Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

N 532/2008 Os-4905/11 , Stran 2471
N 532/2008 Os-4905/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi priglasiteljice Nevenke Richter Peče, Ulica Klinčevih 8, Kamnica, v postopku vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi Maribor, Goriška ulica 7, začetem na predlog predlagateljev Antona Petrič in Marije Koser, ki ju zastopa Breda Horvat, notarka v Mariboru in priglasiteljev, zoper nasprotnega udeleženca GP Stavbar, TOZD Visoke gradnje, Industrijska ulica 13, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Boris Ozmec, odvetnik v Mariboru, za vpis lastninske pravice v korist priglasiteljice Nevenke Richter Peče na stanovanju št. 9, iden. št. dela stavbe 678-32-9, 27. 9. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: – pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 11. 5. 2000, sklenjene med SGP Stavbar, Podjetje Visoke gradnje d.o.o. – v stečaju, Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopala stečajna upraviteljica Irena Lesjak in Zlatorog d.d., Maribor, Ulica 10. oktobra 9, ki ga je zastopala direktorica Dita Kastelic, v kateri sta pogodbenika ugotovila, da je bila prava pogodbena stranka investitor stavbe v Mariboru, Goriška ulica 7 in da sta takratno Podjetje za visoke gradnje »Stavbar« Maribor, Industrijska ulica 13, kot prodajalec, in Tovarna Zlatorog Maribor, Industrijska ulica 23, kot kupec, sklenila kupno pogodbo št. 345-132-II/12-4/KA z dne 23. 1. 1969, za stanovanje št. 9, v I. nadstropju, v skupni izmeri 62,30 m², s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo, v kleti, v stavbi Maribor, Goriška ulica 7 in v kateri je prva pogodbena stranka priznala to pogodbo in dovolila, da se pri navedenem stanovanju vknjiži lastninska pravica v korist druge pogodbene stranke. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 27. 9. 2011

AAA Zlata odličnost