Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 110-139/2011 Ob-5209/11 , Stran 2555
Št. 110-139/2011 Ob-5209/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: I. na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS) v zvezi z drugim odstavkom 246. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1): – 1 prosto mesto vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, II. na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS) v zvezi z drugim odstavkom 246. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1): – 1 prosto mesto višjega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, – 1 prosto mesto višjega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, ki bo po uporabi ZDT-1 opravljal državnotožilsko službo na pritožbenem oddelku Okrožnega državnega tožilstva v Kopru, – 2 prosti mesti višjega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, ki bo po uporabi ZDT-1 opravljal državnotožilsko službo na pritožbenem oddelku Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Razpisni pogoji: K I Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto vrhovnega državnega tožilca, določene v tretjem odstavku 15. člena in v 16. členu Zakona o državnem tožilstvu. K II Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto višjega državnega tožilca, določene v drugem odstavku 15. člena in v 16. členu Zakona o državnem tožilstvu. V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS) v zvezi z drugim odstavkom 246. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1), mora prijava kandidata vsebovati naslednje podatke: – osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata, – datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – poštni naslov, na katerem je dosegljiv, – naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter – kontaktno telefonsko številko. Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi: – dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in – dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji. Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto vrhovnega državnega tožilca oziroma višjega državnega tožilca. Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje. Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje na mesto državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata. Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost