Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3624. Sklep o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka, stran 11059.

Na podlagi tretjega odstavka 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C), drugega odstavka 14. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Naklo (Uradni list RS, št. 79/11), Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr., 25/10) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je občinski svet na 5. redni seji dne 29. 9. 2011 sprejel
S K L E P
o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka
1. člen
Zavezancem za komunalni prispevek iz 80. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, se pri plačilu komunalnega prispevka upošteva 60 % oprostitev plačila za:
– 121 Gostinske stavbe
– 122 Upravne in pisarniške stavbe
– 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– 125 Industrijske stavbe
– 127 Druge nestanovanjske stavbe.
2. člen
Zavezancem za komunalni prispevek iz 80. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, se pri plačilu komunalnega prispevka upošteva 30 % oprostitev plačila za:
– 1110 Enostanovanjske stavbe
– 1121 Dvostanovanjske stavbe.
3. člen
Zavezancem za komunalni prispevek iz 80. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, se pri plačilu komunalnega prispevka upošteva 80 % oprostitev za:
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka.
4. člen
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka v primeru priključevanja obstoječih objektov na kanalizacijo se upošteva 60 % oprostitev plačila na račun lastnih vlaganj.
Na podlagi vloge je komunali prispevek iz prejšnjega odstavka možno poravnati v največ 24 mesečnih obrokih, in sicer brez obresti.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2011
Naklo, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.