Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Ob-5205/11 , Stran 2489
Ob-5205/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MKGP), na podlagi: – Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/11), v nadaljnjem besedilu: Uredba), – Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja
javni razpis
za ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2011
l. Osnovni podatki o javnem razpisu Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Il. Predmet javnega razpisa: 1. Predmet javnega razpisa je dodelitev finančne pomoči za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko povračilo škode ni določeno s predpisi, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč, ko gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele. 2. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu, znaša do 250.000 EUR. 3. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 na MKGP – Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. III. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki urejajo kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1535/07/ES, ter kandidirajo za pridobitev sredstev. IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev: Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev izpolnjevati naslednje pogoje: – na dan oddaje vloge morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev; – oddati morajo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta; – škodni dogodek je nastal največ 12 mesecev pred oddajo vloge; – če je vlagatelj kmetija mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet; – če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: s.p.) mora biti nosilec tega kmetijskega gospodarstva zaposlen v podjetju, ki je registrirano za opravljanje primarne kmetijske dejavnosti; – vlagatelji imajo glede na vrsto zavarovanj upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064, 065, ki jih določata predpisa, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje; – dohodek nosilca kmetijskega gospodarstva ne presega minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo; – določba prejšnje alinee se ne uporablja, če je vlagatelj planina ali skupni pašnik; – na dan vložitve vloge vlagatelj ni podjetje v težavah; – objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara oziroma strele; – objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen primarni kmetijski pridelavi kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje drugi odstavek 2. člena Uredbe 1535/07/ES; – vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica in – minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po tem ukrepu, je 5.000 EUR. V. Splošne določbe: Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem Agenciji, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. VI. Omejitve: 1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. 2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež kmetije mora biti na ozemlju Republike Slovenije, kjer je moral nastati tudi škodni dogodek. VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev: 1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. 2. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz 3. točke tega poglavja v skladu z višino ocenjene škode. 3. Za delno nadomestilo škode znaša višina nepovratnih sredstev po tem ukrepu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek ne presega dejanske škode. 5. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 7500 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali zastavljene cilje. 6. Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti. 7. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji. VIII. Vsebina vloge: 1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP, se zavrže. Izdelana mora biti v skladu z zahtevami obrazca in javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani in v mapah. Na kuverti vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, ime, priimek (naziv podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja), ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja: »Javni razpis – Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu«.Vloge z nepravilno označenimi kuvertami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih kuvertah. 2. Obrazec in informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. 3. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški bremenijo upravičenca. IX. Rok in način prijave: 1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti, na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, ali jo oddati na vložišču ARSKTRP. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva. 2. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. 3. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. X. Obravnava vlog in postopek odobritve: (1) Vlogo za javni razpis je potrebno vložiti v pisni obliki, na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Agencije. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani, v mapah ter mora biti priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah. (2) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za posamezen ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev popolnih vlog višja od razpisanih sredstev in da ima dvoje ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje vloge, Agencija izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih popolnih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O datumu in času žrebanja Agencija obvesti vlagatelje vlog, ki so predmet žrebanja (vabljeni vlagatelji), pisno. Tričlansko komisijo, ki opravi žrebanje, in predsednika komisije, imenuje predstojnik Agencije izmed oseb, zaposlenih na Agenciji. (3) Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se overijo z žigom Agencije. Listki z evidenčnimi številkami vlog se zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vabljenih vlagateljev in komisije. Žrebanje poteka tako, da predsednik komisije zaporedoma vleče listke iz škatle, in za vsak izžrebani listek glasno prebere evidenčno številko izžrebane vloge, ter jo pokaže na žrebanju prisotnim osebam. Navedeno ponavlja dokler ne izžreba vseh listkov. (4) Če je na ovojnici označen samo datum, ni pa označen čas (ura, minuta) oddaje, se za to vlogo smatra, da je bila oddana zadnjo minuto na označen datum (23 ura in 59 minut). (5) Sredstva se razdelijo največ do razpoložljivega zneska in po listi prejetih vlog. (6) O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo na žrebanju prisotne osebe. (7) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija. (8) Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. (9) Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog (10) Ne glede na določilo tretjega odstavka tega člena poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih vlog. (11) Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo prejetih vlog. (12) O izpolnjevanju pogojev odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev. (13) Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem primeru se vloga zavrne. (14) Agencija mora še pred odobritvijo pomoči predhodno preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo, ki jo vodi ministrstvo. (15) Agencija mora v roku petnajst dni po dodelitvi pomoči de minimis poročati o izplačilu pomoči ministrstvu na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh. (16) Vloge, oddane pred rokom za oddajo vlog, se s sklepom zavržejo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost