Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Ob-5231/11 , Stran 2569
Ob-5231/11
Na podlagi 20. člena Statuta Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d., direktor družbe sklicuje
16. redno sejo skupščine
Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d.,
ki bo v torek, 29. 11. 2011, ob 13. uri, v prostorih sejne sobe družbe. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev notarja. Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Danico Dosedla, za preštevalca glasov Brigito Venko in Jurak Marka; za notarska opravila se potrdi izbran notar. 2. Obravnavanje in sprejem soglasja k Pogodbi o obvladovanju med PSZ, poslovni sistem d.d., Opekarniška cesta 15 B, Celje in Mejo Šentjur, d.d., cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina sprejme in daje soglasje k Pogodbi o obvladovanju med PSZ, poslovni sistem d.d., Opekarniška cesta 15 B, Celje, kot obvladujočo družbo in Mejo Šentjur, d.d., cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, kot odvisno družbo. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: del bilančnega dobička za leto 2010, v višini 464.525,00 EUR, ki ga sestavljajo nerazporejeni dobički iz preteklih let, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,00 EUR na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, ki so na dan skupščine kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana. Dividende bodo izplačane najkasneje v 120 dneh po sprejemu sklepa na skupščini. Preostanek bilančnega dobička za leto 2010, v višini 727.226,30 EUR, ostane nerazporejen. Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo 7 dni pred sejo skupščine ter delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred dnem sklicane skupščine na sedežu družbe vložili pisno prijavo za udeležbo ali jo s priporočeno pošto dostavili družbi. Prijava udeležbe delničarja je pravočasna, če na sedež družbe prispe do 26. 11. 2011. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, najkasneje pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prevzeli sredstva za glasovanje. Popolno gradivo za sejo skupščine, skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled od dneva objave skupščine na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 8. do 10. ure. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Skupščina bo veljavno odločala, če bo na seji prisotnih več kot 20% zastopanega osnovnega kapitala (1. sklic). Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je ob 14. uri. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Meja Šentjur, d.d. uprava Roman Gregorn

AAA Zlata odličnost