Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

Št. 478-90/2009 Ob-5023/11 , Stran 2441
Št. 478-90/2009 Ob-5023/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Nepremičnina z ID znakom 2144-157/2-0 (parc. št. 157/2, k.o. 2144 Bistrica) – pašnik, v izmeri 2.150 m2. Lastnik nepremičnine: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe, znaša 73.500,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na dodano vrednost. Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 9. 11. 2011 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 8. 11. 2011 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39901311. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru z Mitjo Perko, tel. 04/598-29-00 ali 041/715-281, pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki je predmet prodaje. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52. 9. Ustavitev postopka Vlada ali komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – na nepremičnini obstaja predkupna pravica Občine Tržič; – Občina Tržič na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico, zato bo po končani javni dražbi nepremičnina z izklicano ceno najprej ponujena Občini Tržič; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na dodano vrednost ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost