Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3679. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011, stran 11210.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 10. seji dne 24. oktobra 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov       |    Rebalans|
|   |                    | Proračuna 2011|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |   310.935.057|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |   220.638.045|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |   145.942.867|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   64.720.028|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    9.975.150|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |706 Drugi davki            |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   50.333.561|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   26.071.834|
|   |od premoženja             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     444.761|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |    3.512.200|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     452.661|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   19.852.105|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   31.286.858|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   12.195.828|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   19.091.030|
|   |in neopredmetenih sredstev       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     289.253|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |     289.253|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |74 TRANSFERNI PRIHODKI         |    8.033.664|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |    1.877.527|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |    6.156.137|
|   |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |     353.676|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |786 Ostala prejeta sredstva      |        0|
|   |iz proračuna Evropske unije      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih     |     353.676|
|   |evropskih institucij          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |788 Prejeta vračila sredstev      |        0|
|   |iz proračuna Evropske unije      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   316.024.975|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   49.816.578|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   15.134.345|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev       |    2.496.645|
|   |za socialno varnost          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   25.890.602|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    4.200.000|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |    2.094.896|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   152.707.325|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |    6.231.972|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   50.958.884|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim      |   12.961.071|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   82.554.398|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |      1.000|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   90.469.550|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   90.469.550|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   23.031.522|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim  |    1.789.200|
|   |in fizičnim osebam, ki niso      |        |
|   |proračunski uporabniki         |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   21.242.322|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI   |   –5.089.918|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)         |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     10.400|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     10.400|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |     10.400|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        0|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |        0|
|   |in finančnih naložb          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin       |        0|
|   |iz naslova privatizacije        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v |        0|
|   |javnih skladih in drugih pravnih    |        |
|   |osebah javnega prava, ki imajo     |        |
|   |premoženje v svoji lasti        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |     10.400|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |   12.000.000|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   12.000.000|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |   12.000.000|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    7.907.208|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |    7.907.208|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    7.907.208|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |    –986.726|
|   |RAČUNIH                |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    4.092.792|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |    5.089.918|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se določa v višini 323.932.183 eurov.«
2. člen
Splošni, posebni del in načrti razvojnih programov so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-233/2011-25
Ljubljana, dne 24. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost