Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3678. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011, stran 11209.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 odločba US RS), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško na 11. seji dne 24. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011
1. člen
V odloku o proračunu Občine Krško za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
Konto         Naziv konta          Znesek po
                          rebalansu
                             2011
-------------------------------------------------------------
1   2                          3
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      37.781.506
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           29.785.056
70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      18.876.354
    700 Davki na dohodek in dobiček       15.597.114
    703 Davki na premoženje           2.540.774
    704 Domači davki na blago in storitve     738.407
    706 Drugi davki                   59
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   10.908.702
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   984.877
    711 Takse in pristojbine             9.393
    712 Globe in druge denarne kazni        21.300
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    69.895
    714 Drugi nedavčni prihodki         9.823.237
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)       817.180
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                    113.000
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in neoporedmetenih sredstev          704.180
73   PREJETE DONACIJE (730+731)           151.930
    730 Prejete donacije iz domačih virov     151.930
    731 Prejete donacije iz tujine            0
74   TRANSFERNI PRIHODKI             7.027.340
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          4.906.946
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev EU           2.120.394
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        41.628.579
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)    10.021.014
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    1.808.494
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    286.059
    402 Izdatki za blago in storitve       5.934.938
    403 Plačila domačih obresti          539.700
    409 Rezerve                 1.451.823
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     13.425.091
    410 Subvencije                 523.827
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom              7.642.444
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                 1.161.609
    413 Drugi domači transferi          4.097.211
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         16.504.132
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   16.504.132
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)      1.678.341
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                   672.430
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                 1.005.911
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
    (I. - II.)                 –3.847.073
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)          50.944
    750 Prejeta vračila danih posojil        50.706
    751 Prodaja kapitalskih deležev          238
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441)              2.437.824
    440 Dana posojila                50.706
    441 Povečanje kapitalskih deležev      2.387.118
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV. - V.)             –2.386.880
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              7.000.000
    500 Domače zadolževanje           7.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            1.188.600
    550 Odplačila domačega dolga         1.188.600
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     –422.553
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        5.811.400
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)        3.847.073
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA«.       1.648.967
-------------------------------------------------------------
2. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2011 sta sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-428/2011 O802
Krško, dne 24. oktobra 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost