Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3621. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi športnih dvoran v Metliki in Podzemlju ter Prosvetnega doma na Suhorju, stran 11057.

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 7. redni seji dne 6. oktobra 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi športnih dvoran v Metliki in Podzemlju ter Prosvetnega doma na Suhorju
1. člen
1. točka 3. člena Pravilnika o uporabi športnih dvoran v Metliki in Podzemlju ter Prosvetnega doma na Suhorju se dopolni tako, da po novem glasi:
»1. izvajanje predšolske športne vzgoje in športne vzgoje obveznega šolskega pouka ter interesnih dejavnosti,«
2. člen
1. točka 5. člena se dopolni tako, da po novem glasi:
»1. športni programi predšolske in obvezne šolske športne vzgoje,«
3. člen
6. člen se spremeni tako, da po novem glasi:
»Predloge uporabnikov za uporabo dvoran zbere upravitelj, in sicer do 15. septembra tekočega leta za obdobje od 1. oktobra do 30. junija prihodnjega leta oziroma za obdobje šolskega leta. Zbiranje predlogov mora upravitelj javno objaviti na krajevno običajen način najkasneje do 20. avgusta tekočega leta.
Na podlagi urnika, ki ga predloži šola oziroma vrtec za izvedbo predšolske športne vzgoje ali obveznega športnega programa šolske športne vzgoje in na podlagi predlogov, ki jih zbere upravitelj dvoran, določi razpored uporabe športne dvorane komisija za izbor izvajalcev letnih programov športa skupaj s predstavnikom upravitelja dvorane (v nadaljevanju: komisija). Komisija določi termine in jih posreduje uporabnikom oziroma skliče sestanek, kjer vodje skupin dobijo pisne napotke za uporabo športne dvorane. Komisija pri določitvi razporeda upošteva prednostno pravico iz 5. člena tega pravilnika.«
4. člen
11. člen se spremeni tako, da po novem glasi:
»Cenik za uporabo dvorane potrdi župan na predlog komisije najkasneje do 20. septembra tekočega leta za naslednje šolsko leto.«
5. člen
Drugi odstavek 18. člena se dopolni tako, da po novem glasi:
»V času šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti ter izvajanja predšolske športne vzgoje zagotavlja nadzor nad uporabo dvorane šola oziroma vrtec s svojim strokovnim kadrom.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3528-2/2009
Metlika, dne 6. oktobra 2011
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.