Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3622. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, stran 11058.

Na podlagi 11., 12., 13., 14. in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št 37/04) in Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št 61/04) je Občinski svet Občine Metlika na 7. redni seji dne 10. 10. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika (v nadaljevanju: Pravilnik) se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Subvencija/pomoč po tem Pravilniku se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10) – (sklic na Uredbo Komisije ES).
Vrsta upravičenih stroškov po tem Pravilniku je:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč v zvezi z investicijami v poslovne prostore
– gradnja, nakup, graditev, adaptacije poslovnih prostorov
– stroški nakupa opreme
– stroški opiranja novih delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva
– stroški investicijske in razpisne dokumentacije
– stroški glede pridobitve standarda kakovosti, nakup patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, blagovnih znamk
– stroški promocije v zvezi z udeležbo na sejmih in razstavah
– stroški nakupa zemljišč.
Subvencije/pomoči po tem Pravilniku dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Instrumenti pomoči po tem Pravilniku so:
– subvencioniranje obrestne mere,
– subvencioniranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije,
– subvencije stroškov nematerialnih investicij,
– subvencioniranje stroškov promocije,
– prodaja zemljišč pod ugodnejšimi pogoji,
– znižanje plačila komunalnega prispevka.
Skupna vrednost subvencij/pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
a. ribištva in ribogojstva,
b. premogovništva,
c. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
e. podjetja v težavah.
Pomoč ne bo namenjene izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Prosilci morajo pred dodelitvijo sredstev po tem Pravilniku Občini Metlika posredovati pisno izjavo o
1. že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Občina Metlika v sklepu o dodelitvi sredstev po tem Pravilniku navede, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.«
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 302-2/2010
Metlika, dne 10. oktobra 2011
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.