Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

Ob-5028/11 , Stran 2467
Ob-5028/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7. točke Statuta delniške družbe Sava Hoteli Bled d.d. sklicujeva
6. skupščino delničarjev
Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., Cankarjeva 6, Bled
Skupščina bo 24. 11. 2011 ob 10. uri na Bledu, v dvorani Libertas v Golf hotelu, z naslednjim dnevnim redom: 1. Izvolitev organov skupščine. Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepa: Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in imenuje organe skupščine: – za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina, – za preštevalki glasov Branka Kelbl in Duška Janša. 2. Pripojitev družb Terme 3000, d.o.o., Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj, d.o.o. in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot prevzetih družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d. kot prevzemni družbi. Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepa: Skupščina soglaša s pripojitvijo družb Terme 3000, d.o.o., Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj, d.o.o. in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot prevzetih družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d. kot prevzemni družbi in daje soglasje k pogodbi o pripojitvi družb Terme 3000, d.o.o., Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj, d.o.o. in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot prevzetih družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d. kot prevzemni družbi. Podpisana pogodba o pripojitvi v notarskem zapisu je priloga in sestavni del tega sklepa. 3. Povečanje osnovnega kapitala družbe. Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepa: Osnovni kapital družbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d. se zaradi združitve s pripojitvijo družb Terme 3000, d.o.o., Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj, d.o.o. in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot prevzetih družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d. kot prevzemni družbi z dosedanjega zneska 11.844.234,19 EUR poveča za znesek 27.840.665,00 EUR in je razdeljen na 27.840.665 novih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom, tako da osnovni kapital družbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d. po pripojitvi znaša 39.684.899,19 EUR in je razdeljen na 39.684.899 navadnih imenskih kosovnih delnic. Povečanje osnovnega kapitala se opravi s stvarnim prevzemom, katerega predmet je celotno premoženje skupaj z obveznostmi prevzetih družb, ki ga bo družba pridobila od prevzetih družb na podlagi pogodbe o pripojitvi z vpisom pripojitve v sodni register. Do novih delnic iz prvega odstavka tega sklepa je skladno določilom pogodbe o pripojitvi družb Terme 3000, d.o.o., Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj, d.o.o. in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot prevzetih družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d. kot prevzemni družbi, upravičen edini družbenik vseh prevzetih družb – družba Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, matična številka: 5111358000. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da uskladi določbe statuta družbe z višino povečanja osnovnega kapitala in številom delnic iz prvega odstavka tega sklepa. 4. Sprememba firme in skrajšane firme družbe Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepa: Spremeni se firma družbe, ki po novem glasi: Sava Turizem d.d. 5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepa: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu. Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe na Cankarjeva 6, Bled so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine, razen sobot in nedelj, od 10. do 12. ure dostopni: – sklic skupščine, – pogodba o pripojitvi družb Terme 3000, d.o.o., Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj, d.o.o. in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot prevzetih družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d. kot prevzemni družbi, – poročilo poslovodnih organov o združitvi – pripojitvi družb Terme 3000, d.o.o., Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj, d.o.o. in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot prevzetih družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d. kot prevzemni družbi, – poročilo nadzornega sveta družbe o pregledu pripojitve, – poročilo pripojitvenega revizorja, – poročilo prevzemne družbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., na dan 30. 6. 2011 in zaključna poročila prevzetih družb Terme 3000, d.o.o., Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj, d.o.o. in Zdravilišče Radenci, d.o.o., – bilanca stanja za vse v združitev vključene družbe na dan 30. 9. 2011, – Letna poročila vseh v združitev vključenih družb za leta 2008–2010, – predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe, – informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-poštni naslov: nada.zaberl@hotelibled.com Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-poštni naslov: nada.zaberl@hotelibled.com. Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica 6. skupščine delničarjev Na dan sklica skupščine je osnovni kapital družbe razdeljen na 11.844.234 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake SHBR, vse delnice imajo glasovalno pravico. Vsaka delnica zagotavlja en glas. Pogoji za udeležbo na skupščini Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji so dolžni prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Zakoniti zastopniki družb se morajo izkazati z izpiskom iz poslovnega/sodnega registra po stanju na dan prijave na skupščino. Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 min. pred začetkom zasedanja.
Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d. predsednik uprave Andrej Prebil član uprave Borut Simonič članica uprave Renata Balažic

AAA Zlata odličnost