Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 024-82/2011-2 Ob-5165/11 , Stran 2521
Št. 024-82/2011-2 Ob-5165/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07 ZIPRS 0809 in 99/2009-ZIPRS1011) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2012 in za leta od 2012 do 2014 s področja mladinskih aktivnosti
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij, sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani možnost kvalitetnega in varnega preživljanja prostega časa ter mladinskim nepridobitnim organizacijam povezovanje in sodelovanje z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade. Mladinske aktivnosti so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so namenjene mladim v Ljubljani. Izvajajo se po metodah organiziranega neformalnega učenja in se nanašajo na naslednja področja spodbujanja mladih za: – nenasilje, – solidarnost do drugih, – družbeno angažirano delovanje, – socialno odgovorno delovanje, – sprejemanje drugačnosti, – medkulturno učenje in integracije, – preprečevanje diskriminacije, – usposabljanje za prostovoljno delo, – samostojno odločanje. Mladinske nepridobitne organizacije so avtonomna, demokratična, prostovoljna združenja mladih, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim pridobivanje učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo. Registrirane so na podlagi enega od zakonov, ki zagotavlja nepridobitnost. Mladi v Ljubljani so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare med 15. in dopolnjenim 29. letom starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih 4 sklopov: 1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti: Lokalne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki se izvajajo na področju Republike Slovenije. Izvajajo se v obliki enoletnih projektov ali triletnih programov in so namenjene mladim, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana. Temeljijo na mladinskem delu. 1.2. Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti: Mednarodne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki povezujejo mlade iz Ljubljane z njihovimi vrstniki iz drugih držav. Izvajajo se v obliki krajših enkratnih projektov in temeljijo na mladinskem delu. 1.3. Sklop C: mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL: Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL je njihovo povezovanje na enem od dveh vsebinskih razpisanih področij: a) informiranje mladih in mladinskih organizacij, b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi. 1.4. Sklop D: sekundarni preventivni programi za mlade v MOL: Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL so tisti programi, ki so namenjeni socialno ogroženim otrokom in mladim med 6. in 18. letom starosti v njihovem domačem okolju. Izvajajo jih Centri za socialno delo v Ljubljani. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2012 oziroma za obdobje 2012 do 2014. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi programi in/ali projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL. Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu pri Sklopih A in B: Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije: – društva in zveze društev na podlagi Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo v nadaljevanju – Zakon o društvih), – ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), – zavodi na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), razen Centri za socialno delo, ki se lahko prijavijo pod sklop D, – mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij – skladno s petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07), – študentske organizacije – ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/1994), – druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije. Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu pri Sklopu C: Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih in Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US št. U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP 14/07 – ZSPDPO in 109/08), ki pa ne izvajajo javne službe. Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu pri Sklopu D: Vlagatelji so lahko Centri za socialno delo na območju MOL, ustanovljeni po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US št. U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP 14/07 – ZSPDPO in 109/08). III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A: – vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa, – vsaj 90% udeležencev aktivnosti so mladi med 15. in 29. letom starosti, – udeleženci aktivnosti so mladi, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2012 ne sme presegati 6.000 € v okviru posamezne vloge, – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2012 ne sme presegati 50% deleža celotne vrednosti aktivnosti v posamezni vlogi, – sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo, – lokalna mladinska aktivnost v obliki enoletnega projekta mora biti izvedena med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012, v obliki triletnega programa pa najkasneje do 31. 12. 2014, – posamezen vlagatelj se lahko na ta sklop sofinanciranja prijavi z največ tremi vlogami, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri odprte vloge na odpiranju. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop B: – vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa, – vsaj 90% udeležencev aktivnosti so mladi med 15. in 29. letom starosti, – udeleženci aktivnosti so mladi, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL in njihovi vrstniki iz tujine, – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2012 ne sme presegati 2.000,00 € v okviru posamezne vloge, – sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo, – vlagatelj mora zagotoviti sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev, – vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov v okviru ene vloge: a) mednarodna mladinska aktivnost, ki se izvaja izven območja Republike Slovenije: – potni stroški za mlade iz Ljubljane do mesta izvedbe in nazaj, – kotizacija za sodelovanje mladih iz Ljubljane v mladinski mednarodni aktivnosti. b) mednarodna mladinska aktivnost, ki se izvaja na območju Republike Slovenije: – stroški bivanja za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti, – stroški prehrane za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti. – vlagatelji morajo vlogi obvezno priložiti vabilo na mednarodno mladinsko aktivnost, – mednarodna mladinska aktivnost mora biti izvedena med 1. 1. 2012 in 30. 10. 2012, – posamezen vlagatelj se lahko prijavi na ta sklop sofinanciranja z največ dvema vlogama, v nasprotnem primeru bosta upoštevani prvi dve odprti vlogi na odpiranju. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop C: – vlagatelji se lahko prijavijo z največ eno vlogo na eno izmed naslednjih vsebinskih področij mreženja: a) informiranje mladih in mladinskih organizacij, b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi; – vsaj 90% udeležencev aktivnosti so mladi med 15. in 29. letom starosti, – vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladinske aktivnosti na prijavljenem vsebinskem področju, – v mreži mora biti najmanj pet članic, od tega več kot polovica iz nevladnega in nepridobitnega sektorja, – članice mreže so lahko društva, zavodi, fundacije, ustanove, – vlagatelji zagotovijo vsaj 20% delež sofinanciranja za izvajanje aktivnosti mreženja še iz drugih virov, – sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo, – obvezna priloga k prijavi je dogovor o sodelovanju med članicami mreže na izbranem vsebinskem področju, – aktivnost mreženja mora biti izvedena med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012, – vse organizacije, članice mreže, morajo biti registrirane na območju MOL. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop D: – vsaj 90% udeležencev aktivnosti so mladi med 6. in 18. letom starosti, – program mora biti izveden med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012, – sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence, – posamezni vlagatelj se lahko na ta sklop sofinanciranja prijavi z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru bo upoštevana prva vloga pri odpiranju. IV. Merila za izbor projektov in/ali programov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje. Merila so naslednja: (ne glede na sklop): – vsebinska in – finančna merila. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. Če bo področna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da projekt in/ali program, ki je prijavljen za večletno obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2012 do 2014, ga bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt in/ali program, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2012. V. Okvirna višina sredstev Okvirne višine sredstev, ki so namenjena realizaciji projektov in/ali programov za leto 2012, po posameznih razpisnih področjih znašajo: Sklop A: 163.736,00 EUR Sklop B: 28.000,00 EUR Sklop C: 24.600,00 EUR Sklop D: 184.000,00 EUR Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2013 in 2014 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje posameznih razpisnih področij v letih 2013 in 2014, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne komisije glede programskega načrta za posamezno proračunsko leto. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa MOL za leto 2012. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti porabljena v letu 2012 tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenila večletno pogodbo za leta od 2012 do 2014. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 2012 za vsako nadaljnje leto sklenila pisni dodatek k pogodbi. VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 21. 11. 2011 (velja datum poštnega žiga). Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami: Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna mladinska aktivnost« Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mednarodna mladinska aktivnost« Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: mreženje mladinskih organizacij« Sklop D: »Ne odpiraj – vloga: sekundarni preventivni program za mlade« VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 23. 11. 2011. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju ugotavlja področna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 3. dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predlogov področnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in – ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, potrebnih za sofinanciranje. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku do 60 dni od dne izteka roka za predložitev vlog. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti: tel. 01/306-40-44; 01/306-40-42; 01/306-40-47 – e-pošta: mladina@ljubljana.si. Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo 9. 11. 2011, ob 12.30, v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno potrdite na zgornji elektronski naslov.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost