011, ob 10. uri. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisanih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Cerklje na Gorenjskem na predlog komisije. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina Cerklje na Gorenjskem zadržala njegovo varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 11. Navedbo, ali je odpiranje ponudb javno ali ne: odpiranje ponudb bo javno. 12. Navedbo, po kateri metodi se bo nadaljeval postopek ob več najugodnejših ponudbah Postopek se bo nadaljeval v skladu s 37. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Izbor najugodnejših ponudnikov bo opravila komisija. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja (višjo ceno), lahko komisija pozove vse ponudnike, da ponudbo dopolnijo v posameznih elementih. Prav tako si naročnik pred sklenitvijo pogodbe pridružuje pravico izvesti dodatna pogajanja. Komisija bo po zaključnem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 13. Navedbo, da lahko organ pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (vračilo varščine) Občina Cerklje na Gorenjskem lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačano varščino brez obresti. Prav tako si Občina Cerklje na Gorenjskem pridružuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. 14. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice: predkupna pravica ne obstoja. 15. Osebe za stike prodajalca: vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Cerklje na Gorenjskem, kontaktna oseba Andreja Jerala, tel: 04/281-58-00. 16. Morebitne druge pogoje: /
Občina Cerklje na Gorenjskem

AAA Zlata odličnost