Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3574. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna, stran 10912.

Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 6. seji dne 4. 10. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 122/04 in 56/07; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se spremeni 7. člen tako, da se glasi:
»Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo:
1. o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
2. o drugih že prejetih (ali zaprošenih – v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške.
Občina bo zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Občina bo prejemnika pomoči pisno obvestila, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
2. člen
Spremeni se 8. člen Pravilnika, tako da se glasi:
»Do subvencij iz naslova nepovratnih sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah. Subvencijo je možno dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
Pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in ribogojstva,
– premogovništva,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.«
3. člen
Ostale določbe Pravilnika ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-25/2011
Postojna, dne 4. oktobra 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost