Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 024-82/2011-2 Ob-5168/11 , Stran 2528
Št. 024-82/2011-2 Ob-5168/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2012 in/ali za leta od 2012 do 2014: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto
I. Predmet razpisa A. Programi socialnega varstva z naslednjih razpisnih področij: A.1. Socialnovarstveni programi za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter programi za brezdomce in brezdomke: A.1.1. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za brezdomke in brezdomce (zavetišče, celovita nastanitvena podpora) A.1.2. Drugi socialnovarstveni programi za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter za brezdomce in brezdomke A.2. Socialnovarstveni programi za starejše: A.2.1. Socialnovarstveni programi, ki starejšim nudijo oporo za samostojnejše in kvalitetnejše življenje v domačem bivalnem okolju A.2.2. Dnevni centri za starejše A.3. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uživanja dovoljenih in/ali nedovoljenih drog in z motnjami hranjenja oziroma s težavami zaradi različnih oblik zasvojenosti: A.3.1. Socialnovarstveni programi za ljudi z motnjami hranjenja A.3.2. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi zasvojenosti z alkoholom A.3.3. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi zasvojenosti z nedovoljenimi drogami A.3.4. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za brezdomne uživalce in uživalke nedovoljenih drog (zavetišče) A.3.5. Socialnovarstveni programi za ljudi z drugimi oblikami zasvojenosti A.4. Socialnovarstveni programi, ki ljudem z različnimi oblikami oviranosti nudijo podporo za samostojnejše življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost A.5. Socialnovarstveni programi, ki imigrantom in imigrantkam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost A.6. Socialnovarstveni programi za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja: A.6.1. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo možnost varne namestitve (varna hiša) A.6.2. Socialnovarstveni programi, ki uživalkam nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja, nudijo možnost varne namestitve (varna hiša) A.6.3. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo podporo, svetovanje, opolnomočenje in zagovorništvo A.6.4. Socialnovarstveni programi za žrtve trgovine z ljudmi A.7. Socialnovarstveni programi materinskih domov A.8. Socialnovarstveni programi, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost A.9. Socialnovarstveni programi, ki otrokom, mladostnicam in mladostnikom nudijo podporo pri reševanju različnih stisk in težav ter krepijo njihovo socialno vključenost A.10. Socialnovarstveni programi, ki Romom in Rominjam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost A.11. Drugi socialnovarstveni programi (zaupni telefoni, programi za istospolno usmerjene, razvoj in promocija prostovoljnega dela, programi za povzročitelje nasilja idr.) B. Programi varovanja zdravja z naslednjih razpisnih področij: B.1. Programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov B.2. Programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah B.3. Programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje) B.4. Programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe B.5. Programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu B.6. Programi, namenjeni osveščanju in svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa B.7. Zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 1. Osnovni pogoji 1. Vlagatelj oziroma vlagateljica (v nadaljevanju: vlagatelj) je pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda, s šifro dejavnosti s področja zdravstvo in socialno varstvo (po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), oziroma ima v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju, na katerega se prijavlja. 2. Vlagatelj s statusom javnega zavoda lahko s posameznim programom kandidira na naslednja razpisna področja: A.1.1., A.2.2., A.7., B.1., B.2., B.3., B.4., B.5., B.6. in B.7. 3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na območju MOL, prvenstveno za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki se zadržujejo na območju MOL. 4. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira na javni razpis, je v skladu s predmetom razpisa. 5. Vsebina in aktivnosti programa ne vključujejo socialno varstvenih storitev (deloma ali v celoti) po Zakonu o socialnem varstvu in podzakonskih aktih. 6. V prijavljeni program niso vključene aktivnosti in storitve, ki jih vlagatelj trži. 7. Vlagatelj, ki je v letih 2008 do 2011 že bil pogodbena stranka MOL, mora imeti izpolnjene pogodbene obveznosti do MOL. 8. Vlagatelj na ta javni razpis ne kandidira s programom, za katerega ima sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL v letu 2012 že zagotovljeno. Vlagatelj je lahko za isti program v enakem časovnem obdobju sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi enega javnega razpisa za sofinanciranje. 2. Posebni pogoji 1. Za kandidiranje na razpisno področje z oznako A.1.1.: program omogoča namestitev in je uporabnicam/ uporabnikom na voljo vse dni v tednu; 2. Za kandidiranje na razpisno področje z oznako A.3.4.: vlagatelj je bil v letih od 2009 do 2011 že sofinanciran iz sredstev MOL za področje socialnega varstva, program omogoča sočasno namestitev najmanj 15 uporabnikov/ uporabnic in je na voljo vse dni v tednu. 3. Za kandidiranje na razpisna področja z oznakami A.6.1., A.6.2., A.6.4. in A.7.: program omogoča neprekinjeno namestitev oziroma bivanje in je uporabnicam/ uporabnikom na voljo 24 ur dnevno, vse dni v tednu. III. Merila za izbor programov: merila za oceno ustreznosti vsebine prijavljenih programov in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja, na osnovi katerih strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izmed programov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, predlaga programe za dodelitev sredstev in višino sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. IV. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji programov za področje »socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto« za leto 2012, znaša 2.100.000,00 EUR, in sicer: A. Programi socialnega varstva: Skupaj: 1.800.000,00 € B. Programi varovanja zdravja: Skupaj: 300.000,00 € MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev. V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti porabljena v letu 2012. To velja tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenila večletno pogodbo za leta od 2012 do 2014. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 2012 za vsako nadaljnje leto sklenila pisni dodatek k pogodbi. VI. Rok za predložitev in način predložitve vlog Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 21. 11. 2011 (datum poštnega žiga velja kot datum oddaje vloge). Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in obvezno opremljena z oznako: – »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: socialno varstvo« (velja za programe, prijavljene na razpisna področja iz točke I./ A. tega javnega razpisa) oziroma – »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: varovanje zdravja« (velja za programe, prijavljene na razpisna področja iz točke I./ B. tega javnega razpisa). V primeru, da vlagatelj kandidira z več programi, mora biti vsaka vloga v posebni ovojnici, poslana na naslov, v roku in z ustrezno oznako iz prejšnjih dveh odstavkov te točke javnega razpisa. VII. Formalno popolne vloge V postopek presoje o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter v ocenjevanje na osnovi meril tega javnega razpisa bodo izbrane formalno popolne vloge. Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje: – je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Če vlagatelj žiga ne uporablja, to ustrezno označi v točki VII./6. prijavnega obrazca. V tem primeru, na mestih v prijavnem obrazcu, kjer sta predvidena žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne osebe vlagatelja, – ima priložene vse priloge v skladu z VIII. točko prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, se bo začelo v sredo, 23. 11. 2011. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po VII. točki besedila tega javnega razpisa niso formalno popolne, v roku treh dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih vlogah na razpisnih področjih, po pooblastilu župana, s sklepi odločil podžupan MOL, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL. Zavržene bodo: – vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega javnega razpisa, – nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev. Zavrnjene bodo: – vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v II. točki besedila tega javnega razpisa, – vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk ali bodo pri katerem od meril prejeli 0 točk. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja vlog. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva objave dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani vlagatelji tudi osebno prevzamejo in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. uro in v petek od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani: – preko e-pošte na naslov ozsv@ljubljana.si, – po telefonu: 01/306-41-00 – izključno v času uradnih ur in sicer: – ponedeljek 8.–12. ure, – sreda 8.–12. uro in 13.–16. uro in – petek 8.–12. uro. Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo 7. 11. 2011 ob 10. uri, v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Prosimo, da svojo udeležbo predhodno potrdite na zgornji elektronski naslov.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost