Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3666. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova, stran 11193.

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list, RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Zakona o javno – zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US: U-I-51/06, 112/06 – Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 2. izredni seji dne 19. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javna služba), oblike njihovega izvajanja, objekte in naprave za njihovo izvajanje, upravne, strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, financiranje gospodarskih javnih služb ter varstvo uporabnikov javnih dobrin na območju Občine Cankova (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Z javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in koliko jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
3. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način izvajanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
Gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
Obvezne javne službe so določene z zakonom, izbirne pa so predpisane s tem odlokom, skladno z zakonom.
5. člen
Občina Cankova na svojem območju, kot obvezne javne službe, zagotavlja naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
4. zbiranje komunalnih odpadkov,
5. prevoz komunalnih odpadkov,
6. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
7. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
8. urejanje in čiščenje javnih površin,
9. vzdrževanje občinskih javnih cest,
10. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
Kot obvezne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
6. člen
Občina na svojem območju, kot izbirne javne službe, zagotavlja naslednje dejavnosti:
1. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
2. pogrebne storitve
3. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščeni v magistralne in regionalne ceste,
4. vzdrževanje in urejanje javnih tržnic
5. oskrba s plinom
6. urejanje javnih parkirišč
7. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin
8. urejanje prometne signalizacije in prometnih režimov
9. komunalno-informacijski sistem (CATV)
10. zimska služba
Občinski svet lahko določi, da se kot izbirne javne službe izvajajo tudi druge dejavnosti, ki so z zakonom določene kot gospodarske javne službe.
7. člen
Javne službe iz 5. in 6. člena tega odloka se izvajajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
8. člen
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji določenimi z zakonom ali odlokom občine dostopne vsakomur.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami, je za uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa drugače.
III. OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
9. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo pristojna ministrstva.
Kadar standardi in normativi za izvajanje javnih služb niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz 3. člena tega odloka.
10. člen
Občina zagotavlja izvajanje javnih služb v naslednjih oblikah:
a) v režijskem obratu,
b) v javnem gospodarskem zavodu,
c) v javnem podjetju,
d) z dajanjem koncesij in
e) v drugih oblikah javno-zasebnega partnerstva.
11. člen
Obliko izvajanja posamezne dejavnosti iz 5. in 6. člena tega odloka določi občina z aktom o načinu in pogojih opravljanja posamezne gospodarske javne službe, koncesijskim aktom ali drugim predpisom.
IV. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
12. člen
Infrastrukturni objekti in naprave s pripadajočimi zemljišči, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb se določijo z odloki iz 3. člena tega odloka.
Z odloki iz prejšnjega odstavka tega člena se podrobneje določijo tudi objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter druga vprašanja povezana z navedenimi objekti in napravami.
13. člen
Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospodarskih javnih služb ali s pogoji za njihovo rabo, se ne sme omejevati osnovni namen objekta ali naprave, razen če s tem soglaša občinski svet.
14. člen
Z objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb, upravljajo izvajalci javnih služb.
V. UPRAVNE, STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
15. člen
Upravne, strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja pristojni občinski organ v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji in delu občinske uprave.
Te naloge se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb, če to ni preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– zagotavljaje javnih služb v okviru javno-zasebnega partnerstva,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– vire in načine financiranja gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb in če to ni preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če to ni preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
16. člen
Občina lahko v skladu z zakonom prenese na izvajalca javne službe kot javno pooblastilo določene strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
17. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
a) s ceno storitev ali proizvoda,
b) iz proračunskih sredstev,
c) iz drugih virov, ki so določene z zakonom ali tem odlokom.
18. člen
Proizvodi in storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga predpisuje zakon ali občinski odlok v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter vrednosti njihove uporabe.
Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
19. člen
Iz proračunskih sredstev se financirajo javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi, katerih uporaba ni izmerljiva ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški. V proračunu se zagotovijo tudi sredstva za subvencije iz prejšnjega člena tega odloka.
20. člen
Občina lahko za financiranje in razvoj javnih služb predpiše takso v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
Infrastrukturni objekti javnih služb se lahko financirajo tudi iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi in dolgoročnimi krediti.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
21. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občinski svet imenuje Svet uporabnikov javnih dobrin.
22. člen
Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pravice sveta določi občinski svet s sklepom o ustanovitvi in imenuje tudi člane sveta.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00 in 12/07).
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-02/2011
Cankova, dne 19. oktobra 2011
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost