Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3541. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za TC Mercator v Borovnici, stran 10829.

Na podlagi 53. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) in 7. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) je župan Občine Borovnica sprejel
S K L E P
o začetku priprave spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za TC Mercator v Borovnici
1. člen
(Splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Borovnica začetek in način priprave spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za TC Mercator v Borovnici (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) V veljavi je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za TC Mercator v Borovnici (Uradni list RS, št. 58/09).
(3) Sprememba in dopolnitev OPPN se pripravi v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter ostalimi podzakonskimi predpisi.
2. člen
(Ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev OPPN)
Območje OPPN je namenjeno gradnji objekta za potrebe Mercatorja in Občine Borovnica. Mercatorjeva strategija glede gradnje objektov se je v času od sprejema OPPN do danes spremenila. Prav tako je potrebno podrobneje opredeliti faze gradnje tako, da bi obstoječa trgovina delovala, dokler se ne preseli v nov objekt. Določila odloka glede pridobitve uporabnega dovoljenja za TC Borovnica ni možno realizirati zaradi problemov, povezanih z lastniškimi stanovanj v objektu Molkov trg 8.
3. člen
(Vsebina in oblika spremembe in dopolnitve OPPN ter način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Sprememba in dopolnitev OPPN se pripravi in sprejme po skrajšanem postopku.
(2) Vsebina grafičnega in tekstualnega dela obsega dele, povezane s spremembo in dopolnitvijo. Izdela se v digitalni in analogni obliki v skladu z ZPNačrt.
(3) Pridobitev strokovne rešitve ter pridobitev smernic in mnenj ni potrebna.
4. člen
(Postopek in roki za pripravo OPPN)
Priprava spremembe in dopolnitve OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Sklep župana
– župan sprejme sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN (oktober 2011)
– objava sklepa v uradnem glasilu in v svetovnem spletu (15 dni).
2. Dopolnjen osnutek spremembe in dopolnitve OPPN
– načrtovalec pripravi dopolnjen osnutek spremembe in dopolnitve OPPN (15 dni).
3. Sodelovanje javnosti
– pripravljavec pregleda dopolnjen osnutek spremembe in dopolnitve OPPN (5 koledarskih dni po dostavi gradiva s strani načrtovalca)
– župan z javnim naznanilom odredi javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka spremembe in dopolnitve OPPN najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve
– javna razgrnitev spremembe in dopolnitve OPPN traja 15 dni
– v času javne razgrnitve se izvede javna obravnava
– pripravljavec se opredeli do pripomb, podanih v času javne razgrnitve
– pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju spremembe in dopolnitve OPPN s stališči do njihovih pripomb in predlogov.
4. Usklajen predlog spremembe in dopolnitve OPPN
– načrtovalec pripravi usklajen predlog spremembe in dopolnitve OPPN (15 dni po prejemu stališč do pripomb)
– pripravljavec predloži občinskemu svetu usklajen predlog spremembe in dopolnitve OPPN za sprejem
– pred obravnavo na občinskem svetu se usklajen predlog spremembe in dopolnitve OPPN obravnava tudi na odboru za prostor
– sprejem OPPN na Občinskem svetu Občine Borovnica.
5. Sprejet dokument
– pripravljavec posreduje Odlok o spremembi in dopolnitvi OPPN v objavo na Uradni list Republike Slovenije (10 dni po sprejetju na občinskem svetu)
– načrtovalec pripravi končni elaborat OPPN (15 dni po objavi v Uradnem listu RS).
5. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Pri pripravi spremembe in dopolnitve OPPN ni potrebno sodelovanje nosilcev urejanja prostora ter drugih udeležencev. Predmet postopka je drugačna opredelitev etapnosti, vsebinsko se dokument ne spreminja.
6. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo spremembe in dopolnitve OPPN financira Občina Borovnica.
7. člen
(Začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Borovnica.
Št. 3505-0004/2011-1
Borovnica, dne 10. oktobra 2011
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost