Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3636. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011, stran 11094.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04), Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, št. 40/11) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 9. redni seji občinskega sveta dne 13. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
1. člen
2. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+--------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |    v EURIH|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|Konto  |Splošni del proračuna Občine Šmartno | Rebalans leta|
|    |pri Litiji za leto 2011        |      2011|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   5.183.203|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   4.387.640|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |   3.859.758|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |   3.450.208|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE        |    249.450|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO       |    160.100|
|    |IN STORITVE              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |706 DRUGI DAVKI            |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    527.882|
|    |(710+711+712+713+714)         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU        |    281.939|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE       |     3.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |     1.500|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |     50.000|
|    |STORITEV               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |    191.442|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |    408.658|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |    389.458|
|    |SREDSTEV               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |     19.200|
|    |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV  |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)       |    386.906|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI        |    363.280|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ  |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA         |     23.626|
|    |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA        |        |
|    |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   7.173.722|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |   1.990.491|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |    270.274|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV      |     41.459|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |   1.623.758|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |     11.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |409 REZERVE              |     44.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)|   1.942.390|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |410 SUBVENCIJE            |     5.500|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM      |   1.325.715|
|    |IN GOSPODINJSTVOM           |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM       |    105.535|
|    |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |    505.640|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO     |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |   3.086.477|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV|   3.086.477|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |    154.364|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN|     90.395|
|    |FIZIČNIM OSEBAM            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |     63.969|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |   –1.990.519|
|    |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS   |        |
|    |SKUPAJ ODHODKI)            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |        |
|    |IN NALOŽB               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |     4.000|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |     4.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|44   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |440 DANA POSOJILA           |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |       0|
|    |NALOŽB                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN      |       0|
|    |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V |       0|
|    |JAVNIH SKLADIH            |        |
|    |IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA   |        |
|    |PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI  |        |
|    |LASTI                 |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |     4.000|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |        |
|    |– V.)                 |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|50   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)        |   2.500.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |   2.500.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |5001 Najeti krediti pri poslovnih   |   2.500.000|
|    |bankah                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |5002 Najeti krediti pri drugih    |       0|
|    |finančnih institucijah        |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |5003 Najeti krediti pri drugih domačih|       0|
|    |kreditodajalcih            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |5004 Sredstva, pridobljena z izdajo  |       0|
|    |vrednostnih papirjev na domačem trgu |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|55   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      |     38.667|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |     38.667|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |5501 Odplačila kreditov poslovnim   |     38.667|
|    |bankam                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |5502 Odplačila kreditov drugim    |       0|
|    |finančnim institucijam        |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |5503 Odplačila kreditov drugim domačim|       0|
|    |kreditodajalcem            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |5504 Odplačila glavnice vrednostnih  |       0|
|    |papirjev, izdanih na domačem trgu   |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)        |    474.814|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH          |        |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   2.461.333|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE           |   1.990.519|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|XI.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH      |    120.348|
|    |OB KONCU PRETEKLEGA LETA       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
Struktura splošnega in posebnega dela proračuna sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Posebni del proračuna ali načrt občine je razdeljen na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na glavne programe in podprograme. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim kontnim načrtom. Področja proračunske porabe pripadajo posameznim proračunskim uporabnikom.«
2. člen
4. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se spremeni tako, da se glasi:
»(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki Občine Šmartno pri Litiji v letu 2011 so poleg prihodkov, določenem v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
– prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo,
– prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja,
– prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.«
3. člen
10. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se spremeni tako, da se glasi:
»(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 2.500.000 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Šmartno pri Litiji, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 80.000 eurov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.
Št. 400-011/2010
Šmartno pri Litiji, dne 13. oktobra 2011
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.