Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3630. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 11067.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 – Odl. US) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 8. redni seji dne 5. 10. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 1011/2, k.o. 1381 – Boštanj, parcelo št. 1649/4, k.o. 1373 – Žigrski Vrh in parceli št. 941/33 in 2760/4, obe k.o. 1397 – Tržišče.
2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0091/2010, 7113-0018/2010,
46401-0003/2002, 7113-0063/2011
Sevnica, dne 7. oktobra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.