Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 478-547/2011-1 Ob-5220/11 , Stran 2544
Št. 478-547/2011-1 Ob-5220/11
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 51. členom Zakona o Javnem nepremičninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 86/11), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Opis predmetov prodaje: 1. Nekdanja stražnica Martinje (ruševina), Martinje 56, Gornji Petrovci, parc. št. 253, k.o. 9 Martinje, pašnik, v izmeri 179 m2, dvorišče, v izmeri 500 m2, stan. stavba, v izmeri 178 m2, v skupni izmeri 857 m2, pod ID znak 9-253/0-0. a. Opombe: Zemljišče je znotraj zavarovanega območja, za katerega veljajo določila Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB) in Uredba o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03). b. Ogled nepremičnine: po predhodnem dogovoru z Bojanom Erlihom, 02/521-10-09 ali 02/523-13-66. c. Izklicna cena: 2.000,00 EUR. 2. Nekdanja stražnica, Kramarovci, Kramarovci 2, Rogaševci, parc. št. 13, k.o. 31 Kramarovci, pašnik, v izmeri 134 m2, dvorišče, v izmeri 500 m2, stan. stavba, v izmeri 131 m2, v skupni izmeri 765 m2, pod ID znak 31-133/0-0. a. Opombe: Zemljišče je znotraj krajinskega parka Goričko (Uredba o Krajinskem parku Goričko Uradni list RS, št. 101/03). b. Ogled nepremičnine: po predhodnem dogovoru z Bojanom Erlihom, 02/521-10-09 ali 02/523-13-66. c. Izklicna cena: 5.800,00 EUR. 3. Prodaja Ideal centra v Ribnici, parc. št. 9/2, poslovna stavba, v izmeri 1.528 m2 in parc. št. 12/1, dvorišče, v izmeri 1.858 m2, k.o. Ribnica v 76/100 solastniškega deleža. a. Kupec se z nakupom navedenih nepremičnin zaveže, da bo dopustil dostop oziroma neovirano uporabo delov parc. št. 12/1 v korist gospodujočih zemljišč, s parc. št. 2/15, 2/17, 2/14, 2/16, 2/13, 2/10, 2/8, 2/8, 2/6, 275, za vse v širini 4 m od meje z navedenimi parcelami. Stvarna služnost v korist gospodujočih zemljišč bo ustanovljena s samo prodajno pogodbo. b. Ogled nepremičnine: po predhodnem dogovoru, na tel. Lesar Tone, 041/760-59-54. c. Izklicna cena: 666.000,00 EUR. Stanovanje 1. Dvosobno stanovanje št. 2 (prazno) v I. nad., v skupni izmeri 74,30 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Partizanska cesta 24 v Gornji Radgoni, ležeči na parc. št. 645/2, k.o. Gornja Radgona (184) letnik 1959, (tablica Mors 27030)), id. št. v celoti 184-922-11, oznaka dela stavbe 11.E. a. Ogled stanovanja: 7., 8. in 10. 11. 2011 od 7.30 do 9. ure in od 14. do 15.30. b. Izklicna cena: 40.500,00 EUR. 2. Trisobno stanovanje št. 15 (po evidence GURS št. 26) (prazno) v I. nad., v skupni izmeri 71,70 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Tomšičeva 4, Slovenska Bistrica, ležeči na parc. št. 767, k.o. Slovenska Bistrica (753) letnik 1964, (tablica Mors 21330)), id. št. v celoti 753-33-26. a. Ogled stanovanja: 8. in 10. 11. 2011 od 12. do 13. ure, ter 9. 11. 2011 od 15. do 16. ure. b. Izklicna cena: 63.000,00 EUR. IV. Ogled nepremičnin Oglede boste lahko opravili ob določenih terminih oziroma po predhodni najavi, kot je zapisano ob vsaki posamezni nepremičnini. Glede vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/471-22-13 od 2. 11. 2011 – do 16. 11. 2011 med 8. in 12. uro. V. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja sta etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam, po izkušnjah so hipotekarni krediti za takšna stanovanja oteženi oziroma nemogoči. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 400,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR za 600,00 EUR, – od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR. 3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-77000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-77000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 16. 11. 2011 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba 17. 11. 2011« s pripisom na hrbtni strani ovojnice, ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb), – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 8. Predložiti je potrebno tudi: – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a.) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b.) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c.) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Zakonom o Javnem nepremičninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 86/11) in 51. členom Zakona o Javnem nepremičninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 86/11), Javno dražbo vodi pristojna komisija. Javna dražba bo predvidoma posneta na filmski trak. 11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena prodaja bo potekala 17. 11. 2011 ob 11 uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 61, III. nad., 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost