Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

Št. 030-1/2011-1/1 Ob-5040/11 , Stran 2450
Št. 030-1/2011-1/1 Ob-5040/11
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik objavlja na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 37/93 in 42/94)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
I. Predmet javnega razpisa Občina Kamnik oddaja prostore »Kavarne Veronika« v najem za opravljanje gostinske dejavnosti – kavarna, v pritličju objekta na naslovu Japljeva 2, Kamnik, parc. št. 58, k.o. Kamnik, v izmeri 166 m2, ki obsegajo kavarniško dvorano, kuhinjo, skladišče, sanitarije, garderobni prostor za zaposlene in hodnik ter zunanje površine: gostinski vrt, v izmeri 152 m2 (41 m2 na vzhodni strani objekta ob glavni cesti in 111 m2 na zahodni strani objekta, ob prostoru za otroško igrišče). Gostinski prostori in kuhinja so minimalno opremljeni, v notranjih prostorih kavarne se nahaja točilni pult, ter mize, klopi in stoli. Za ostalo opremo, drobni inventar in ureditev prostorov je dolžan na svoje stroške poskrbeti najemnik. Poslovni prostor se oddaja kot celota, po sistemu videno – najeto. Prostori, ki so predmet tega razpisa, so namenjeni izključno gostinski dejavnosti tipa kavarna. Izbrani ponudnik se bo moral obvezati, da bo v obdobju trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti gostom nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo, ki bo usklajena z lokacijo, namenom (kavarna) in ambientom starega mestnega jedra Kamnika. Izbrani ponudnik je dolžan pridobiti vsa zakonsko predpisana dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki jih lahko najemodajalec kadarkoli zahteva na vpogled. Prostori so spomeniško zaščiteni. Posegi v prostor so dovoljeni le s soglasjem Občine Kamnik in Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS. Ponudnik je dolžan ves čas trajanja najema vsakodnevno zagotoviti kavarniško ponudbo hrane in pijače: več vrst zajtrkov, toplih in hladnih prigrizkov, pestro ponudbo tort in ostalih peciv, več vrst kave in kavnih napitkov, sladoledov, sadnih kup, čajev in vročih napitkov, limonad, koktajlov, slovenskih vin in ostalih alkoholnih in brezalkoholnih pijač … V lokalu se mora nahajati dnevno in tedensko časopisje. Predvidena je strežba k mizam. V ponudbo mora biti vključen gledališko-glasbeni oziroma kulturni program. Ponudnik mora zagotoviti brezplačni kulturni program v obsegu najmanj tri ure tedensko. Za kulturni program, naveden v prejšnjem členu, šteje: – na področju glasbene umetnosti in sicer organizacijo koncertov s področja glasbenih zvrsti: jazz, etno glasba, resna glasba, šanson glasba; – na področju uprizoritvenih umetnosti program na področju gledališča za otroke in odrasle, pouličnega gledališča, literarnih večerov. II. Višina izhodiščne najemnine in čas trajanja najema Najemno razmerje se sklepa za določen čas, za dobo 5 let. Najemodajalec lahko pogodbo po poteku petih let izjemoma podaljša za naslednjih pet let, če ugotovi, da se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kamnik in je tako zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost premoženja. Izhodiščna najemnina znaša 1.000,00 EUR/mesec (brez DDV). V izhodiščni najemnini niso zajeti obratovalni stroški in stroški tekočega vzdrževanja, ki jih plača najemnik. Pred podpisom najemne pogodbe je najemnik dolžan na račun občine nakazati najemnino, v višini, ki bo določena v sklepu o izbiri najemnika, vnaprej, za dobo enega leta. III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1. potrdilo o državljanstvu RS ali druge države članice EU oziroma potrdilo o tem, da ima družba sedež v državi članici EU. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica …). Sedež družbe se dokazuje z izpiskom iz uradnega registra iz katerega je razviden sedež družbe – priloga 1, 2. dokazilo o usposobljenosti za opravljanje gostinske dejavnosti – priloga 2: – za s.p.: izpisek iz AJPES-a, ožigosan in podpisan s strani ponudnika, – za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, – za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra. Izpisek ne sme biti starejši od 15 dni. 3. dokazilo o zagotavljanju finančnih sredstev in poslovni stabilnosti: – potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade bančnih računov – priloga 3, – potrdilo o plačanih davkih, potrdilo davčnega urada, ki ni starejše od 15 dni – priloga 4, – dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 15 dni – priloga 5, 4. vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora – priloga 6, 5. izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine in izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 31.12. 2011, (ponudba na predpisanem obrazcu – priloga 7), 6. bančno potrdilo o nakazilu varščine v višini 3.000,00 EUR – priloga 8, 7. navedbo bančnega računa ponudnika, na katerega se vrne vplačana varščina v primeru neuspele ponudbe – priloga 9, 8. podatke o ponudniku – priloga 10, 9. Izjava ponudnika – priloga 11, 10. Izjava, da ponudnik nima neporavnanih obveznosti do Občine Kamnik in, da na dan podpisa najemne pogodbe ne bo v sodnem oziroma v upravnem sporu z občino – priloga 12. IV. Pogoji najema: – Poslovni prostor se odda v najem za določen čas: 5 let z možnostjo podaljšanja, če se tako odloči najemodajalec, – prostori se oddajo po sistemu videno – najeto, – najemnik je dolžan pred podpisom najemne pogodbe na račun občine nakazati najemnino, ki bo določena v sklepu o izbiri najemnika, vnaprej, za dobo enega leta, – najemnina se obračunava mesečno vnaprej, najemnina se bo enkrat letno usklajevala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS, najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje DDV za najem poslovnih prostorov, – najemnik mora zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni v tednu, – v kavarni se mora nahajati aktualno dnevno in tedensko časopisje, – najemnik mora organizirati izvajanje kulturnega programa v skladu s ponudbo oziroma pogoji tega razpisa, – najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem, – najemnik je dolžan redno plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma davek na nepremičnine, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, je dolžan vinkulirati v korist Občine Kamnik, – najemnik mora izpolnjevati z zakonom določene pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti, – najemnika bremenijo vsi stroški in riziki pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje poslovnega prostora ter vse davčne dajatve, – najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj, – najemnik je dolžan začeti z opravljanjem dejavnosti v roku enega meseca po sklenitvi najemne pogodbe, – ponudnik mora zagotoviti brezplačni kulturni program v obsegu najmanj tri ure tedensko. V. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo ponudbe Ponudbe z dokazili ponudniki predložijo v vložišče Občine Kamnik v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, obvezno z oznako na ovojnici »Ponudba za najem Kavarne Veronika – Ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je do vključno četrtka, 10. 11. 2011 do 11. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo predložene v vložišče Občine Kamnik do predpisanega roka. Prepozno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene na naslov ponudnika. VI. Resnost ponudbe Vsak ponudnik je dolžan kot sestavni del ponudbe priložiti potrdilo o nakazilu varščine za resnost ponudbe v višini treh izhodiščnih najemnin (brez DDV) na račun Občine Kamnik št. 01243-0100002257, sklic na št. 7103-10. Po sklenitvi najemne pogodbe se ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, varščina vrne v roku 8 dni od sklenitve najemne pogodbe v neobrestovanem znesku. Ponudniku, ki bo sklenil najemno pogodbo, se vplačana varščina ne vrne in se od dneva podpisa te pogodbe šteje za plačilo zavarovalnine po najemni pogodbi. VII. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbe, prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo. Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudnik javno dražbo, pri čemer za izklicna merila določi merila, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Župan oziroma imenovana Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem s soglasjem župana lahko brez obrazložitve ustavita začeti postopek razpisa do dneva sklenitve najemne pogodbe. V tem primeru se v roku 8 dni od sprejetja take odločitve vrne vsem ponudnikom vplačano varščino v neobrestovanem znesku. Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem lahko po lastni presoji sklene, da bo zbiranje ponudb ponovila, lahko tudi s spremenjenimi pogoji. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene najemna pogodba najkasneje 15 dni po dokončnosti sklepa o izbiri. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v tem roku, lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži njegovo varščino. V tem primeru lahko komisija ponudi najem poslovnega prostora oziroma sklenitev najemne pogodbe naslednjemu najugodnejšemu ponudniku. Najemnik mora pričeti z opravljanjem dejavnosti v enem mesecu po podpisu najemne pogodbe. Izročitev oziroma prevzem poslovnih prostorov se opravi na podlagi primopredajnega zapisnika. Ugotovljene nebistvene pomanjkljivosti ne zadržijo predaje in izročitve poslovnih prostorov. VIII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Javno odpiranje ponudb bo potekalo v četrtek 10. 11. 2011 ob 13. uri, na Občini Kamnik, Glavni trg 24, soba št. 17/P. Ponudniki, ki bodo prisostvovali javnemu odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: – ponujena višina najemnine 20 točk Cena najemnine se oceni z največ 20 točkami, pri čemer dobi največ točk ponudnik z najvišjo ponujeno najemnino, ostali ponudniki dobijo sorazmerno manjše število točk. Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izklicne. Formula za izračun; ponudbena cena ponudnika: cenovno najugodnejša ponudba * 20. – dodatni kulturni program 5 točk Dodatni kulturni program se oceni z največ 5 točkami, pri čemer dobi največ točk ponudnik, ki ponudi največ ur dodatnega brezplačnega kulturnega programa, ostali ponudniki dobijo sorazmerno manjše število točk. Vrednoti se vsaka dodatna ura kulturnega programa tedensko, ki jo bo moral ponudnik izvajati poleg osnovnega kulturnega programa, določenega v I. točki tega razpisa. Ponudnik mora zagotoviti dodatni kulturni program, z enakimi vsebinami, kot so opredeljene v I. točki tega razpisa. Formula za izračun; število ur dodatnega kulturnega programa: najvišjem številom ur dodatnega kulturnega programa * 5. IX. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani Občine Kamnik naslov www.kamnik.si; v času uradnih ur pa je na razpolago tudi na Občini Kamnik, oddelek za premoženjsko – pravne in splošne zadeve. Vsa pojasnila v zvezi z najemom ter dvigom razpisne dokumentacije dobite po tel. 01/831-81-10, Nika Ovijač. Možen ogled gostinskega prostora po predhodni najavi.
Občina Kamnik

AAA Zlata odličnost