Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

Št. 3523-0024/2011-221 Ob-5079/11 , Stran 2457
Št. 3523-0024/2011-221 Ob-5079/11
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem, št. 319, z dne 27. 5. 2004, Občina Ravne na Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, MŠ: 5883628, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet prodaje je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 18, v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Javornik 30, v izmeri 57,67 m2, z ident. št. 882-10248-18, je oddano v najem za nedoločen čas. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja. 4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun št. 01303-0100009987. 5. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: – Ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 15 dni od objave, v zaprti ovojnici, na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja št. 18, Javornik 30 – Ne odpiraj«; – V ponudbi morajo navesti svoje natančne osebne podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), priložiti potrdilo o plačani 10% varščini ter natančno navesti ponujeno ceno; – z izbranim najugodnejšim ponudnikom se v roku 15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko podaljša, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa prodajalec zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, lahko prodajalec zadrži varščino; – Osebe, ki uporabljajo stanovanje (najemnik in uporabniki), imajo pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik predkupno pravico. – Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, cenitev). 6. Navedeno nepremičnino prodaja občina Ravne na Koroškem kot lastnik. Ker je nepremičnina oddana v najem za nedoločen čas, imajo osebe, ki uporabljajo stanovanje pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik, predkupno pravico. 7. Izhodiščna cena za predmetno nepremičnino je 46.424,22 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem. 8. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. 9. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb. 10. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine. 11. V primeru več enakih ponujenih cen, se med ponudniki opravi. 12. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru. 13. Informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure, pri Ireni Došen, tel. 02/821-60-36. 14. Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 11. 2011, ob 14.15, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost