Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3542. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brezovica, stran 10830.

Občinski svet Občine Brezovica je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) na 8. redni seji dne 22. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brezovica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Brezovica, ki ga je izdelalo podjetje Matrika svetovanje d.o.o., Tacenska 93, Ljubljana št. projekta PO-003/2010-BRE, v nadaljevanju »program opremljanja«.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
3. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Brezovica;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih.
Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Obstoječa komunalna oprema je tista komunalna oprema, ki je že zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe.
(3) Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, pomeni gradnjo tiste vrste komunalne opreme, na katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba.
(4) Predvidena komunalna oprema so objekti in omrežja, ki so načrtovani v prostorskih aktih občine.
(5) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
(6) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(7) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, izračunani po metodi nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrtov razvojnih programov občinskega proračuna.
(8) Parcela je zemljiška parcela oziroma njen del, na kateri je zgrajen ali je možno zgraditi objekt oziroma gradbena parcela, ki je z veljavnim prostorskim aktom namenjena za graditev objektov.
(9) Veljavni prostorski akti po tem odloku so prostorski planski akti občine, ki jih bodo po sprejemu nadomestili občinski prostorski načrt (OPN) in občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), sprejeti na podlagi ZPnačrt.
Do uveljavitve novih prostorskih aktov pa za območje Občine Brezovica veljajo sprejeti prostorski ureditveni pogoji (PUP), zazidalni načrti (ZN) ter ureditveni načrti (UN), sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, občinski lokacijski načrti (OLN), sprejeti na podlagi ZUreP-1 ter že sprejeti občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), sprejeti na podlagi ZPnačrt.
(10) Prostorski izvedbeni akti (v nadaljevanju: »PIA«) po tem odloku so PUP in OPN iz devetega odstavka tega člena.
(11) Podrobni prostorski izvedbeni akti (v nadaljevanju: »PPIA«) po tem odloku so ZN, URN, OLN in OPPN iz devetega odstavka tega člena.
(12) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(13) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
5. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo v Občini Brezovica:
– prometno infrastrukturo;
– kanalizacijsko omrežje;
– vodovodno omrežje;
– javne zelene površine.
Prikaz obstoječe komunalne opreme je razviden iz grafičnih prilog k programu opremljanja.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
6. člen
V skladu s programom opremljanja je celotno območje Občine Brezovica razdeljeno na tri obračunska območja:
1. obračunsko območje obsega: območje KS Brezovica,
2. obračunsko območje obsega: obsega območje KS Vnanje Gorice, KS Notranje Gorice - Plešivica in KS Podpeč - Preserje,
3. obračunsko območje obsega: obsega območje KS Rakitna.
Podatki o površinah stavbnih zemljišč ter neto tlorisnih površinah objektov na posameznih obračunskih območjih so prikazani v Tabeli 1.
Tabela 1: Pregled obračunskih območij
+------------------------+-----------------+-------------------+
|  Obračunsko območje  | Vsota površin |   Vsota neto  |
|            |  zemljiških  | tlorisnih površin |
|            |oziroma gradbenih| objektov v območju|
|            |  parcel na  |          |
|            |  obračunskem  |          |
|            |   območju   |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
| 1. obračunsko območje | 1.127.749,63 m2|   391.158,54 m2|
|   (KS Brezovica)   |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
| 2. obračunsko območje | 3.392.563,72 m2|  1.121.151,53 m2|
| (KS Vnanje Gorice, KS |         |          |
|  Notranje Gorice -  |         |          |
| Plešivica in KS Podpeč |         |          |
|   - Preserje)    |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
| 3. obračunsko območje |  817.459,98 m2|   160.542,05 m2|
|   (KS Rakitna)   |         |          |
+------------------------+-----------------+-------------------+
|     Skupaj     | 5.337.773,33 m2|  1.672.852,12 m2|
+------------------------+-----------------+-------------------+
7. člen
Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– prometna infrastruktura: Sistem občinskih cest je razdeljen na tri obračunska območja, pri čemer se lokalne ceste upoštevajo enotno za celotno občino, javne poti pa za vsako obračunsko območje posebej;
– kanalizacijsko omrežje: Objekti in omrežje za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod se upošteva enotno za celotno občino, pri čemer se tako primarna infrastruktura (črpališča, primarna kanalizacija) kot sekundarno omrežje upošteva enotno za celotno občino;
– vodovodno omrežje: Vodovodno omrežje in objekti so razdeljeni na tri obračunska območja, pri čemer se primarna vodovodna infrastruktura (tranzitni vodovodi, črpališča, vodohrani) upošteva enotno za celotno občino, sekundarni vodovodi za vsako obračunsko območje posebej;
– javne zelene in rekreacijske površine: Obračunsko območje javnih zelenih in rekreacijskih površin (rekreacijske površine, parki) je določeno enotno za celo občino.
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka (Priloga 1 – Pregledna karta obračunskih območij, Priloga 2 – Promet, Priloga 3 – Kanalizacija, Priloga 4 – Vodovod).
IV. SKUPNI TER OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
8. člen
Skupni stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme so za posamezno obračunsko območje podani v naslednjih tabelah. Vključujejo stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije, odkupa nepremičnin, stroške odškodnin zaradi razlastitev oziroma omejitev lastninske pravice ali rušitev ter stroške gradnje komunalne opreme.
Tabela 2: Višine skupnih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, za območja, ki se urejajo s PIA
+-----------+-------------+------------+-------------+-------------+
| Obračunsko|  Promet  |  Odpadna |  Vodovod  |  Zelene  |
| območje |       | kanaliz. |       | površine  |
+-----------+-------------+------------+-------------+-------------+
|   1.  |20.386.645,85|      | 1.737.739,85| 1.291.055,89|
| obračunsko|      €|      |      €|      €|
|območje (KS|       |      |       |       |
| Brezovica)|       |      |       |       |
+-----------+-------------+      +-------------+-------------+
|   2.  |60.118.508,56|      | 3.783.248,68| 3.883.554,76|
| obračunsko|      €|      |      €|      €|
|območje (KS|       |      |       |       |
|  Vnanje |       |      |       |       |
| Gorice, |       |      |       |       |
|KS Notranje|       |6.385.492,18|       |       |
| Gorice - |       |      €|       |       |
| Plešivica |       |      |       |       |
|  in KS  |       |      |       |       |
| Podpeč - |       |      |       |       |
| Preserje) |       |      |       |       |
+-----------+-------------+      +-------------+-------------+
|   3.  |15.229.773,54|      | 793.580,42 €| 935.450,34 €|
| obračunsko|      €|      |       |       |
|območje (KS|       |      |       |       |
| Rakitna) |       |      |       |       |
+-----------+-------------+------------+-------------+-------------+
|  Skupaj |95.734.927,95|6.385.492,18| 6.314.568,96| 6.110.060,99|
|      |      €|      €|      €|      €|
+-----------+-------------+------------+-------------+-------------+
Za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju, ki se ureja s PIA, je podlaga za odmero komunalnega prispevka višina obračunskih stroškov primarne in sekundarne komunalne opreme. Višina obračunskih stroškov po obračunskih območjih je prikazana v tabeli 3.
Tabela 3: Višine obračunskih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, za območja, ki se urejajo s PIA
+----------+-------------+------------+------------+------------+
|Obračunsko|  Promet  |  Odpadna |  Vodovod |  Zelene  |
| območje |       | kanaliz. |      | površine |
+----------+-------------+------------+------------+------------+
|  1.  |20.386.645,85|      |1.737.739,85|1.291.055,89|
|obračunsko|      €|      |      €|      €|
| območje |       |      |      |      |
|  (KS  |       |      |      |      |
|Brezovica)|       |      |      |      |
+----------+-------------+      +------------+------------+
|  2.  |60.118.508,56|      |3.783.248,68|3.883.554,76|
|obračunsko|      €|      |      €|      €|
| območje |       |      |      |      |
|(KS Vnanje|       |      |      |      |
| Gorice, |       |      |      |      |
|  KS  |       |6.385.492,18|      |      |
| Notranje |       |      €|      |      |
| Gorice - |       |      |      |      |
| Plešivica|       |      |      |      |
|  in KS |       |      |      |      |
| Podpeč - |       |      |      |      |
| Preserje)|       |      |      |      |
+----------+-------------+      +------------+------------+
|  3.  |15.229.773,54|      |793.580,42 €|935.450,34 €|
|obračunsko|      €|      |      |      |
| območje |       |      |      |      |
|  (KS  |       |      |      |      |
| Rakitna) |       |      |      |      |
+----------+-------------+------------+------------+------------+
| SKUPAJ |95.734.927,95|6.385.492,18|6.314.568,96|6.110.060,99|
|     |      €|      €|      €|      €|
+----------+-------------+------------+------------+------------+
Tabela 4: Višine skupnih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, za območja, ki se urejajo s PPIA
+----------+-------------+------------+-------------+------------+
|Obračunsko|  Promet  |  Odpadna |  Vodovod  |  Zelene  |
| območje |       | kanaliz. |       | površine |
+----------+-------------+------------+-------------+------------+
|  1.  | 7.113.970,80|      | 772.182,85 €|1.291.055,89|
|obračunsko|      €|      |       |      €|
| območje |       |      |       |      |
|  (KS  |       |      |       |      |
|Brezovica)|       |      |       |      |
+----------+-------------+      +-------------+------------+
|  2.  |21.399.147,39|      | 2.322.761,09|3.883.554,76|
|obračunsko|      €|      |      €|      €|
| območje |       |      |       |      |
|(KS Vnanje|       |      |       |      |
| Gorice, |       |      |       |      |
|  KS  |       |4.510.648,62|       |      |
| Notranje |       |      €|       |      |
| Gorice - |       |      |       |      |
| Plešivica|       |      |       |      |
|  in KS |       |      |       |      |
| Podpeč - |       |      |       |      |
| Preserje)|       |      |       |      |
+----------+-------------+      +-------------+------------+
|  3.  | 5.154.514,58|      | 559.494,53 €|935.450,34 €|
|obračunsko|      €|      |       |      |
| območje |       |      |       |      |
|  (KS  |       |      |       |      |
| Rakitna) |       |      |       |      |
+----------+-------------+------------+-------------+------------+
| Skupaj |33.667.632,77|4.510.648,62| 3.654.438,47|6.110.060,99|
|     |      €|      €|      €|      €|
+----------+-------------+------------+-------------+------------+
Za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju, ki se ureja s PPIA, je podlaga za odmero komunalnega prispevka višina obračunskih stroškov primarne komunalne opreme. Višina obračunskih stroškov primarne komunalne opreme po obračunskih območjih je prikazana v tabeli 5.
Tabela 5: Višine obračunskih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, za območja, ki se urejajo s PPIA
+----------+-------------+------------+-------------+------------+
|Obračunsko|  Promet  |  Odpadna |  Vodovod  |  Zelene  |
| območje |       | kanaliz. |       | površine |
+----------+-------------+------------+-------------+------------+
|  1.  | 7.113.970,80|      | 772.182,85 €|1.291.055,89|
|obračunsko|      €|      |       |      €|
| območje |       |      |       |      |
|  (KS  |       |      |       |      |
|Brezovica)|       |      |       |      |
+----------+-------------+      +-------------+------------+
|  2.  |21.399.147,39|      | 2.322.761,09|3.883.554,76|
|obračunsko|      €|      |      €|      €|
| območje |       |      |       |      |
|(KS Vnanje|       |      |       |      |
| Gorice, |       |      |       |      |
|  KS  |       |4.510.648,62|       |      |
| Notranje |       |      €|       |      |
| Gorice - |       |      |       |      |
| Plešivica|       |      |       |      |
|  in KS |       |      |       |      |
| Podpeč - |       |      |       |      |
| Preserje)|       |      |       |      |
+----------+-------------+      +-------------+------------+
|  3.  | 5.154.514,58|      | 559.494,53 €|935.450,34 €|
|obračunsko|      €|      |       |      |
| območje |       |      |       |      |
|  (KS  |       |      |       |      |
| Rakitna) |       |      |       |      |
+----------+-------------+------------+-------------+------------+
| Skupaj |33.667.632,77|4.510.648,62| 3.654.438,47|6.110.060,99|
|     |      €|      €|      €|      €|
+----------+-------------+------------+-------------+------------+
Podrobnejša analiza skupnih in obračunskih stroškov komunalnega opremljanja je na vpogled v programu opremljanja.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opreme na obračunskem območju, ki se ureja s PIA so opredeljeni kot seštevek stroška primarne in sekundarne komunalne opreme.
Podatki za izračun komunalnega prispevka v posameznih obračunskih območjih na dan 31. december 2010 so navedeni v naslednjih tabelah.
Tabela 6: Indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (Cp(ij)), za območja, ki se urejajo s PIA
+-------------+-----------+--------+----------+-----------+--------+
| Obračunsko | Promet  | Odpadna| Vodovod |  Zelene | Skupaj |
|  območje  |      |kanaliz.|     | površine |    |
+-------------+-----------+--------+----------+-----------+--------+
|1. obračunsko| 18,08 € |    | 1,54 € |  1,14 € | 21,96 €|
| območje (KS |      |    |     |      |    |
| Brezovica) |      |    |     |      |    |
+-------------+-----------+    +----------+-----------+--------+
|2. obračunsko| 17,72 € |    | 1,12 € |  1,14 € | 21,18 €|
| območje (KS |      |    |     |      |    |
|  Vnanje  |      |    |     |      |    |
|  Gorice,  |      | 1,20 € |     |      |    |
| KS Notranje |      |    |     |      |    |
|  Gorice - |      |    |     |      |    |
| Plešivica in|      |    |     |      |    |
| KS Podpeč - |      |    |     |      |    |
| Preserje) |      |    |     |      |    |
+-------------+-----------+    +----------+-----------+--------+
|3. obračunsko| 18,63 € |    | 0,97 € |  1,14 € | 21,94 €|
| območje (KS |      |    |     |      |    |
|  Rakitna) |      |    |     |      |    |
+-------------+-----------+--------+----------+-----------+--------+
Tabela 7: Indeksirani stroški opremljanja neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (Ct(ij)), za območja, ki se urejajo s PIA
+------------+----------+--------+----------+----------+-------+
| Obračunsko | Promet |Odpadna | Vodovod | Zelene |Skupaj |
|  območje |     |kanaliz.|     | površine |    |
+------------+----------+--------+----------+----------+-------+
|   1.   | 52,12 € |    | 4,44 € | 3,30 € |63,68 €|
| obračunsko |     |    |     |     |    |
| območje (KS|     |    |     |     |    |
| Brezovica) |     |    |     |     |    |
+------------+----------+    +----------+----------+-------+
|   2.   | 53,62 € |    | 3,37 € | 3,46 € |64,28 €|
| obračunsko |     |    |     |     |    |
| območje (KS|     |    |     |     |    |
|  Vnanje  |     |    |     |     |    |
|  Gorice, |     | 3,82 € |     |     |    |
| KS Notranje|     |    |     |     |    |
| Gorice - |     |    |     |     |    |
|Plešivica in|     |    |     |     |    |
| KS Podpeč- |     |    |     |     |    |
| Preserje) |     |    |     |     |    |
+------------+----------+    +----------+----------+-------+
|   3.   | 94,86 € |    | 4,94 € | 5,83 € | 109,45|
| obračunsko |     |    |     |     |   €|
| območje (KS|     |    |     |     |    |
| Rakitna) |     |    |     |     |    |
+------------+----------+--------+----------+----------+-------+
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opreme na obračunskem območju, ki se ureja s PPIA so opredeljeni kot seštevek stroška primarne komunalne opreme. Sekundarno opremo se za taka območja določi v posebnem programu opremljanja za posamezno območje, ki se ureja s PPIA.
Podatki za izračun komunalnega prispevka v posameznih obračunskih območjih na dan 31. december 2010 so navedeni v naslednjih tabelah.
Tabela 8: Indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (Cp(ij)), za območja, ki se urejajo s PPIA
+------------+----------+--------+---------+-----------+-------+
| Obračunsko | Promet |Odpadna | Vodovod |  Zelene |Skupaj |
|  območje |     |kanaliz.|     | površine |    |
+------------+----------+--------+---------+-----------+-------+
|   1.   | 6,31 € |    | 0,68 € |  1,14 € | 8,98 €|
| obračunsko |     |    |     |      |    |
| območje (KS|     |    |     |      |    |
| Brezovica) |     |    |     |      |    |
+------------+----------+    +---------+-----------+-------+
|   2.   | 6,31 € |    | 0,68 € |  1,14 € | 8,98 €|
| obračunsko |     |    |     |      |    |
| območje (KS|     |    |     |      |    |
|  Vnanje  |     |    |     |      |    |
| Gorice, KS |     | 0,85 € |     |      |    |
| Notranje |     |    |     |      |    |
| Gorice - |     |    |     |      |    |
|Plešivica in|     |    |     |      |    |
| KS Podpeč -|     |    |     |      |    |
| Preserje) |     |    |     |      |    |
+------------+----------+    +---------+-----------+-------+
|   3.   | 6,31 € |    | 0,68 € |  1,14 € | 8,98 €|
| obračunsko |     |    |     |      |    |
| območje (KS|     |    |     |      |    |
| Rakitna) |     |    |     |      |    |
+------------+----------+--------+---------+-----------+-------+
Tabela 9: Indeksirani stroški opremljanja neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (Ct(ij)), za območja, ki se urejajo s PPIA
+------------+----------+--------+---------+-----------+-------+
| Obračunsko | Promet |Odpadna | Vodovod |  Zelene |Skupaj |
|  območje |     |kanaliz.|     | površine |    |
+------------+----------+--------+---------+-----------+-------+
|   1.   | 18,19 € |    | 1,97 € |  3,30 € |26,16 €|
| obračunsko |     |    |     |      |    |
| območje (KS|     |    |     |      |    |
| Brezovica) |     |    |     |      |    |
+------------+----------+    +---------+-----------+-------+
|   2.   | 19,09 € |    | 2,07 € |  3,46 € |27,32 €|
| obračunsko |     |    |     |      |    |
| območje (KS|     |    |     |      |    |
|  Vnanje  |     |    |     |      |    |
| Gorice, KS |     | 2,70 € |     |      |    |
| Notranje |     |    |     |      |    |
| Gorice - |     |    |     |      |    |
|Plešivica in|     |    |     |      |    |
| KS Podpeč -|     |    |     |      |    |
| Preserje) |     |    |     |      |    |
+------------+----------+    +---------+-----------+-------+
|   3.   | 32,11 € |    | 3,49 € |  5,83 € |44,12 €|
| obračunsko |     |    |     |      |    |
| območje (KS|     |    |     |      |    |
| Rakitna) |     |    |     |      |    |
+------------+----------+--------+---------+-----------+-------+
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se za obstoječo komunalno opremo odmeri:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Za objekte, za katerih priključitev je potrebno dograditi komunalno opremo, se izdela poseben program opremljanja, v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo po tem odloku.
11. člen
Stroški iz 9. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe.
Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, v publikaciji »Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev« pod rubriko »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
12. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnosti) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij)     znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti komunalne opreme na
        posameznem obračunskem območju [€],
A(parcela)   površina parcele [m2],
Cp(ij)     obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
        na obračunskem območju za posamezno vrsto
        komunalne opreme [€/m2],
Dp       delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka [ / ],
K(dejavnosti) faktor dejavnosti [ / ],
Ct(ij)     obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto komunalne opreme
        [€/m2],
A(tlorisna)  neto tlorisna površina objekta [m2],
Dt       delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka [ / ],
i       posamezna vrsta komunalne opreme,
j       posamezno obračunsko območje.
13. člen
Celotni komunalni prispevek je vsota komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme na določenem obračunskem območju in se izračuna na naslednji način:
KP(j) = Vsota KP (ij)
Zgornje oznake pomenijo:
KP(j)     celotni izračunani komunalni prispevek na
        določenem obračunskem območju,
KP(ij)     izračunani komunalni prispevek za posamezno
        vrsto komunalne opreme, na katero se objekt
        priključuje, za določeno obračunsko območje.
14. člen
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta.
Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta.
V primeru, da se objekt na obračunskem območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek komunalne opreme, ki je na območju ni. To velja le za sekundarno prometno ter individualno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija), dočim se za primarno prometno infrastrukturo, javno razsvetljavo ter javne zelene površine komunalni prispevek vselej obračuna.
Zavezancu, ki se izboljša opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, na katero dotlej ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba, se odmeri komunalni prispevek samo za izboljšavo opremljenosti stavbnega zemljišča.
15. člen
Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,3:0,7.
16. člen
Glede na namembnost objektov, ki se razvrščajo z ozirom na dejavnosti v skladu z Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena – CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03), so določeni naslednji faktorji dejavnosti (tabela 10):
Tabela 10: Faktorji dejavnosti za objekte glede na vrsto objekta:
+------------+----------------------------------+--------------+
|Šifra    |Tip objekta            |  Faktor  |
|kategorije |                 | dejavnosti |
|(CC-SI)   |                 |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|111     |Stanovanjske stavbe        |   1,0   |
+------------+----------------------------------+--------------+
|112     |Večstanovanjske stavbe      |   1,3   |
+------------+----------------------------------+--------------+
|121     |Gostinske stavbe         |   1,3   |
+------------+----------------------------------+--------------+
|122     |Upravne in pisarniške stavbe   |   1,1   |
+------------+----------------------------------+--------------+
|123     |Trgovske in druge stavbe za    |   1,3   |
|      |storitvene dejavnosti       |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|124     |Stavbe za promet in stavbe za   |   1,2   |
|      |izvajanje elektronskih      |       |
|      |komunikacij            |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|125     |Industrijske stavbe in skladišča |   1,3   |
+------------+----------------------------------+--------------+
|126     |Stavbe splošnega družbenega    |   0,9   |
|      |pomena              |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|127     |Druge nestanovanjske stavbe    |   0,7   |
+------------+----------------------------------+--------------+
|23     |Kompleksni industrijski objekti  |   1,3   |
+------------+----------------------------------+--------------+
Za preostale objekte, ki z ozirom na namembnost niso navedeni v tabeli 6, je faktor dejavnosti enak 1,00.
17. člen
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo prostovoljnih gasilskih domov in ostalih objektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Brezovica.
VII. UPOŠTEVANJE PRETEKLIH VLAGANJ V JAVNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO PRI PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
Vlaganja zavezanca za plačilo komunalnega prispevka, bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev v izgradnjo javne komunalne infrastrukture na območju Občine Brezovica, se upoštevajo kot dobropis pri plačilu komunalnega prispevka in sicer po valorizirani vrednosti na podlagi uradno pridobljenih revalorizacijskih koeficientov Banke Slovenije.
Predmetna vlaganja se upoštevajo, kolikor zavezanec zanje še ni prejel plačila s strani Občine Brezovica oziroma niso bila upoštevana pri katerikoli že izdani odločbi o odmeri komunalnega prispevka.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka uveljavlja pretekla vlaganja v javno komunalno infrastrukturo s predložitvijo ustrezne dokumentacije, kot so pogodbe oziroma računi – k slednjim morajo biti priložena dokazila o dejanskem plačilu.
VIII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
19. člen
Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, šteto od dneva prejema zahteve, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
20. člen
Program opremljanja je na vpogled v Občini Brezovica.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja se stroški obstoječe komunalne opreme prevzamejo po stroških, opredeljenih v 9. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
22. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 29/09).
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-76/2011
Brezovica, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost