Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3576. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Na lokvi PO 18/8 – del, stran 10913.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) in 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 12. 9. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Na lokvi PO 18/8 – del
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Občinski podrobni prostorski načrt Na Lokvi PL 18/8 – del (v nadaljevanju OPPN Na lokvi) se pripravlja na pobudo lastnikov zemljišč v območju PL 18/8 – del.
Del območja je še komunalno in infrastrukturno neopremljen in se navezuje na del območja, ki je že pozidan. Z novim OPPN se bodo določili podrobnejši pogoji za gradnjo in infrastrukturno opremljanje.
2. Pravna podlaga za pripravo
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 55. in 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju ter Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10 – popr., 110/10 – popr.) (v nadaljevanju: OPN Postojna), ki na navedenem območju predvideva izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina
Površina območja, ki je predvideno za urejanje, je 24.970 m2.
Območje obsega le del enote urejanja prostora PL 18/8 določeno v OPN Postojna, zaradi težnje investitorjev po čimprejšnjem sprejemu OPPN na delu območja PL 18/8.
Območje je delno že pozidano z dvojčki in večstanovanjskimi objekti z do 8 stanovanj v posameznem večstanovanjskem objektu.
Podrobnejša namenska raba (OPN Postojna) je SS – e3, z dopustno prostostoječo individualno stanovanjsko gradnjo, vključno z dvojčki, strnjeno enostanovanjsko gradnjo in večstanovanjske stavbe.
Območje se pozida z dopolnilno stanovanjsko gradnjo. Upošteva se obstoječe vrste stavb na območju in usmeritve OPN Postojna glede podrobnejše namenske rabe in usmeritve Podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev OPN Postojna Priloga 1 (Strnjena enostanovanjska gradnja je dovoljena z gostoto prebivalstva do 80 prebivalcev na ha.)
Gradnja vrtca na območju ni potrebna.
Na območju parcele 2351/27 severno od obstoječega večstanovanjskega objekta se predvidi večstanovanjski objekt enakih gabaritov kakor obstoječi objekt s kapaciteto do 8 stanovanj. Predvidena velikost posameznih gradbenih parcel je od 400 do 800 m2 za enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe, za dvojčke 400 m2 za posamezno enoto, za enostanovanjske objekte v nizu pa minimalno 250 m2 za posamezno enoto. Predvideni višinski gabariti vseh objektov so do (K)+P+1, višinski gabarit večstanovanjskega objekta je P+1+M. V območju se predvidi zeleni pas ter ureditev otroškega igrišča ter potrebna parkirišča.
Prometno se območje navezuje na obstoječo javno pot na južni strani na javno pot Na lokvi, na severni pa na javno pot Park pod Javorniki, ti dve pa na obstoječe državno omrežje, kar se presoja v postopku sprejemanja OPPN Na lokvi.
Za območje se lahko hkrati izdela tudi program komunalnega opremljanja.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– usmeritve iz OPN Občine Postojna;
– idejna zasnova – ureditvena situacija, št. projekta 51/51, izdelovalec ZUP d.o.o.;
– geodetski posnetek območja.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Izdelovalec OPPN bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN:
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava osnutka OPPN         |30 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava osnutka za pridobitev    |5 dni po potrditvi   |
|smernic                |osnutka s strani    |
|                   |občinske uprave    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja |30 dni         |
|prostora               |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka     |20 dni po pridobitvi  |
|                   |smernic        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi  |7 dni pred javno    |
|                   |obravnavo       |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava  |30 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava stališč do pripomb iz javne |20 dni po zaključeni  |
|razgrnitve in obravnave        |javni razgrnitvi in  |
|                   |obravnavi       |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava predloga OPPN za pridobitev |20 dni po sprejemu   |
|mnenj                 |stališč do pripomb   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja  |30 dni         |
|prostora               |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava usklajenega predloga za   |10 dni po pridobitvi  |
|obravnavo na občinskem svetu     |mnenj         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Obravnava in sprejem OPPN na     |Predvidoma 20 dni po  |
|občinskem svetu            |pripravi usklajenega  |
|                   |predloga        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava končnega predloga po     |10 dni po sprejemu na |
|sprejemu akta na občinskem svetu   |občinskem svetu    |
+--------------------------------------+-----------------------+
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze pridobivanja smernic roki ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– Valtel, gradnja in upravljanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo OPPN Na lokvi in strokovnih podlag zagotovijo zainteresirani investitorji na tem območju v sodelovanju z izvajalcem, Občina Postojna pa kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-17/2010-12
Postojna, dne 4. oktobra 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost