Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1835. Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP)
1836. Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM)
1837. Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK)

Drugi akti

1838. Resolucija o preprečevanju in zatiranju kriminalitete (RePZK)
1839. Razpis za prijavo možnih kandidatov za predsednika Državne revizijske komisije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1840. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Azerbajdžan
1841. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Francoski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1842. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
1843. Uredba o spremembah Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006

Sklepi

1844. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za strukturno politiko
1845. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod

MINISTRSTVA

1846. Pravilnik o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil
1847. Pravilnik o veterinarskih pregledih proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav
1848. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

USTAVNO SODIŠČE

1849. Odločba o delni razveljavitvi 366. člena Zakona o pravdnem postopku in o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru
1850. Odločba o ugotovitvi, da 20. točka 20. člena in osmi odstavek 121. člena Zakona o dohodnini nista v neskladju z Ustavo ter o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 106. člena Zakona o dohodnini
1851. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega Sodišča

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1852. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, ki je bil 9. aprila 2006

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1853. Dopolnitev Splošnega navodila o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb v postopek poravnavanja

OBČINE

Cankova

1854. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2006
1855. Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi javno dobro v Občini Cankova

Cerkno

1856. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2006

Grosuplje

1857. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 569/14, 569/21, 569/22, 569/27, 569/31, 569/34 in 569/37, vse k.o. Mali Vrh

Kuzma

1858. Sklep o oblikovanju cene vzdrževanja vodomerov
1859. Sklep o oblikovanju cene storitev distribucije vode za gospodarstvo v Občini Kuzma

Odranci

1860. Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Odranci
1861. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006

Polzela

1862. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja Garant Polzela (skrajšani postopek)

Prebold

1863. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Radeče

1864. Program priprave sprememb in dopolnitev »Ureditvenega načrta za mestno središče v Radečah« (skrajšani postopek)

Rogaška Slatina

1865. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Občinsko volilno komisijo Občine Rogaška Slatina

Sežana

1866. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Suhozemni terminal Sežana v Sežani
1867. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani

Škocjan

1868. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih in vaških skupnostih Občine Škocjan

Šmarje pri Jelšah

1869. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah

Tabor

1870. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence in prvošolce POŠ Tabor v Občini Tabor
1871. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu osnovna šola Vransko – Tabor, vrtec Tabor

Tišina

1872. Odlok o predkupni pravici Občine Tišina

Vrhnika

1873. Program priprave za občinski lokacijski načrt za trgovino Lidl v Sinji Gorici

Zreče

1874. Cenik daljinskega ogrevanja

Žalec

1875. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1733/9, 1733/11, 1733/12 in 1733/13, vse k.o. Gotovlje

Žirovnica

1876. Sklep o potrditvi mandata občinskega svetnika
1877. Sklep o potrditvi mandata občinske svetnice

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti