Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3680. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2011, stran 11212.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZTD-B, 56/02 ZJU, 127/06 ZJZP 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 10. redni seji dne 13. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2011 (Uradni list RS, št. 108/10) se spremeni 2. člen, ki glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV             |    v EUR|
|   |IN ODHODKOV                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|Konto |                     |Proračun 2011|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  6.500.380|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.545.229|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.938.751|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.746.466|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   103.691|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    88.594|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   606.478|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   141.190|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    2.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    3.335|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga       |    27.150|
|   |in storitev                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   432.403|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    50.523|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    50.523|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  2.904.628|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   531.253|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  2.373.375|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  7.697.193|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  1.145.090|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   212.936|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    37.761|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  813.745,35|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    30.648|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    50.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.317.955|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   778.266|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   141.257|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   398.432|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.163.607|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  5.163.607|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    70.540|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi osebam,    |    49.000|
|   |ki niso proračunski uporabniki      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    21.540|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-  |  –1.196.812|
|   |II.)                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   652.716|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   652.716|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   652.716|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   134.058|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   134.058|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   134.058|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   –678.154|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   518.658|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |  1.196.812|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2010  |   921.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Majšperk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2011 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 4100-2/2010-32
Majšperk, dne 13. oktobra 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost