Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3709. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice v Zagorju ob Savi za območje »E – bazen«, stran 11265.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice v Zagorju ob Savi za območje »E – bazen«
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
V območje obstoječega Zazidalnega načrta »Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice« v Zagorju ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 18/97, 12/02 in Uradni list RS, št. 123/04, 119/05) je vključen tudi bazen v Selu.
Območje »E – bazen« obsega 7.300 m2 ograjenega funkcionalnega zemljišča in vključuje dva odprta bazena ter spremljajoči objekt. V obstoječem zazidalnem načrtu je načrtovana prenova obstoječih objektov z možno dograditvijo pokritih prostorov za dopolnilni rekreacijski program, prometno ureditev s parkirišči ob obvoznici in rekonstrukcijo dovozne ceste.
Na predmetnem zemljišču sta bazen in spremljajoči objekt že porušena.
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je odločitev Občine Zagorje ob Savi, da na obravnavani površini ne zgradi novega bazenskega kompleksa, ampak prostor uredi kot zelene površine za oddih, rekreacijo na prostem ter učni poligon.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je umestitev novo načrtovanih dejavnosti v prostor kot »eko učilnice in otroške igralnice na prostem«, ki zajema sadjarsko – zeliščno naravovarstveno učilnico v naravi, otroško igralnico v naravi in kulturno sejemski prostor s pripadajočim servisnim objektom ter vso pripadajočo komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo.
Programska izhodišča zazidalnega načrta se ne spreminjajo in obsegajo površine za oddih, šport in rekreacijo.
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vključuje zemljišče k.o. Zagorje – mesto in obsega parc. št. 468, 467/1, 467/2, 467/3, 486, 487, 488 del in 489 del.
Površina ureditvenega območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je cca 9.000 m2.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Pred izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analizo ustvarjenih razmer: namembnost površin in objekta, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, motnje v okolju (opredelitev obstoječega stanja);
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se izdelajo kot OPPN in morajo biti izdelane v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter v skladu s tem sklepom. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se izdelajo tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
Kadar se spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se v postopku priprave sprememb in dopolnitev tega načrta rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
Posamezne faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta:
– Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– Objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu
– Priprava osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – 30 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MOP, službe za varstvo okolja, o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje – 15 dni
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – 15 dni
– Izdelava okoljskega poročila na osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – na podlagi obvestila MOP o izvedbi CPVO v kolikor bo potreba – 30 dni
– Poziv MOP, Direktorat za okolje, Sektor za celostno presojo vlivov na okolje za presojo kakovosti in skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v kolikor bo potreba
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen način
– Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 15 dni
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Oblikovanje dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na podlagi stališč do pripomb – 15 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in opredelitev MOP o sprejemljivosti, v kolikor je potrebna celovita presoja vplivov na okolje – 15 dni
– Pridobitev potrdila ministrstva, pristojno za okolje o sprejemljivosti
– Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
– Objava odloka v Uradnem listu.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora; ki morajo podati smernice na osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, k predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, Trbovlje
– Telekom Slovenije d.d., Lava 1, Celje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi
– EVJ Elektroprom d.o.o., Loke 22, Kisovec.
MOP, Direktorat za okolje, Sektor za celostno presojo vlivov na okolje, Dunajska cesta 48, Ljubljana poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 15 dni od zahteve, ker se spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se priprava sprememb in dopolnitev lahko izvede po skrajšanem postopku.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, ki se izdelajo kot OPPN, je Kaliopa d.o.o., Letališka cesta 32, Ljubljana.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se zagotovijo v proračunu občine.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/96
Zagorje ob Savi, dne 12. oktobra 2011
Župan
Občine Zagorje
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost