Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič, stran 11252.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) in 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 9. redni seji dne 20. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič
1.
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič (Uradni list RS, št. 45/10, 23/11, 34/11).
2.
V 2. členu se za 17. točko doda 18. točka, ki se glasi:
»Vzdrževalnina je znesek, namenjen vzdrževanju hišnih priključkov.«
3.
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vodovodni priključek vključno z obračunskim vodomerom vzdržuje upravljavec na stroške uporabnika. Stroški vzdrževanja vodomera so zajeti v števnini, stroški vzdrževanja vodovodnega priključka pa v vzdrževalnini, ki se zaračuna ob ceni vode. Določi se na osnovi zmogljivosti vodomerov in faktorjev po veljavnem pravilniku o metodologiji za določanje cen storitev.«
4.
V prvem odstavku 30. člena se za tretjo alinejo doda četrta alineja, ki se glasi:
»– Vzdrževalnina«
5.
3. točka 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»3) vzdržuje in zamenjuje vodovodne priključke iz naslova vzdrževalnine,«
6.
Za 54. členom se doda 55. člen, ki se glasi:
»Določila tega odloka, ki se nanašajo na obračun vzdrževalnine, se pričnejo uporabljati naslednji dan po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Do roka iz prejšnjega odstavka krijejo stroške vzdrževanja in popravila hišnih priključkov, tako kot doslej, uporabniki.«
7.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2009-25
Semi, dne 21. oktobra 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost