Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3693. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 11243.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07 – UPB), v zvezi z 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A IN 20/11 – Odl. US, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Piran na 7. seji dne 4. 10. 2011 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1.
Na nepremičninah parc. št. 942/4, 943/5, 6400/4 in 6400/5, vse k.o. 2631 Portorož se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta.
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta na podlagi ugotovitvenih odločb, ki jih po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Piran. Po pravnomočnosti odločb o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra se le-te pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, da se na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta.
3.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-42/2011
Piran, dne 4. oktobra 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle PN, No. 46/07 – testo unico) in riferimento all'art. 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della RS, No. 102/04 – testo unico, 14/05 – errata corr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Sentenza della CC, 120/06 Sentenza della CC, 126/07, 57/09 Sentenza della CC, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A e 20/11 Sentenza della CC, nel seguito del testo: ZGO-1) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 7ª seduta ordinaria il giorno 4 ottobre 2011 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sulla costituzione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale
1.
Sugli immobili, particelle catastali n. 942/4, 943/5, 6400/4 e 6400/5 tutte nel c.c. 2631 di Portorose, si costituisce il regime di bene demaniale edificato di carattere locale – strada.
2.
Gli immobili di cui al pt. 1 acquisiscono lo status di bene demaniale edificato di carattere locale – strada, in base alle decisioni dichiarative che secondo il dovere d’ufficio vengono rilasciate dall'Amministrazione comunale del Comune di Pirano. Passate in giudicato le decisioni sulla costituzione del regime di bene demaniale edificato, le stesse vengono inviate in esecuzione al competente Ufficio tavolare, per l’intavolazione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale – strada, sugli immobili di cui al pt. 1 della presente deliberazione.
3.
La deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 478-42/2011
Pirano, 4 ottobre 2011
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost