Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Ob-5153/11 , Stran 2568
Ob-5153/11
Upravni odbor družbe na podlagi 8. člena Statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, sklicuje
21. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,
ki bo dne 6. 12. 2011 ob 11. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14, Koper in predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi: – Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Kersnikova 5. – Za preštevalko glasov se imenuje Tanja Mejak iz CPK d.d. – Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14. 2. Imenovanje pooblaščenega revizorja. Predlog sklepa: skupščina družbe preklicuje sklep o imenovanju družbe REFIKO Družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Gasilska ulica 13, 2327 Rače za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2011, sprejet na 20. seji skupščine dne 29. 8. 2011. Za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 se imenuje družbo EPIS, podjetje za revizijo in ekonomsko poslovno informacijsko svetovanje, d.o.o., Glavni trg 5, Celje. Vpogled v gradivo Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, v tajništvu družbe, vsak delovni dan, med 11. in 13. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Udeležba in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti. Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.
CPK, d.d., Igor Ukota predsednik upravnega odbora

AAA Zlata odličnost