Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3584. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1H)
3585. Zakon o dopolnitvi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo (ZZSIJŽI-A)

Odloki

3586. Odlok o dopolnitvi Odloka o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (OdPDFP1011-A)
3587. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-E)

Sklepi

3588. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
3589. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
3590. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
3591. Sklep o imenovanju člana Komisije za varstvo konkurence
3592. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3593. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3594. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3595. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3596. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3597. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3598. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3599. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3600. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3601. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3602. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3603. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana Državne volilne komisije
3604. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Drugi akti

3605. Priporočilo Varuha človekovih pravic

DRŽAVNI SVET

3606. Sklep o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem svetu Republike Slovenije (SkRTP)

MINISTRSTVA

3607. Pravilnik o obrazcih za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
3608. Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje
3609. Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti

USTAVNO SODIŠČE

3610. Odločba o ugotovitvi, da peti odstavek 186. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09) ni v neskladju z Ustavo in o zavrnitvi ustavne pritožbe

OBČINE

Beltinci

3611. Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem (zakup)

Dolenjske Toplice

3612. Obvezna razlaga 250. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice
3613. Obvezna razlaga 249. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice
3614. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice
3615. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Dolenjske Toplice
3616. Sklep o prometu z nepremičninami in ukinitvi statusa javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

3617. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SVP 58 – 1 Srednja vas – Poljane (vzhodni del)

Kranj

3618. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Litija

3619. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2010

Medvode

3620. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Metlika

3621. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi športnih dvoran v Metliki in Podzemlju ter Prosvetnega doma na Suhorju
3622. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika
3623. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi delov nepremičnin v k.o. Metlika 1515

Naklo

3624. Sklep o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka

Sevnica

3625. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2011
3626. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN Poslovna cona ob HE Boštanj
3627. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica
3628. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
3629. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
3630. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

3631. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji
3632. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja KOCEROD, družbe za ravnanje z odpadki, d.o.o.

Škofljica

3633. Odlok Občine Škofljica o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih
3634. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škofljica

Šmarješke Toplice

3635. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Šmarješke Toplice

Šmartno pri Litiji

3636. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011

Tržič

3637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011

Žužemberk

3638. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2011 – rebalans 1

Razglasni del

Druge objave

AAA Zlata odličnost