Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3623. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi delov nepremičnin v k.o. Metlika 1515, stran 11058.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09, 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 7. redni seji dne 10. 10. 2011 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi delov nepremičnin v k.o. Metlika 1515
1.
Ugotovi se javna korist za razlastitev nepremičnin dela parc. št. 1658/1, dela parc. št. 1658/2, dela parc. št. 1656/4, dela parc. št. 1657/3, dela parc. št. 1661/2, dela parc. št. 1662/2, dela parc. št. 1662/3, dela parc. št. 1662/1, dela parc. št. 1663/1, dela parc. št. 1663/4, dela parc. št. 1663/2, dela parc. št. 4368, dela parc. št. 1654/2, dela parc. št. 429/2 in dela parc. št. 435 vse k.o. 1515 – Metlika, potrebnih za izgradnjo navezovalne ceste od Trdinove poti do meje zazidalnega načrta Bočka, Metlika, skladno s projektom za izvedbo št. projekta 1270/10, ki ga je izdelalo podjetje Planum d.o.o., Maistrova ulica 24, 2000 Maribor.
Na navedenih nepremičninah je predvidena rekonstrukcija javne poti (razširitev).
Nepremičnine so v lasti fizičnih oseb in se razlastijo v delu oziroma v minimalnem obsegu, določenim v skladu s projektom za izvedbo št. projekta 1270/10, ki ga je izdelalo podjetje Planum d.o.o., Maistrova ulica 24, 2000 Maribor.
2.
Razlastitev se opravi v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, (08/03 – popr.), 58/03, 33/07, 108/09, 79/10, 80/10, 106/10 – popr.)), Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 109/10).
3.
Občinski svet Občine Metlika pooblašča županjo Občine Metlike za vložitev zahteve za začetek postopkov za razlastitev nepremičnin, navedenih v 1. točki tega sklepa, kolikor z lastniki zemljišč ne pride do sporazumnega dogovora o odkupu po ocenjeni tržni vrednosti, kot jo je določila sodna cenilka za nepremičnine Irena Gostiša Benčina oziroma sodna cenilka in izvedenka kmetijske stroke Marica Ivanušič.
V zahtevi za razlastitev se predlaga uporaba nujnega postopka.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-74/2009
Metlika, dne 10. oktobra 2011
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.