Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Ob-5210/11 , Stran 2558
Ob-5210/11
Na podlagi Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11) in 10. člena Statuta Modre zavarovalnice, d.d. (v nadaljevanju Modre zavarovalnice), odbor Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (v nadaljevanju odbor ZVPSJU), objavlja
javni poziv
zavarovancem ZVPSJU k posredovanju prijav kandidatov za dva člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice d.d.
Skladno z Zakonom o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11, v nadaljevanju: ZPKDPIZ) se polovica članov nadzornega sveta zavarovalnice imenuje na predlog zavarovancev zavarovalnice, pri čemer ZPKDPIZ določa, da se način imenovanja te polovice članov nadzornega sveta določi v Statutu Modre zavarovalnice. Statut Modre zavarovalnice je na podlagi navedenega zakonskega pooblastila v 10. členu določil, da se dva člana predlagata v imenu zavarovancev ZVPSJU. Zato odbor ZVPSJU v skladu zakonskimi pogoji in kriteriji za imenovanje članov organov nadzora v Modri zavarovalnici objavlja javni poziv, s katerim poziva zavarovance ZVPSJU, da pošljejo odboru ZVPSJU prijave kandidatov za člane nadzornega sveta Modre zavarovalnice. Izmed prijavljenih kandidatov bo odbor ZVPSJU izbral dva kandidata in predlog za njuno imenovanje posredoval nadzornemu svetu Modre zavarovalnice, ki ju bo v skladu z zakonom vključil v predlog sklepa za skupščino. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določata zakon, ki ureja gospodarske družbe in zakon, ki ureja zavarovalništvo. K kandidaturi za člana nadzornega sveta je treba predložiti; – izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za člana Nadzornega sveta Modre zavarovalnice, in da soglaša s kandidaturo za člana nadzornega sveta – Priloga 1, – izjavo kandidata o privolitvi v obdelavo in uporabo osebnih podatkov v procesu akreditacije in nominacije za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice – Priloga 2, – življenjepis kandidata. Kandidati naj za predstavitev svojega šolanja in kariere uporabijo predlogo za Europass življenjepis. Vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice so navedeni v Prilogi 3. Vse navedene priloge se nahajajo na spletni strani: http://www.modra-zavarovalnica.si/o-nas/uradne-objave/ Vloge z življenjepisom in prilogami je potrebno poslati na naslov: Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska 119, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom; »Javni poziv odbora ZVPSJU – kandidatura za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice – Ne odpiraj«, najpozneje do 11. 11. 2011 do 12. ure. Modra zavarovalnica bo prispele prijave kandidatov posredovala odboru ZVPSJU v nadaljnji postopek. Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04, 113/05). Izbrana kandidata, ki ju bo odbor ZVPSJU izbral in posredoval predloga za njuno imenovanje za člana nadzornega sveta, nadzornemu svetu Modre zavarovalnice, bosta o tem pisno obveščena. V tem postopku ni možnosti vlaganja pravnih sredstev. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Predsednik Odbora ZVPSJU

AAA Zlata odličnost