Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3569. Odlok o načinu izvajanja zimske službe v Občini Postojna, stran 10906.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) ter skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09) in Odlokom o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 53/09) je Občinski svet Občine Postojna na 6. seji dne 4. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja zimske službe v Občini Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija in izvajanje zimske službe na območju Občine Postojna ter določajo obveznosti, ki jih imajo pri izvajanju zimske službe izvajalci zimske službe, krajevne skupnosti, zasebne pravne osebe in občani. Javna zimska služba je sestavni del obveznih gospodarskih javnih služb urejanja in čiščenja mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce ter vzdrževanja občinskih javnih cest.
2. člen
Ta odlok določa način izvajanja obvezne javne zimske službe, kot tudi obveznosti pri izvajanju zimske službe, ki ni stvar gospodarske javne službe. Izvajanje javne zimske službe se v okviru posamezne gospodarske javne službe določi natančneje s tehničnim pravilnikom, ki ga sprejme župan.
Javna zimska služba v sklopu urejanja in čiščenja mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce ter vzdrževanja cest se izvaja v zimskem času od 15. novembra do 15. marca oziroma tudi pred ali po tem datumu, kolikor nastopijo zimske razmere, ki zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogrožajo normalno odvijanje prometa.
V primerih, ki niso določena s tem odlokom oziroma v primerih neusklajenosti tega odloka z določili Zakona o cestah in njegovih podzakonskih aktov se uporabljajo določila slednjih.
3. člen
Javna zimska služba se opravlja na:
– kategoriziranih lokalnih, zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cestah,
– kategoriziranih javnih poteh,
– javnih površinah za pešce,
– intervencijskih poteh,
– javnih parkiriščih,
– javnih parkih in tržnicah,
– avtobusnih postajališčih.
Javno zimsko službo v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah zagotavljajo koncesionarji za izvajanje gospodarskih javnih služb urejanja in čiščenja mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce ter vzdrževanja občinskih javnih cest.
4. člen
Zavezanci za izvajanje zimske službe na drugih površinah so:
– upravniki večstanovanjskih objektov, ki na podlagi Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, ne glede na lastništvo zemljišča, zagotavljajo izvajanje zimske službe na funkcionalnih zemljiščih večstanovanjskih objektov,
– javni zavodi, ustanove in inštitucije, ki zagotavljajo izvajanje zimske službe na njihovih funkcionalnih zemljiščih,
– poslovni subjekti, ki zagotavljajo zimsko službo na zasebnih površinah svojih poslovnih objektov in tudi na javnih površinah pred vhodi v svoje objekte,
– vsi lastniki posameznih objektov in površin, ki zagotavljajo zimsko službo na drugih zasebnih površinah, ki so namenjene javnosti oziroma vsi lastniki objektov in površin, ki vplivajo preko svojih meja na javno ali zasebno površino.
Opravljanje zimske službe na površinah, ki niso namenjene uporabi splošne javnosti ali poslovnim strankam in ki nimajo vplivov preko svojih meja, s tem odlokom ni predpisano.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
5. člen
Izvajalci javne zimske službe po tem odloku so fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju izvajalci javne zimske službe), ki jih Občina Postojna na podlagi Odloka o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna izbere na javnem razpisu.
Izvajalci zimske službe na drugih površinah so izvajalci, ki jih najamejo ustanove, podjetja in fizične osebe, ki v skladu s 4. členom tega odloka zagotavljajo zimsko službo na teh površinah (v nadaljevanju: izvajalci zimske službe).
6. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. zagotavljanje in postavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov,
2. posipanje prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice,
3. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega s prometnih površin,
4. pluženje snega s površin za pešce, parkirišč, tržnic, parkov,
5. v primeru nevarnosti poškodb rastlinja otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari,
6. odvoz snega z avtobusnih postajališč in križišč,
7. čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in požarno varnost,
8. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge,
9. odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov,
10. namestitev in vzdrževanje snegobranov na strehah, s katerih se lahko vsuje snežni plaz in je zaradi tega ogrožena varnost občanov in premoženja,
11. ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih cevi,
12. čiščenje zasneženih prometnih znakov,
13. obveščanje javnosti o stanju cest,
14. druge naloge, ki omogočajo v zimskem času nemoten promet pešcev in vozil.
III. NALOGE IZVAJALCEV JAVNE ZIMSKE SLUŽBE
7. člen
Izvajalci javne zimske službe vsako leto do 15. oktobra izdelajo operativni program zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih izvajajo zimsko službo.
S programom izvajanja javne zimske službe se določijo:
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
– način zbiranja podatkov in obveščanje o stanju in prevoznosti cest.
S programom javne zimske službe iz prejšnjega odstavka se poimensko določi prioriteta pluženja, posipanja in odstranjevanja snega s cest in ostalih javnih površin in čiščenja odtokov cestnih požiralnikov, odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor in nadzor nad izvajanjem zimske službe.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Program javne zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
8. člen
Operativni program izvajanja javne zimske službe izvajalcem potrdi pristojna služba občinske uprave, zadolžena za nadzor nad izvajanjem javne službe, ter krajevne skupnosti v katerih posamezni izvajalec izvaja javno zimsko službo.
Za koordinacijo posameznih izvajalcev javne zimske službe je zadolžena pristojna služba občinske uprave.
9. člen
Pred pričetkom zimske službe se praviloma v obdobju od 2. 11. do 15. 11. opravijo pripravljalna dela, kot so priprava posipnega materiala, mehanizacije in priključkov ter namestitev solnic in označevalnih količkov.
10. člen
Izvajalec javne zimske službe mora v lastnih skladiščih zagotoviti količino solne mešanice za najmanj tri dni neprestanega opravljanja zimske službe.
11. člen
Naloge izvajalca javne zimske službe so, da:
1. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zimsko službo;
2. skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli;
3. izvaja zimsko službo po potrjenem izvedbenem programu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi;
4. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;
5. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko ga zapade 10 cm na cestiščih;
6. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje.
Višino snega na cestišču ugotavlja izvajalec sam. Višino snega se ugotavlja na več območjih v občini, glede na krajevne razmere zasneženosti.
12. člen
V javni zimski službi mora imeti izvajalec organizirano 24-urno pripravljenost. Naloga dežurne službe je, da spremlja stanje in razmere na voziščih in da v primeru poledice ali pričetka sneženja v najkrajšem možnem času aktivira posipovalce za preprečevanje poledice in vozila za pluženje snega. Organizacija dežurne službe in pripravljenosti je opisana v Programu izvajanja javne zimske službe.
Dežurna zimska služba je zadolžena za:
– brezhibno pripravljenost potrebnih vozil in opreme za izvajanje zimske službe,
– zadostno zalogo posipnega materiala za nemoteno izvajanje zimske službe vsaj za tri zaporedne dni,
– spremljanje vremenskih napovedi ARSO in dejanskega stanja vremenskih razmer,
– obveščanje občanov o stanju javnih površin,
– dajanje informacij in nasvetov posameznikom in podjetjem o ravnanju v zimskih razmerah,
– koordiniranje izvajanja javne službe,
– sodelovanje z drugimi izvajalci zimske službe,
– dokumentiranje dejansko opravljenega dela,
– dnevno grafično ali tabelarično spremljanje prevoženih poti posameznih delovnih strojev in vozil.
V Programu izvajanja javne zimske službe mora izvajalec javne zimske službe navesti tudi lokalne koordinatorje izvajanja zimske službe v posameznih krajevnih skupnostih. Lokalni koordinatorji skrbijo za obveščanje dežurne zimske službe o stanju cest v njihovi krajevni skupnosti in kontrolirajo ustreznost izvajanja javne zimske službe. Kolikor izvajalec javne zimske službe ne določi lokalnih koordinatorjev javne zimske službe, so lokalni koordinatorji predsedniki svetov posameznih krajevnih skupnosti.
13. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec javne zimske službe upoštevati naslednje prioritete:
1. prioriteta: Pluženje in posipavanje:
– šolske in delavske avtobusne proge,
– javni dovozi k zdravstvenemu domu, vzgojno-izobraževalnim ustanovam, gasilskim domovom, vrtcem in drugim javnim ustanovam,
– lokalne medkrajevne ceste,
– lokalne zbirne in lokalne krajevne ceste,
– pomembnejše kategorizirane javne poti na območju naselij Postojna in Prestranek,
– površine za pešce ob kategoriziranih cestah v območju šol, vrtcev, zdravstvenih domov in drugih javnih ustanov,
– določene varne poti v šolo,
– površine za pešce ob kategoriziranih cestah v mestnem središču in v območju objektov poslovnih dejavnosti,
– mestni trgi,
– avtobusna postajališča,
– prehodi za pešce v mestnem središču,
2. prioriteta: Pluženje, posipavanje in odvoz:
– manj pomembne kategorizirane javne poti na območju naselij Postojna in Prestranek,
– kategorizirane javne poti na območju naselij izven Postojne in Prestranka,
– površine za pešce ob državnih cestah,
– vzdolžna parkirišča ob kategoriziranih cestah,
– odvoz snega po potrebi v mestnem središču,
– površine za pešce v območju stanovanjskih naselij,
– ostale površine za pešce ob kategoriziranih cestah,
3. prioriteta: Čiščenje drugih površin in odvoz snega:
– odvoz snega s pločnikov, kjer ni mogoče očistiti koridorja v širini 1 m,
– kategorizirane ceste, ki niso nujne za uporabo (imajo obvoz),
– parki,
– nekategorizirane ceste po potrebi,
– ostale manj pomembne površine za pešce,
4. prioriteta: Ceste, ki se ne plužijo:
– kategorizirane in nekategorizirane ceste, za katere se s programom javne zimske službe določi, da se ne plužijo.
Natančen prioritetni vrstni red po tem členu pripravi izvajalec javne zimske službe v programu izvajanja javne službe.
14. člen
Pri izvajanju javne zimske službe veljajo za posamezno prioriteto naslednja določila:
+-----------+----------------+---------------+-----------------+
|  Št.  | Zagotovljena | Zagotovljena | Zagotovljena  |
|prioritete |  prevoznost  | prevoznost ob | prevoznost ob |
|      |        |  sneženju  | močnem sneženju |
+-----------+----------------+---------------+-----------------+
|  I.   |od 5. do 20. ure|zagotoviti   |zagotoviti    |
|      |        |prevoznost,  |prevoznost (pri |
|      |        |možni zastoji |več pasovnicah  |
|      |        |do 2 ur med 20.|vsaj enega    |
|      |        |in 5. uro   |voznega pasu),  |
|      |        |        |možni zastoji  |
|      |        |        |predvsem med 20. |
|      |        |        |in 5. uro    |
+-----------+----------------+---------------+-----------------+
|  II.  |od 7. do 20.  |zagotoviti   |zagotoviti    |
|      |ure, upoštevati |prevoznost,  |prevoznost,   |
|      |krajevne potrebe|možni krajši  |možni zastoji do |
|      |        |zastoji    |enega dne    |
+-----------+----------------+---------------+-----------------+
|  III.  |upoštevati   |zagotoviti   |zagotoviti    |
|      |krajevne potrebe|prevoznost,  |prevoznost,   |
|      |        |možni zastoji |možni večdnevni |
|      |        |do enega dne  |zastoji     |
+-----------+--------------------------------------------------+
|  IV.  |ceste, ki se ne plužijo              |
+-----------+--------------------------------------------------+
Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prioritete ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimskih pnevmatik.
Delo na cestah 1. prioritete poteka tako, da je prevoznost ob delovnih dneh zagotovljena do 5. ure. Začasni zastoji v odvijanju prometa kot posledica prekomernih snežnih padavin so možni predvsem v času med 23. in 5. uro zjutraj ter ob dela prostih dnevih. Ceste druge prioritete se praviloma popolnoma očistijo do 14. ure, posebej to velja za ceste in parkirišča v območju stanovanjskih naselij. Stalno odvijanje prometa je omogočeno z uporabo zimskih pnevmatik.
Na cestah tretje prioritete so možni tudi daljši zastoji v odvijanju prometa, vendar ne daljši od 24 ur. Ceste I. in II prioritete je potrebno splužiti do kopnega v roku 24 ur po prenehanju sneženja, ceste III. prioritete pa v roku 72 ur.
15. člen
Cesta mora biti očiščena najmanj v širini 3,50 m oziroma v celotni širini, kolikor je cesta ožja.
Očiščeno mora biti najmanj 75 % širine pločnika. Območja, kjer širine poti ne presegajo 1 m, morajo biti očiščena v celotni širini (po potrebi z odvozom snega).
Avtobusna postajališča morajo biti očiščena v celotni dolžini, kot tudi prostor za potnike. V primeru, da se avtobusno postajališče nahaja na cestišču je potrebno očistiti čakališče za potnike v dolžini 5 m.
Z objektov nad cesto (npr. nadvozi …) mora biti odstranjen ves sneg, da ne bi ogrožal vozil, pešcev, železnice, privatne lastnine ali ostalih objektov, ki se nahajajo pod cesto. Če je možnost odstranjevanje snega na mestu dela omejena, je potrebno sneg z območja odstraniti in prepeljati na ustrezno lokacijo.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
Kjer je sneg nakopičen tako visoko, da zakriva vidno polje v križiščih, krožiščih, okrog znakov ali ob cestišču, mora biti sneg po zaključku pluženja odstranjen.
Sneg se pluži na mesta, kjer je prostor, ne glede na lastnike zemljišča. Lastniki zemljišč so dolžni omogočiti odlaganje snega na njihovem zemljišču kolikor jim to ne povzroča škode.
16. člen
Ob pojavu poledice, ob pričakovanju le-te po meteorološki napovedi ali ob nastanku snežne deske, so izvajalci dolžni posipati ceste ter pločnike. Izbira uporabljenih materialov in način posipanja sta odvisna od strokovne presoje glede na vsakokratne okoliščine.
17. člen
Za vzdrževanje križišč kategoriziranih cest z nekategoriziranimi cestami, v območju cestnega sveta občinske ceste, skrbi izvajalec javne zimske službe.
Morebitni zameti od pluženja, ki nastanejo na nekategoriziranih cestnih priključkih, niso stvar čiščenja javne zimske službe, razen če gre za malomarnost izvajalca, ki bi se lahko ob drugačnem pristopu izdelavi zameta izognil.
Za vzdrževanje priključkov na kategorizirano občinsko cesto skrbi uporabnik priključka.
18. člen
Izvajalec javne zimske službe je odškodninsko odgovoren za povzročeno škodo, nastalo zaradi nepravilnega ali malomarnega ravnanja pri izvajanju zimske službe. Enako velja tudi za druge izvajalce zimske službe.
Izvajalec javne zimske službe ne more odgovarjati za poškodbe ograj, živih mej in drugih stvari, ki se brez soglasja upravljavca ceste nahajajo v cestnem svetu in jih lahko poškoduje odrivajoč sneg.
19. člen
Po koncu zimskega obdobja določenega v 2. členu tega odloka je potrebno s površin iz 3. in 4. člena tega odloka v roku 30 dni odstraniti ostanek posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo.
IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH RAZMER
20. člen
Zavezanci iz 4. člena tega odloka so dolžni okoli svojih stavb, ne glede na to ali je to javna, funkcionalna ali skupna funkcionalna površina:
1. odstraniti novozapadli sneg z bankin za pešce, parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko zapade 10 cm snega;
2. sproti posipati površine za pešce proti poledici;
3. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost;
4. sproti odstranjevati ledene sveče s streh in žlebov;
5. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in drugo na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto.
21. člen
Zavezanci, ki opravljajo dejavnost v lokalih, ki so tik ob javni površini, so dolžni očistiti vhod v svoj lokal v širini najmanj 3 m od vhoda oziroma do konca površine za pešce, če površina ni tako široka, in v dolžini 3 m na vsako stran od svojega vhoda.
22. člen
Zavezanci, katerih dobavna pot blaga poteka preko javnih površin, so si dolžni sami očistiti dobavno pot, kolikor bi ta morala biti očiščena širše in prej, kot je za javno zimsko službo določeno v tem odloku.
23. člen
Zavezancem je v sklopu zimske službe prepovedano odmetavati sneg na cesto ali pločnik in puščati sneg, ki pade ali zdrsne s strehe ali drugega dela objekta na cesti ali pločniku. Prav tako izvajalec zimske službe, ki izvaja dela na nekategorizirani cesti, priključku ali na parkirišču, ki ni javno, snega ne sme odstranjevati na javno cesto ali javno površino za pešce oziroma puščati zametov ob javni cesti ali javni površini za pešce.
Zavezanci sneg lahko odlagajo na rob vozišč, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.
24. člen
Površine za pešce se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugimi za to namenjenimi sredstvi. Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smetmi ali drugim nenamenskim posipnim materialom.
25. člen
Na objektih, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, morajo biti nameščeni ustrezni zadrževalni snegobrani. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani.
Lastniki, najemniki ali drugi uporabniki objektov ali prostorov morajo poskrbeti za sprotno odstranjevanje ledenih sveč ali kosov ledu.
Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh, je potrebno hodnik za pešce oziroma cestišče ustrezno zavarovati.
26. člen
Pri čiščenju snega s svojih vozil so zavezanci dolžni sneg odstranjevati izven cestišča. Na javnih parkiriščih so zavezanci dolžni očistiti svoje vozilo snega do 10. ure naslednjega delovnega dne.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
27. člen
Na območju mesta Postojna se šteje, da so izredne snežne razmere kolikor pade v zadnjih 24 urah 40 cm snega oziroma kolikor v zadnjih 3 dneh pade skupaj več kot 50 cm snega. Drugje v Občini Postojna velja, da so izredne snežne razmere kolikor pade v zadnjih 24 urah 50 cm snega oziroma kolikor pade v zadnjih treh dneh skupaj 70 cm snega.
28. člen
Če je občinska cesta v takem stanju, da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil oziroma bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali če bi to terjali drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko pristojna občinska služba s sklepom prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
Začasno zaporo občinske ceste lahko pristojna občinska služba interventno izvede tudi na cesti ali odseku ceste, kjer drugače ni mogoče opraviti zimske službe.
Pristojna služba občinske uprave za ceste odredi vzdrževalcu cest, da ukrepe iz prejšnjih dveh odstavkov označi s prometno signalizacijo ter o njih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste ter javnost preko sredstev javnega obveščanja.
Izvajalci javne zimske službe so dolžni zaporo in obvoze ustrezno označiti s prometno signalizacijo.
Začasna interventna zapora občinske ceste zaradi opravljanja zimske službe iz drugega odstavka tega člena lahko traja največ 2 uri.
Ukrepe iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi pogoji izvedeta izvajalec rednega vzdrževanja cest in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.
29. člen
Na območju javnih parkirišč in parkirišč ob javnih cestah lahko pristojna služba občinske uprave ali izvajalec javne zimske službe, izvede javni poziv k odstranitvi vozil zaradi očiščenja javnih parkirišč oziroma lahko začasno fizično prepreči parkiranje na parkirišču do očiščenja parkirišča.
V primeru javnega poziva so zavezanci dolžni v roku, ki je naveden v pozivu, odstraniti svoja vozila iz območja zapore. Rok za odstranitev vozil je najmanj 4 ure.
Pristojna služba občinske uprave ali izvajalec javne zimske službe izvede javni poziv iz prvega odstavka tega člena na ustrezen način s katerim se lahko zagotovi ustrezna obveščenost občanov (npr. ustni ali pisni pozivi, dodatna prometna signalizacija, javna občila ipd.). Javnega poziva se načeloma ne izvaja v času, ko je večina občanov v službah, to je ob delavnikih med 8. in 16. uro.
30. člen
V času izrednih snežnih padavin ali ob velikih odjugah, lahko župan poleg izvajalcev javne zimske službe aktivira občinski štab za civilno zaščito, ki v tem primeru prevzame nadzor nad izvajanjem zimske službe.
VI. NADZOR
31. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo nadzorni organi Občine Postojna. Nadzorni organi, pristojni za izvajanje nadzora tega odloka, so občinski inšpektor, občinski redar in občinska uprava. Občinska uprava opravlja nad izvajanjem del izvajalca naslednje naloge:
1. kvalitetni in količinski nadzor;
2. vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od načrta zimske službe;
3. daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije dela.
32. člen
Kolikor zavezanci iz 4. člena tega odloka ne opravijo zimske službe na površinah v njihovi pristojnosti, lahko nadzorni organ, kolikor presodi, da je izvedba zimske službe na tem območju nujno potrebna, odredi izvedbo zimske službe izvajalcu javne zimske službe, ki zimsko službo izvede na stroške zavezanca.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
Z globo 500,00 EUR se kaznuje izvajalec javne zimske službe, ki ne izdela operativnega načrta zimske službe v skladu s 7. členom tega odloka.
Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba izvajalca javne zimske službe.
Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje izvajalec javne zimske službe, ki ne izvede priprave na zimsko službo v skladu z 9. členom tega odloka.
Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba izvajalca javne službe.
34. člen
Z globo 120,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– ne izvaja del, ki jih določa 20. člen,
– ne odstrani snega, kot to določa 21. člen,
– odmetava ali odstranjuje sneg na javno površino v nasprotju z določilom 23. člena.
Z globo 360,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 120,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
35. člen
Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki je lastnik objekta, s katerega se je s strehe vsul sneg ali led, ker objekt ni bil zaščiten, kot to določa 25. člen.
Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
36. člen
Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– posipa površine s pepelom, žaganjem, smetmi ali drugim nenamenskim materialom (24. člen),
– ne očisti svojega vozila kot je določeno v 26. členu tega odloka,
– ne odstrani svojega vozila kot je določeno v 29. členu tega odloka.
Z globo 150,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
37. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Postojna, (Uradni list SRS, št. 6–79).
38. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2011
Postojna, dne 4. oktobra 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost