Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3614. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice, stran 11045.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 73/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 9. redni seji dne 5. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja obstoječe komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu komunalnega opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: Program opremljanja), katerega je pod številko projekta PO-10/2007 izdelalo podjetje GPI d.o.o. in je na vpogled na sedežu občine.
(3) V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in za ženski spol.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi zahtevni in manj zahtevni objekti na območju Občine Dolenjske Toplice, ki so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in ki se bodo prvič opremljali bodisi s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem ali se bo zanje izvajala obvezna gospodarska javna služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
3. člen
(pojmi)
Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
A(parcela)  zemljišče, sestavljeno iz ene ali več
       zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na
       katerem je predviden objekt in na katerem so
       urejene površine, ki služijo takšnemu objektu
       oziroma je predvidena ureditev površin, ki
       bodo služile takšnemu objektu;
A(tlorisna)  neto tlorisna površina objekta, določena s
       standardom SIST ISO 9836, katera se pridobi iz
       projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja;
Dp      delež parcele pri izračunu komunalnega
       prispevka;
Dt      delež neto tlorisne površine objekta pri
       izračunu komunalnega prispevka;
K(dejavnost) faktor dejavnosti;
Cp(ij)    obračunski strošek opremljanja kvadratnega
       metra parcele objekta z določeno vrsto
       komunalne opreme na posameznem obračunskem
       območju;
Ct(ij)    je obračunski strošek opremljanja kvadratnega
       metra neto tlorisne površine objekta z
       določeno vrsto komunalne opreme na posameznem
       obračunskem območju;
Cp(ij1)    indeksirani obračunski strošek opremljanja
       kvadratnega metra parcele objekta z določeno
       vrsto komunalne opreme na posameznem
       obračunskem območju;
Ct(ij1)    indeksirani obračunski strošek opremljanja
       kvadratnega metra neto tlorisne površine
       objekta z določeno vrsto komunalne opreme na
       posameznem obračunskem območju.
KP je celotni izračunani komunalni prispevek.
II. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunska območja vsake posamezne komunalne opreme so prikazana na preglednih kartah v kartografskem delu programa opremljanja v merilu 1:25.000, podrobneje pa so obračunska območja za celotno infrastrukturo prikazana v merilu 1:5.000.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme.
5. člen
(opremljenost naselij s posamezno vrsto komunalne opreme)
(1) S prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Dolenjske Toplice, Meniška vas, Podhosta, Podturn, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Obrh in Suhor.
(2) S prometnim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Drenje, Gabrje pri Soteski, Gorenje Polje, Dolenje Polje, Gorenje Gradišče, Dolenje Gradišče, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Dolenje Sušice, Selišče, Gorenje Sušice, Verdun pri Uršnih selih, Dobindol, Loška vas, Grič, Kočevske Poljane, Občice in Stare Žage.
(3) S prometnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Veliki Rigelj, Mali Rigelj, Cerovec, Bušinec.
6. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občinske uprave ne odloči drugače, velja:
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s prometnim omrežjem.
– Vsak predvideni objekt je opremljen s prometnim omrežjem, če upravljavec omrežja izda soglasje za priklop. Če upravljavec omrežja zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega prometnega omrežja, objekt ni opremljen s prometnim omrežjem.
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če upravljavec posameznega omrežja izda soglasje za priklop. Če upravljavec posameznega omrežja zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
– Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje, objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
– Z objekti zbiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
7. člen
(razmerje med merilom parcele objekta in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele objekta [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,4 ter Dt = 0,6.
8. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, katero določa predmetni odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
+--------------------------+------------------+-----------------+
|   Vrsta objekta    | K(dejavnosti)  |  Oznaka v   |
|             |         | klasifikaciji |
|             |         | objektov CC-SI |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Enostanovanjske stavbe  |    1,00    |    111    |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Dvostanovanjske stavbe  |    1,00    |   1121    |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Tri- in večstanovanjske  |    1,20    |   1122    |
|stavbe          |         |         |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Gostinska raba      |    1,20    |    121    |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Upravne in pisarniške   |    1,30    |    122    |
|stavbe          |         |         |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Trgovske in druge stavbe |    1,30    |    123    |
|za storitveno dejavnost  |         |         |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Garažni objekti      |    0,70    |   1242    |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Industrijske stavbe in  |    1,30    |    125    |
|skladišča         |         |         |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Stavbe splošnega     |    0,80    |    126    |
|družbenega pomena     |         |         |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Druge nestanovanjske   |    0,70    |    127    |
|stavbe          |         |         |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Objekti za šport,     |    0,70    |    241    |
|rekreacijo in drugi    |         |         |
|objekti za prosti čas   |         |         |
+--------------------------+------------------+-----------------+
Podatek o posamezni vrsti objekta se pridobi iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).
Za vse vrste objektov, ki zgoraj niso našteti velja faktor dejavnosti K(dejavnosti) = 1.
9. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe komunalne opreme.
Preglednica 1
+---------------+-------------------+---------------+-----------+
|  Komunalna  |   Obračunsko  |    S    |  OS   |
|  oprema   |   območje   |   [€]   |  [€]  |
+---------------+-------------------+---------------+-----------+
|Ceste     |  CE 1– prometno |  20.873.972 | 8.208.380 |
|        |   omrežje   |        |      |
+---------------+-------------------+---------------+-----------+
|Kanalizacija  |    KA 1 –   |  3.421.756  | 2.663.473 |
|        |  kanalizacijsko |        |      |
|        |   omrežje   |        |      |
+---------------+-------------------+---------------+-----------+
|Vodovod    |  V – vodovodno  |  3.735.433  | 3.150.665 |
|        |   omrežje   |        |      |
+---------------+-------------------+---------------+-----------+
|Ravnanje z   |  KOM – omrežje  |  138.490  | 138.490 |
|odpadki    | objektov ravnanja |        |      |
|        |   z odpadki   |        |      |
+---------------+-------------------+---------------+-----------+
10. člen
(obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta [Cp(ij)] in neto tlorisne površine objekta [Ct(ij)] s posamezno komunalno opremo)
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta in m2 neto tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem preglednice 2, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 4. in 6. člena predmetnega odloka.
Preglednica 2
+--------------------------------+---------------+--------------+
|    Obračunsko območje    |   Cp(ij)  |  Ct(ij)  |
|   – vrsta infrastrukture   |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|CE 1 – ceste          |   3,02 €  |  10,28 €  |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|KA 1 – kanalizacija       |   1,85 €  |  4,13 €  |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|V 1 – vodovod          |   1,31 €  |  4,28 €  |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|OD 1 – ravnanje z odpadki    |   0,05 €  |  0,17 €  |
+--------------------------------+---------------+--------------+
11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cp(ij)] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ct(ij)] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp(ij1) = Cp(ij) · I
oziroma
Ct(ij1) = Ct(ij) · I, kjer je
I – faktor indeksacije, kateri se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira na dan uveljavitve Programa opremljanja.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme za primer gradnje novega objekta na novi parceli objekta in odmere komunalnega prispevka za obstoječi objekt, ki se opravi po uradni dolžnosti, se izračuna na naslednji način:
(2) Površina parcele objekta in neto tlorisna površina objekta se pridobita iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje mora biti velikost parcele določena v skladu z določili izvedbenega prostorskega akta občine. Stavbnega zemljišča ni dovoljeno zmanjševati z deljenjem parcel na več delov, kolikor preostali del stavbnega zemljišča ne omogoča novogradnje skladne z izvedbenim prostorskim aktom in nima možnosti samostojnega priklopa na komunalne vode in lastnega dovoza.
(4) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti, se le ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
13. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta oziroma spremembe njegove namembnosti, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna v njenem celotnem znesku. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
(2) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(3) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, se poleg določil drugega odstavka tega člena na enak način upoštevajo tudi že plačane obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka v delu obračuna neto tlorisne površine objekta. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(4) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(5) Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi predmetnega odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa komunalnega opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške. Stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se bodo obračunali na podlagi prvega odstavka 12. člena tega odloka, ob upoštevanju določil 6. člena odloka. To pomeni:
Cp(ij skupni) = Cp(ij obstoječi) + Cp(ij investicija)
oziroma
Ct(ij skupni) = Ct(ij obstoječi) + Ct(ij investicija), kjer so:
Cp(ij skupni)  Cp(ij), ki se odmeri na posameznem območju
        investicije;
Ct(ij skupni)  Ct(ij), ki se odmeri na posameznem območju
        investicije;
Cp(ij obstoječi)Cp(ij), ki je predmet obstoječih obračunskih
        stroškov;
Ct(ij obstoječi)Ct(ij), ki je predmet obstoječih obračunskih
        stroškov;
Cp(ij      Cp(ij), ki je predmet investicije;
investicija)
Ct(ij      Ct(ij), ki je predmet investicije.
investicija)
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
15. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
16. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi predvsem rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
(3) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, ki temelji na izdelanem programu opremljanja, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
17. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo objektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Dolenjske Toplice.
Komunalni prispevek se v primeru, da se objekt priključuje na makadamsko cesto zmanjša za 20 % v delu, ki se odmeri v obračunskem območju cest za skupne obračunske stroške cest, tako za del stavbnega zemljišča kot za del neto tlorisne površine.
Občina lahko oprosti ali zniža plačilo komunalnega prispevka za nestanovanjsko gradnjo, če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru se občinski svet Občine Dolenjske Toplice zaveže za sprejem in realizacijo predloga, da je potrebno nastali primanjkljaj iz naslova oprostitve ali znižanja plačila komunalnega prispevka nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
19. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec sam zgradil posamezno javno komunalno opremo, se zavezancu dogovorjena obveznost odšteje od komunalnega prispevka, vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto komunalne opreme v posameznem obračunskem območju lahko odmeri. Podrobnosti o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne opreme, financiranja investicije, podrobnosti v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo ter druge podrobnosti, ki lahko vplivajo na izgradnjo in financiranje načrtovane komunalne opreme, določita Občina in zavezanec v pogodbi o opremljanju, skladno s predpisi o urejanju prostora.
V primeru iz prejšnjega odstavka se zavezancu izračuna komunalni prispevek ter tak izračun navede v odločbi o odmeri komunalnega prispevka (v nadaljevanju: Odmerna odločba).
Če komunalni priključek po dolžini bistveno presega povprečne dolžine priključkov na določenem obračunskem območju oziroma poteka po parcelah, na katerih zavezanec nima lastninske pravice, občina in zavezanec skleneta pogodbo o medsebojnih obveznostih v zvezi z naknadnim priključevanjem drugih zavezancev na isti priključek. V pogodbi uredita finančne in tehnične pogoje morebitnega naknadnega priključevanja drugih zavezancev ter lastništvo komunalnega voda.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(povezava spremenjene zakonodaje)
Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki bodo prispele na Občino Dolenjske Toplice pred pričetkom uporabe predmetnega odloka in bodo imele priloženo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega lahko pristojni organ Občine Dolenjske Toplice izda odločbo o plačilu komunalnega prispevka oziroma bodo vsebovale vse podatke, na podlagi katerih lahko občina izda odločbo o plačilu komunalnega prispevka, bodo obravnavane na podlagi dotedanje zakonodaje.
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 136/04, 115/07 in 20/08).
22. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2012.
Št. 032-18/2011(0103)-8
Dolenjske Toplice, dne 5. oktobra 2011
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.