Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

Št. 42/2011 Ob-5078/11 , Stran 2456
Št. 42/2011 Ob-5078/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta prodaje in nakupa stvarnega premoženja Občine Solčava za leto 2011, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Solčava 2011 (Uradno gls. Zgs. št.,), ter dopolnitve Letnega načrta prodaje in nakupa stvarnega premoženja Občine Solčava za leto 2011, št.: 410-0003/2011-5 iz dne 25. 2. 2011 in 410-0003/2011-6 iz dne 29. 9. 2011 objavlja Občina Solčava
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Solčava
1. Ime in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Solčava, Solčava 16, 33335 Solčava, matična številka: 1365851, davčna št. 78412447 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: Predmet prodaje v naravi predstavlja bivše pisarniške prostore, primerne za ureditev dveh stanovanjskih enot. A. poslovni prostor št 3 (vetrolov, pisarna 1, 2, 3, predprostor 1, 2, sanitariji, čajna kuhinja), v skupni izmeri 55,74 m2, v pritličju; B. poslovni prostor št. 3 (sejna soba, pisarna, arhiv 1, 2, sanitarji, predprostor), v skupni izmeri 72,28 m2, v nadstropju, večnamenskega poslovnega objekta (v nadaljevanju VNO), na naslovu Solčava 16, 3335 Solčava, št. parcele 502/3, ZK vložka 308, k.o. Solčava številka stavbe 201, št. dela stavbe 15, št. ZK podvložka 308/1. Izhodiščna cena: za navedene nepremičnine znaša: 650 €/m2. Navedena cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami. 3. Pogoji prodaje: – Vsaka od navedenih nepremičnin se prodajajo kot celota. – Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene pogodbe, plača kupec. – Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. – Ponudnik je lahko vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih – Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki imajo stalno bivališče v Občini Solčava in izjavljajo, da bodo živeli v Občini Solčava, so v aktivni življenjski dobi, rešujejo prvi stanovanjski problem. – Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa s strani prodajalca. – Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške notarja, vpisa v zemljiško knjigo ter davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost. 4. Pogoji udeležbe v postopku javnega zbiranja ponudb Pisna ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati naslednje elemente: Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Solčava, št.: 01380-0100019212. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. – Podatke ponudnika (ime in priimek ter naslov stalnega bivališča ponudnika, EMŠO, davčna št., – navedbo dela nepremičnine, na katerega se ponudba nanaša, (št. 3/A 55, 74 m2 – pritličje ALI št. 3/B 72,28 m2 – nadstropje), – ponujeno ceno, ki je najmanj enaka izhodiščni ali višja, – opis stanovanjskih in socialnih razmer kupca ter razlog za nakup stanovanja v Solčavi, – izjavo, da bo živel v Solčavi, – izjavo, da je kupec v aktivni dobi življenja, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, in potrdila o stalnem bivališču, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta, – potrdilo o plačani varščini. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslov Občine Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava, najkasneje do vključno petka, 4. 11. 2011 do 9. ure. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Na zaprti kuverti mora biti navedeno »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe se ne bodo upoštevale pri izbiri. 5. Postopek zbire najugodnejšega ponudnika – Javno odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov, bo opravil Občinski svet Občine Solčava dne 7. 11. 2011, s pričetkom ob 8.30, v prostorih Občine Solčava, sejna soba v centru Rinka, Solčava 29. – V primeru, da pride več enako ugodnih ponudb so odločilni kriteriji prednosti, ekonomsko socialni vidik ponudnika. Opravijo se lahko tudi pogajanja ali se odloči z žrebom. – župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudnikom brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge. – Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni z obvestilom o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Kolikor komisija med ponudniki ne bo mogla izbrati najugodnejšega ponudnika ali, da na zbiranje ponudb ne prispe nobena ponudba, si pridružuje pravico, do ponovne objave javnega zbiranja ponudb za prodajo navedenih nepremičnin ali za oddajo predmetnih nepremičnin v najem. – Izbrani ponudnik mora najkasneje v 7 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo, sicer se šteje, da je od pogodbe odstopil. – Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun Občine Solčava, št. 01380-0100019212. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. – Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev. – Premoženje preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana. 6. Dodatne informacije Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje in postopku zbiranja ponudb na občinski upravi Občine Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava. Kontaktna oseba: Mateja Brlec Suhodolnik, tel. 03/839-27-91. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Solčava: http://www.solcava.si.
Občina Solčava

AAA Zlata odličnost