Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 3523-72/2009 Ob-5149/11 , Stran 2564
Št. 3523-72/2009 Ob-5149/11
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) (v nadaljevanju: ZSPDSLS), Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter sklepov župana Občine Sežana, št. 3523-76/2011 in 3523-72/2009, z dne 19. 10. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost: 2.1. Stanovanje, Kidričeva ulica 5, Sežana: – stanovanje v neto tlorisni površini 32,28 m2, označen z ID znakom 2455-291-2, posamezni del št. 2, v stavbi št. 291, k.o. 2455-Sežana (ID 5425145), ki leži na parceli št. 6505, k.o. Sežana na naslovu Kidričeva 5, 6210 Sežana (v nadaljevanju: stanovanje Kidričeva). – stanovanje se nahaja v središču naselja Sežana. V neposredni bližini so še železniška in avtobusna postaja, osnovna in srednja šola ter športna dvorana. Objekt je dostopen z javne dostopne poti. – izhodiščna (najnižja) vrednost je 35.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Stanovanje je zasedeno z najemniki, ki imajo sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. 2.2. Stanovanje, Ulica Mirka Pirca 1, Sežana – stanovanje v neto tlorisni površini 63,92 m2, označen z ID znakom 2455-679-10, posamezni del št. 10, v stavbi št. 679, k.o. 2455-Sežana (ID 5679864), ki leži na parceli št. 4032, k.o. Sežana, na naslovu Mirka Pirca 1, 6210 Sežana (v nadaljevanju: stanovanje Mirka Pirca). – stanovanje se nahaja v središču naselja Sežana. V neposredni bližini so še prostori knjižnice, Ljudske univerze Sežana, Občine Sežana in trgovine. Objekt je dostopen z javne dostopne poti, pred objektom je javno parkirišče. – izhodiščna (najnižja) vrednost je 45.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Stanovanje je zasedeno z najemniki, ki imajo sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Varščina: 4.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Ponudbi za nakup nepremičnine je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša: – za stanovanje pod zaporedno št. 2.1. – Kidričeva 3.500,00 EUR – za stanovanje pod zaporedno št. 2.2. – Mirka Pirca 4.500,00 EUR. 4.2. Varščina se nakaže najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb na transakcijski račun Občine Sežana, št. 01311-0100005909, s pripisom: – št. 3523-72/2009 za stanovanje Kidričeva, – št. 3523-76/2010 za stanovanje Mirka Pirca. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za kar je potrebno priložiti dokazilo. 4.3. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina Sežana obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup nepremičnine umakne. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne izplača kupnine, Občina Sežana obdrži varščino. 4.5. Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 5. Prodajni pogoji in merila: 5.1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izhodiščno ceno. 5.2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 5.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od druge najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno določeni višini. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru da dva ali več ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo isto ceno (razpon 1.000,00 €), lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 6. Pogoji sodelovanja: 6.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne ponudbe. 6.2. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku: osebno ime oziroma firmo kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za DDV za pravne osebe); – dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – za fizične osebe oziroma izpis iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega registra in davčno številko oziroma ID za DDV – za pravne osebe, s.p. (Izpisek iz sodnega registra ali iz poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni)) – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. Potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejši od 30 dni; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – višino ponujene cene (brez davka na promet nepremičnin), ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – dokazilo o vplačilu varščine; – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 7. Drugi pogoji: – Ponudnik lahko ponudbo za nakup poslovnega prostora dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. – Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, stroške overitve podpisa pri notarju in morebitne druge stroške v zvezi z pogodbo. – Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščino pa zadrži Občina Sežana. – Ponudnika veže ponudba 90 dni od roka za predložitev ponudb. – Ponudnik mora v ponudbi navesti tudi številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. 8. Obvestilo o izbiri ponudnika: – Najugodnejši ponudnik bo izbran v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali o ustavitvi postopka. – Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. V primeru neuspelega javnega zbiranja ponudb, bo Občina Sežana obvestila ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb. 9. Sklenitev pogodbe: – Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine. – Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (2% davek na promet nepremičnin) in stroške notarskih overitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši kupec. Ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo prodajalec izroči kupcu po prejemu celotne kupnine (opomba:v tem primeru hipotekarni kredit ni mogoč). 10. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe: 10.1. Ponudba se šteje za pravočasno, če jo organizator prejme do vključno 14. 11. 2011, do 9. ure. 10.2. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici z enim od spodnjih pripisov: »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja Kidričeva ulica 5, Sežana« oziroma »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja Ulica Mirka Pirca 1, Sežana«, naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Sežana (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. V primeru, da ponudba ni označena tako, kot je tu navedeno, organizator ne odgovarja za pravočasno odpiranje ponudbe. 10.3. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali na spletni strani www.sezana.si. 10.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne), ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 11. Javno odpiranje ponudb: 11.1. Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo s sklepom imenovana komisija, dne 14. 11. 2011, ob 10. uri, v mali sejni sobi Občine Sežana. 11.2. Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci, pa tudi z pisnim pooblastilom ponudnika. 12. Informacije in ogled: podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko vsi interesenti dobijo na tel. 05/731-01-18. Ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč v času poslovnih ur Občine Sežana, po predhodnem dogovoru.
Občina Sežana

AAA Zlata odličnost