Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 024-82/2011-2 Ob-5169/11 , Stran 2530
Št. 024-82/2011-2 Ob-5169/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, in 99/09 – ZIPRS1011), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za otroke in mladostnike na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike Predmet tega sklopa je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. S tem želimo otrokom in mladostnikom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev: dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostnikom, ekološko ozaveščanje, zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mladostniki, bogatenje besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti, karierno orientacijo, zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti ter ozaveščanje o njihovih pravicah. Aktivnosti se morajo izvajati po metodah organiziranega neformalnega učenja (npr. kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v ljubljanskih vrtcih, osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL in/ali izven institucionalnih okvirjev. Sklop B: Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic Predmet tega sklopa je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih programov za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Z razpisom želimo otrokom in mladostnikom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic: poudarek je na športno gibalnih aktivnostih, razvijanja ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah), zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. V okviru Sklopa B so zagotovljena sredstva za izvedbo 4 urnega dnevnega programa za organizirane ustvarjalne, športne, kreativne in ostale delavnice za otroke in mladostnike od 1.–9. razreda osnovne šole ter sredstva za izvedbo 9-urnega dnevnega programa organiziranega celodnevnega počitniškega varstva za otroke od 1.–5. razreda osnovne šole v času šolskih počitnic. Sredstva se namenjajo sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni) in število ur programa (4 in 9-urni program). Počitniško varstvo otrok in mladostnikov in aktivnosti v času šolskih počitnic so: 1. Poletne počitnice – namenjeno je 80.000 EUR od skupne višine sredstev na Sklopu B. 2. Jesenske počitnice – namenjeno je 10.000 EUR od skupne višine sredstev na Sklopu B. 3. Zimske počitnice – namenjeno je 10.000 EUR od skupne višine sredstev na Sklopu B. Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja Predmet tega sklopa je sofinanciranje aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. V okviru tega sklopa bomo sofinancirali projekte: a) znanje s področja konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike s področja naravoslovja, b) izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje o znanosti, tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj učenca. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelji lahko kandidirajo z istimi aktivnostmi le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2012. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi aktivnostmi, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL, zato bo vloga v tem primeru zavrnjena. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu, so: Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od zakonov: – Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09), – Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) – razen javnih zavodov. Sklop B: Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od zakonov: – Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09), – Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) – razen javnih zavodov, izjema od tega so osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL. Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od zakonov: – Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09), – Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo). III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu, so: Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike: – z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezno aktivnost in ne za celoten program, – vsebina vloge je v skladu s predmetom tega javnega razpisa, – vsaj 90% udeležencev so otroci in mladostniki do 15. leta starosti z območja MOL, – sodelovanje v aktivnostih je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi pogoji na območju MOL oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelj argumentirano obrazloži, – da zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL MU Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odseka za izobraževanje ne sme presegati 80% deleža celotne vrednosti aktivnosti programa v posamezni vlogi, – zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 3.000 € v okviru posamezne vloge, – aktivnosti morajo biti izvedene med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012, – posamezen vlagatelj se lahko prijavi z največ tremi vlogami, v nasprotnem primeru bo upoštevane prve tri odprte vloge istega vlagatelja, – vlagatelji, ki bodo izvajali aktivnosti v javnih zavodih (npr. vrtcih, šolah), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v katerih bodo izvajali aktivnost. Soglasje mora biti podpisano s strani odgovorne osebe in overjeno z žigom javnega zavoda in se mora nanašati na prijavljeno aktivnost, – da se aktivnosti ne bodo izvajale v javnem zavodu MOL Mladi zmaji, center za prostočasne dejavnosti za mlade in otroke, ker je tem namenjen poseben razpis. Sklop B: Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic – z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezen program počitniškega varstva v času šolskih počitnic: 1.) zimske počitnice (20. 2. 2012–24. 2. 2012); 2.) poletne počitnice (25. 6. 2012–31. 8. 2012); 3.) jesenske počitnice (predvidoma 30. 10. 2012–3. 11. 2012); – vsebina vloge je v skladu s predmetom tega javnega razpisa, – udeleženci so otroci in mladostniki do 15. leta starosti z območja MOL, – v času poletnih počitnic mora prijavitelj izvesti najmanj 3-tedenski program (delovni dnevi), pri jesenskih počitnicah pa program v času vseh delovnih dni trajanja počitnic; – sodelovanje v aktivnostih je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi pogoji na območju MOL oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelj argumentirano obrazloži, – aktivnosti morajo biti izvedene najkasneje v roku, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic, – zaprošena vrednost sofinanciranja v času poletnih počitnic ne sme presegati 5.500 € za program 9-urnega varstva in 2.700 € za program 4-urnega varstva ter v času jesenskih in zimskih počitnic 2.000 € za program 9-urnega varstva in 1.100 € za program 4-urnega varstva, v okviru posamezne vloge, – posamezen vlagatelj se lahko prijavi z največ eno vlogo za posamezne počitnice, v nasprotnem primeru bo upoštevana prva odprta vloga na odpiranju, – vlagatelji, ki bodo izvajali program v javnih zavodih ustanovljenih s strani MOL, morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v katerih bodo izvajali program. Soglasje mora podpisano s strani odgovorne osebe in žigom javnega zavoda in se mora nanašati na prijavljen program, – pri prvi alineji pod točko 2. in 3., bomo izbrali največ devet prijaviteljev (od tega tri za 4-urni program, ostale pa za 9-urni), pri prvi alineji pod točko 1. pa največ deset vlagateljev (od tega tri za 4-urni program, ostale pa za 9-urni program) glede na število doseženih točk. Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja – vsebina vloge je v skladu s predmetom tega javnega razpisa, – aktivnosti morajo biti izvedene med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012, – udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se izobražujejo v MOL, – posamezni vlagatelji se lahko prijavijo na ta sklop sofinanciranja z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru bo upoštevana prva odprta vloga na odpiranju, – dopolnilne dejavnosti se izvajajo tekom celega leta, – z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoleten program in ne za posamezno aktivnost, – vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa zagotoviti udeležbo najmanj 100-ih učencev, – zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 30.000 €, – na razpisu bomo vlagateljem dodelili sredstva sorazmerna z doseženimi točkami glede na okvirna sredstva. IV. Merila za izbor vlog Posamezne vloge bodo ovrednotene po naslednjih merilih: – ustreznost vsebine; – ustreznost in preglednost finančne konstrukcije. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. V. Okvirna višina sredstev Okvirne višine sredstev so: Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike: 140.000 € Sklop B: Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic: 100.000 € Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja: 100.000 € MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2012. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti porabljena v letu 2012. VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 21. 11. 2011 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami: JR 2012: »Aktivnosti za otroke in mladostnike Sklop A: Ne odpiraj – vloga: prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike« ali JR 2012: »Aktivnosti za otroke in mladostnike Sklop B: Ne odpiraj – vloga: počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic« ali JR 2012: »Aktivnosti za otroke in mladostnike Sklop C: Ne odpiraj – vloga: dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja« Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje (Sklop A in Sklop B soglasja tistih javnih zavodov ustanovljenih s strani MOL, v katerih bodo izvajali aktivnost – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 23. 11. 2011. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju ugotavlja področna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predlogov področnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in, – ki jih bodo področne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne, – tistih vlagateljev, katerih aktivnosti so že financirane iz sredstev proračuna MOL. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od uveljavitve rebalansa proračuna za leto 2012. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za izobraževanje (2. nadstropje), Resljeva 18, Ljubljana. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti pri Olgi Glaser, tel. 01/306-40-29, e-pošta: olga.glaser@ljubljana.si. in Bredi Primožič, tel. 01/306-40-35, e-pošta: breda.primozic@ljubljana.si. Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v sredo, 9. novembra 2011, ob 9. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost