Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3530. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3582. Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Sklepi

3531. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Bejrutu v Generalni konzulat Republike Slovenije v Bejrutu
3532. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Bejrutu

MINISTRSTVA

3533. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila
3534. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2011

USTAVNO SODIŠČE

3535. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 102. člena in 103. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter četrti odstavek 40. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov niso v neskladju z Ustavo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3536. Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
3537. Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
3538. Tarifna priloga 2011 št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

3539. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina

Borovnica

3540. Spremembe Statuta Občine Borovnica
3541. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za TC Mercator v Borovnici

Brezovica

3542. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brezovica
3543. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brezovica

Brežice

3544. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.
3545. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2011

Celje

3546. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Aljažev hrib – Vila Kolka
3547. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Cerkno

3548. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2011
3549. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Cerkno
3550. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva
3551. Sklep o cenah programov vrtca Cerkno

Hodoš

3552. Statut Občine Hodoš
3553. Poslovnik Občinskega sveta Občine Hodoš

Hrpelje-Kozina

3554. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Hrpelje - Kozina

Idrija

3555. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija
3556. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu SOČA
3557. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Barbare
3558. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za idrijsko dediščino«
3559. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija
3560. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Jesenice

3561. Odlok o spremembi imena javnega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Jesenice
3562. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice
3563. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB1
3564. Sklep o imenovanju člana Občinskega sveta Občine Jesenice

Log-Dragomer

3580. Pravilnik o nadomestilih članom volilnih organov ob izvedbi volitev in lokalnih referendumov v Občini Log - Dragomer
3581. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o izgradnji poslovno-stanovanjskega objekta – trgovine v Dragomerju

Piran

3565. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Piran
3566. Cenik pristaniških pristojbin v pristanišču Piran in v pristanišču Portorož

Postojna

3567. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Postojna
3568. Odlok o organiziranju in izvajanju socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Postojna
3569. Odlok o načinu izvajanja zimske službe v Občini Postojna
3570. Odlok o spremembah Odloka o predkupni pravici Občine Postojna
3571. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Postojna
3572. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Postojna
3573. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Postojna v obdobju 2007–2013
3574. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna
3575. Sklep o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnostih
3576. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Na lokvi PO 18/8 – del

Šalovci

3577. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci
3578. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča

Škofja Loka

3579. Odredba o razporeditvi uradnih ur v občinski upravi Občine Škofja Loka

POPRAVKI

3583. Popravek Uredbe o varnosti igrač

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost