Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 430-71/2006/5 Ob-11240/06 , Stran 3137
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. 2. Pravna podlaga in namen razpisa: s sofinanciranjem želimo spodbuditi organizacije in pooblaščene laboratorije (20. člen Zakona o krmi (Ur. l. RS, št. 13/02) in 13. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o krmi (Ur. l. RS, št. 45/04, 97/04-prečiščeno besedilo)), da za potrebe uradne kontrole oziroma inšpekcijskega nadzora uvedejo oziroma akreditirajo čim več preskusnih metod analiz krme, dodatkov in premiksov po pravilih sprejetih v EU. Na ta način želimo zagotavljati učinkovit in EU primerljiv nadzor. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa uvajanja preskusnih metod, ki so objavljene v Pravilniku o uradnih metodah analiz krme, dodatkov in premiksov (Ur. l. RS, št. 70/05), za potrebe uradnega nadzora, vzdrževanja obstoječe akreditacije oziroma razširitve področja akreditiranja, s področja krme, vključujoč GSO krmo. Za parametre za katere ni predpisanih metod, se sofinancira uvedba oziroma akreditacija mednarodno uveljavljenih metod in drugih metod, ki izpolnjujejo pravila, opredeljena v Prilogi III. Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (v nadaljnjem besedilu Uredba 882/2004). 4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko javijo organizacije in pooblaščeni laboratoriji skladno z 20. členom Zakona o krmi (Ur. l. RS, št. 13/02, 45/04, 97/04-prečiščeno besedilo), ki bodo uvedle vsaj šest uradnih metod iz Pravilnika o uradnih metodah analiz krme, dodatkov in premiksov (Ur. l. RS, št. 70/05), za parametre za katere ni predpisanih metod, pa se sofinancira uvedba oziroma akreditacija mednarodno uveljavljenih metod in drugih metod, ki izpolnjujejo pravila, opredeljena v Prilogi III. Uredbe 882/2004. Sofinancira se razširitev obsega akreditacije oziroma vzdrževanje obstoječe akreditacije laboratorija. Sofinanciranje postopkov uvedbe oziroma akreditacije navedenih preskusnih metod iz 3. točke ne sme biti predmet preteklih sofinanciranj s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V primeru, da bodo vlagatelji kandidirali za sredstva za razširitev in vzdrževanje akreditacije, morajo aktivnosti izvesti v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025. 5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je 20,000.000 SIT. Višina sofinanciranja je odvisna od števila vlog, vendar ne more preseči 70% vseh upravičenih stroškov programa oziroma projekta in ne več kot 6,600.000 SIT na posameznega vlagatelja. 6. Merila za izbor Za vrednotenje, ugotovitev primernosti programa oziroma projekta za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje. Postopek za ocenjevanje posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih: – reference vlagatelja (akreditacijska listina po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za področje krme); – odstotek sofinanciranja vlagatelja; – uvedba oziroma akreditacija večjega števila uradnih metod; – sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih. Natančnejša merila za vrednotenje, ugotovitev primernosti programa oziroma projekta za sofinanciranje in določitve višine sofinanciranja, so navedena v razpisni dokumentaciji. 7. Obdobje za porabo sredstev in dokazila: sofinanciranje po tem razpisu se bo končalo, v petek, 20. oktobra 2006, to je zadnji rok do katerega morajo upravičenci na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dostaviti poročilo in dokazila o opravljenemu delu. 8. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno, ponedeljka 22. maja 2006, do 10. ure, v zaprti ovojnici na kateri mora biti vidna označba: »Ne odpiraj - vloga na razpis za sofinanciranje uvajanja preskusnih metod za potrebe uradnega nadzora s področja krme, vključujoč GSO krme, vzdrževanje obstoječe akreditacije oziroma razširitve področja akreditiranja«, na hrbtni strani pa točen naslov vlagatelja. 9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog Odpiranje prispelih vlog je javno in bo v ponedeljek, 22. maja 2006, v sobi 643, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, s pričetkom ob 13. uri. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. 10. Obveščanje o izidu javnega razpisa: vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo v sobi 601 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (6. nadstropje). Razpisno dokumentacijo je možno tudi naročiti, na tel. 01/478-91-09. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo vsak delavnik med 9. in 12. uro pri Renati Puc, tel. 01/478-91-97.

AAA Zlata odličnost