Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3570. Odlok o spremembah Odloka o predkupni pravici Občine Postojna, stran 10910.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 6. seji dne 4. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o predkupni pravici Občine Postojna
1. člen
V Odloku o predkupni pravici Občine Postojna (Uradni list RS, št. 51/04, 62/04 in 54/05, v nadaljevanju: Odlok) se v prvem odstavku 2. člena besedna zveza »s prostorskim aktom občine« nadomesti z besedno zvezo »z občinskim prostorskim načrtom«.
V 2. členu Odloka se črta drugi odstavek.
2. člen
Spremeni se 3. člen Odloka, tako da se glasi:
»Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov ali na delu teh območij«.
3. člen
Ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2011
Postojna, dne 4. oktobra 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost