Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3665. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, stran 11192.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 109/09), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08 in 99/08) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 10. redni seji dne 17. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
1. člen
V tretjem odstavku 1. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 53/09 in 54/10) se besedilo »koncesionirane gospodarske javne službe« nadomesti z besedilom »javnega podjetja«.
2. člen
Črta se drugi odstavek 2. člena.
3. člen
V prvi alineji petega odstavka 7. člena se črta besedilo »ter koncesijsko pogodbo«.
4. člen
Drugi odstavek 38. člena se črta.
5. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedilo »Imetnikom odpadkov je prepovedano« nadomesti z besedilom »Prepovedano je«.
6. člen
Črtajo se naslov »IX. Koncesijski akt za obvezni gospodarski javni službi zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju občine Brežice« in 47. do vključno 89. člen.
7. člen
Črta se 94. člen.
8. člen
Črta se prvi odstavek 95. člena.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2012.
Št. 007-2/2009
Brežice, dne 17. oktobra 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost