Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 024-82/2011-2 Ob-5170/11 , Stran 2532
Št. 024-82/2011-2 Ob-5170/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS 0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in Statuta MOL (Uradni list 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2012 za področje Mladinski raziskovalni projekti
I. Predmet razpisa Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje. Tabori in projekti so namenjeni dijakom in učencem ter njihovim mentorjem na vseh stopnjah izobraževanja in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer za: – poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce, – poletne raziskovalne tabore za srednješolce, – poletne raziskovalne tabore za učitelje OŠ in SŠ, – raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in nadaljevalni projekti), – projekte usposabljanja učiteljev za mentorstvo MRD, – projekte valilnic (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole). II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2012. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL. Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: – Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki delujejo na območju MOL in so ustanovljene v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah na podlagi zakona in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja: – osnovne in srednje šole, – društva, – vzgojno-izobraževalni zavodi, – raziskovalne institucije, ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana. – Posamezni predlagatelj lahko kandidira z največ 5 projekti. V primeru, da bo predlagatelj prijavil več kot 5 projektov, bo Mestna občina Ljubljana izbrala za sofinanciranje največ 5 projektov v skladu z razpisanimi merili in kriteriji, ostale pa zavrnila. III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Prijavljeni projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012. Vlagatelji morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje, če so sestavni del razpisne dokumentacije. IV. Splošna merila za izbor projektov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Merila so naslednja: – ustreznost glede na objavljene vrste projektov, – število udeležencev, – sodelovanje institucij, – mednarodni projekt, – projekti metodik. V. Okvirna višina sredstev Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov mladinske raziskovalne dejavnosti v MOL za leto 2012 je 30.000,00 EUR. Za posamezen projekt se predvideva sofinanciranje v višini do 540,00 EUR, za projekte metodik in usposabljanja mentorjev pa do 875,00 EUR. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2012. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti porabljena v letu 2012. VII: Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 21. 11. 2011 (datum poštnega žiga). Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami: »Ne odpiraj – vloga: Mladinski raziskovalni projekti«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MRP MOL, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne strokovne komisije, ne bo javno in se bo pričelo 23. 11. 2011. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku treh dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku treh dni ustrezno dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predlogov področnih strokovnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije, – ki jih bo področna strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku do 60 dni od izteka roka za predložitev vlog. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer: med 9. in 12. uro v tajništvu oddelka na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, oziroma e-pošti, in sicer: tel. 01/306-40-33 (Vladimir Koprivnikar), e-pošta: vladimir.koprivnikar@ljubljana.si. Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v sredo, 9. 11. 2011, ob 9. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Za več informacij nas kontaktirajte preko zgornjega e-naslova.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost