Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 024-82/2011-2 Ob-5164/11 , Stran 2520
Št. 024-82/2011-2 Ob-5164/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti v MOL za leto 2012 s področja varstva okolja
1. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti okoljskih nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v letu 2012, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave. Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana in sicer: Izvedba mehanskega odstranjevanja invazivnih rastlinskih vrst: pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis sp), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) in deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata) na vseh zemljiščih razen zasebnih. Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoči projekt/aktivnosti v delu, ki še ni/niso sofinanciran/e iz javnih sredstev. Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 12. novembra 2012, kar pomeni, da mora sofinancer končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum. 2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja/narave (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in zasebni zavodi, ustanovljeni na osnovi Zakona o zavodih, ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije). Vloge drugih subjektov bodo zavrnjene in ne bodo obravnavane. Pri projektu/aktivnosti mora obvezno sodelovati strokovnjak s področja biologije smer botanika. Vlagatelj s podpisom vloge izjavlja tudi, da je registriran kot pravna oseba zasebnega prava. V primeru, če vlogo v imenu vlagatelja podpisuje pooblaščenec, je treba priložiti pooblastilo zakonitega zastopnika, s katerim pooblaščenca pooblašča za podpis vloge za sofinanciranje. 3. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev razpisa je 25.000,00 EUR z DDV. MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja sprememb proračuna MOL za leto 2012. 4. Roki za oddajo vloge Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 21. 11. 2011 (velja datum poštnega žiga). Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno oznako na prednji strani »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti v MOL za leto 2012 s področja varstva okolja«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno izpolnjena in označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl in je tudi ne bo obravnaval. Vloga mora vsebovati vse dokumente, skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, in vrednoteni v eurih. 5. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 24. 11. 2011. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu dospetja. Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo. 6. Merila Sofinancer bo sredstva dodeljeval na podlagi točkovanja vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo komisija upoštevala tudi omejitev sofinancerja, da sofinancira projekte/aktivnosti v višini največ 75% celotne vrednosti projekta/aktivnosti, vendar ne več kot 4.100,00 EUR. Merila: – Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti – Finančna učinkovitost (realna izvedljivost) projekta/aktivnosti – Način odstranjevanja – Vpliv izvedbe projekta/aktivnosti na informiranost meščanov o škodljivosti in odstranjevanju invazivnih rastlinskih vrst. Merila so podrobneje specificirana in s točkami ovrednotena v razpisni dokumentaciji. 7. Upravičeni stroški Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma sklenitve pogodbe do 12. 11. 2012. Da bi bili stroški upravičeni: – morajo biti nujno potrebni za uspešno izvajanje projekta; – morajo biti v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti; – morajo dejansko nastati; – morajo biti prepoznavni in preverljivi; – morajo biti podprti z izvirnimi dokazili; – niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta. V zvezi s sofinanciranjem programov so upravičeni naslednji stroški, če ustrezajo kriterijem, določenim v prejšnjem odstavku: – stroški nakupa delovnih pripomočkov (vreče, orodje za odstranjevanje rastlin); – stroški informiranja, izobraževanja in ozaveščanja; – stroški nakupa zaščitne opreme (rokavice, respiratorji …); – stroški odvoza in uničenja invazivnih rastlin; – plače in drugi stroški zaposlenih, vključenih v izvedbo projekta/aktivnosti; na dokazilu mora biti navedeno število opravljenih ur/mesec in znesek; – potni stroški in dnevnice za osebje, če jih je moč opravičiti z izvajanjem projekta/aktivnosti in so skladni z običajno prakso na tem področju; – stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na projekt/aktivnost (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, plačila po pogodbah o opravljenih storitvah); – stroški pogostitev, ki so povezani izključno z izvajanjem projekta/aktivnosti. Mestna občina Ljubljana ne bo sofinancirala stroškov investicij in nakupa osnovnih sredstev, razen potrebnega orodja za mehansko odstranjevanje invazivnih rastlin in za to potrebne delovne zaščite. Stroški morajo biti dokumentirani z ustreznim dokazilom (npr. račun, avtorska pogodba, potni nalog, ipd). 8. Roki porabe dodeljenih sredstev Mestna občina Ljubljana bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu MOL za leto 2012 in veljavnimi zakonskimi predpisi. Dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti porabljena do 12. 11. 2012. 9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnem področju po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan Mestne občine Ljubljana, o pritožbi zoper ta sklep pa župan Mestne občine Ljubljana. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in drugih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije, – ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. Mestna občina Ljubljana bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v 45 dneh od zaključka javnega razpisa. 10. Podpis pogodbe Prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od vloge. 11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačno razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili, merili ter vzorec pogodbe) dvignejo prijavitelji od dneva te objave do izteka prijavnega roka vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, soba 413. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. 12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: za vse zainteresirane bo dne 14. 11. 2011 od 10.30 do 12. ure organiziran sestanek v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delovni dan, do vključno 17. 11. 2011, pri Zali Strojin Božič, tel. 01/306-43-39, med 8. in 10. uro ter na elektronskem naslovu: zala.strojin-bozic@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost